Gemeenteblad van Dongen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongenGemeenteblad 2019, 5187VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019

De raad van de gemeente Dongen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats “De Kremer” aan de Groenstraat te Dongen en de Algemene Begraafplaats aan de Julianalaan te ‘s Gravenmoer;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een, natuurlijk of rechtspersoon, het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van één of twee lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus of twee asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot:

  • het doen begraven van één lijk;

  • het doen bijzetten van één asbus met of zonder urnen;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon, het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één of maximaal twee asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van één asbus met of zonder urnen;

 • f.

  particulierurnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon, het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één of maximaal twee asbussen of urnen;

 • g.

  algemeenurnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus of urn;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van as van één of meer asbussen:

 • i.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken, grafbeplanting op een graf of urnengraf;

 • k.

  beheerder: burgemeester en wethouders van Dongen;

 • l.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • m.

  verstrooiingsveld: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • n.

  columbarium: een werk, waarin aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen in een nis bijzetten en bijgezet houden van één of maximaal twee urnen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 10 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 21

december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Dongen 2019’.

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

 

 

Artikel 1 Grafrecht voor algemeen graf, urnengraf en urnennis

 

 

1

Het recht voor het doen begraven en begraven houden van één lijk, één asbus of één urn, alsmede het recht voor algemeen beheer en onderhoud van de begraafplaats, bedraagt voor een periode van 10 jaar:

 

 

1.1

In één algemeen graf

941,00

1.2

In één algemeen urnengraf

843,00

1.3

In één algemeen urnennis

811,00

1.4

Voor het verlengen van de periode genoemd in artikel 1 met een nieuwe periode van 10 jaar zijn de tarieven, genoemd in artikel 1.1 t/m 1.3 opnieuw verschuldigd

 

 

1.5

Voor zover van toepassing wordt het tarief in dit artikel 1

 

 

 

- voor een kind beneden 1 jaar verminderd tot 25%

 

 

 

- voor een kind van 1 tot beneden 12 jaar verminderd tot 50%

 

 

Artikel 2 Grafrecht voor particulier graf, urnengraf en urnennis

 

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op één graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

2.1.1.1

voor een 1-diep graf

1.354,00

2.1.1.2

voor een 2-diep graf

2.709,00

2.1.2

Indien de 1e begraving heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2013 wordt bij de tweede begraving in een 2-diep graf of de begraving in het naastgelegen gereserveerde graf, een tarief gerekend dat er toe leidt dat er een uitsluitend recht wordt verleend voor een aaneengesloten periode van 20 jaar.

Voor ieder jaar dat verlenging nodig is om de 20 jaarstermijn te behalen wordt 1/20 deel van het tarief voor een 1-diep graf in rekening gebracht.

 

 

2.1.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een naastgelegen graf voor een periode van 20 jaar (reservering) wordt het tarief genoemd in artikel 2.1.1.1 geheven.

 

 

2.1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

 

2.1.4.1

voor een periode van 5 jaar voor een 1-diep graf

357,00

2.1.4.2

voor een periode van 5 jaar voor een 2-diep graf

714,00

2.1.4.3

voor een periode van 10 jaar voor een 1-diep graf

539,00

2.1.4.4

voor een periode van 10 jaar voor een 2-diep graf

1.079,00

2.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

2.2.1.1

voor het geplaatst houden van één asbus/urn

998,00

2.2.1.2

voor het geplaatst houden van twee asbussen/urnen

1.996,00

2.2.1.3

voor het geplaatst houden van één asbus/urn en voor het reserveren van één asbus/urn

1.996,00

2.2.2

Indien de 1e plaatsing van een asbus/urn heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2013 wordt bij de plaatsing van de tweede asbus/urn een tarief gerekend dat er toe leidt dat er een uitsluitend recht wordt verleend voor een aaneengesloten periode van 20 jaar. Voor ieder jaar dat verlenging nodig is om de 20 jaarstermijn te behalen wordt 1/20 deel van het tarief voor het geplaatst houden van één asbus/urn in rekening gebracht.

