Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 51394VerordeningenSubsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2019-A

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op artikel 4:22 en 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4 van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren;

 

Besluit het Subsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2019 tijdvakken 3 en 4 vast te stellen.

Artikel 1 Verdeling subsidiebedrag

Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds voor tijdvakken 3 en 4 van 2019 wordt als volgt vastgesteld:

Fonds

Bedrag

Leefbaarheidsfonds

 

tijdvak 3 : 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019

€ 20 .000,-

tijdvak 4 : 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019

€ 12 .000,-

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieplafond Leefbaarheidsfonds 2019 tijdvakken 3 en 4.

 

 

Aldus vastgesteld op 19 februari 2019.

Burgemeester

Gemeentesecretaris