 

 

2.2.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

 

 

2.2.3.1

voor een periode van 5 jaar voor één asbus/urn

278,00

2.2.3.2

voor een periode van 5 jaar voor twee of meer asbussen/urnen

558,00

2.2.3.3

voor een periode van 10 jaar voor één asbus/urn

428,00

2.2.3.4

voor een periode van 10 jaar voor twee of meer asbussen/urnen

856,00

2.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

 

2.3.1.1

voor het geplaatst houden van één asbus/urn

998,00

2.3.1.2

voor het geplaatst houden van twee asbussen/urnen

1.996,00

2.3.1.3

voor het geplaatst houden van één asbus/urn en voor het reserveren van één asbus/urn

1.996,00

2.3.2

Indien de 1e plaatsing van een asbus plaatsgevonden vóór 1 januari 2013 wordt bij de plaatsing van de tweede asbus/urn een tarief gerekend dat er toe leidt dat er een uitsluitend recht wordt verleend voor een aaneengesloten periode van 20 jaar.

Voor ieder jaar dat verlenging nodig is om de 20 jaarstermijn te behalen wordt 1/20 deel van het tarief voor het geplaatst houden van één asbus/urn in rekening gebracht.

 

 

2.3.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven:

 

 

2.3.3.1

voor een periode van 5 jaar voor één asbus/urn

278,00

2.3.3.2

voor een periode van 5 jaar voor twee of meer asbussen/urnen

557,00

2.3.3.3

voor een periode van 10 jaar voor één asbus/urn

428,00

2.3.3.4

voor een periode van 10 jaar voor twee of meer asbussen/urnen

856,00

2.4

Voor zover van toepassing wordt het tarief in dit artikel 2

 

 

 

- voor een kind beneden 1 jaar verminderd tot 25%

 

 

 

- voor een kind van 1 tot beneden 12 jaar verminderd tot 50%

 

 

Artikel 3 Begraven

 

 

3.1

Voor het begraven van één lijk, asbus en/of urn wordt geheven:

 

 

3.1.1

in een particulier 1-diep graf, in een algemeen graf of tweede begraving in een particulier 2-diep graf

527,00

3.1.2

eerste begraving in een 2-diep graf

743,00

3.1.3

Indien het begraven plaats vindt na 15:00 uur wordt het tarief in artikel 3.1.1 en 3.1.2 verhoogd met:

122,00

3.2.1

Voor het plaatsen van één asbus en/of urn in een urnengraf of urnennis wordt geheven:

235,00

3.2.2

Voor het verstrooien van as op het strooiveld wordt geheven:

64,00

3.2.3

Indien het plaatsen van asbussen/urnen of het verstrooien van as plaats vindt na 15:00 uur wordt het tarief in artikel 3.2.1 en 3.2.2 verhoogd met:

30,00

3.3

Voor zover van toepassing wordt het tarief in dit artikel 3

 

 

 

- voor een kind beneden 1 jaar verminderd tot 25%

 

 

 

- voor een kind van 1 tot beneden 12 jaar verminderd tot 50%

 

 

Artikel 4 Opgraven en ruimen

 

 

4.1

Voor het verzoek van de rechthebbende, het ruimen/schudden van een particulier graf, wordt geheven:

334,00

4.2

Voor het lichten en overbrengen van een stoffelijk overschot uit het ene naar een ander graf of urnengraf op de begraafplaats, wordt, naast het verschuldigde recht als bedoeld in artikel 3, geheven:

645,00

4.3

Voor het lichten van een stoffelijk overschot, bestemd tot overbrenging naar een andere begraafplaats, wordt geheven:

645,00

4.4

Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in hetzelfde graf begraven van een stoffelijk overschot.

 

 

4.5

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een algemeen urnennis

47,00

4.6

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een particulier urnennis

47,00

4.7

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een algemeen urnengraf

47,00

4.8

Voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een particulier urnengraf

47,00

Artikel 5 Overige tarieven

 

 

5.1

Voor het inrichten van een gemetseld graf of een grafkelder, wordt geheven

2.179,00

5.2

Voor alle overige rechten wordt een gemetseld graf of een grafkelder gelijk gesteld aan een graf.

 

 

5.3

Voor de aanschaf van een glazen gedenkplaatje, het aanbrengen van dit plaatje op het herdenkingsbord bij het strooiveld en het laten hangen van dit plaatje voor een periode van 10 jaar

225,00

5.4

Voor het verlengen van de periode, genoemd in 5.3, met nog eens 5 jaar

74,00

5.5

Voor het verlengen van de periode, genoemd in 5.3, met nog eens 10 jaar

113,00

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd.

Voorzitter, Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns C.M.S. Visser MSc