Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 4925VerordeningenMandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente Stichtse Vecht inzake Wsw-dienstverlening

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

gelet op de Wet sociale werkvoorziening, het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken, de dienstverleningsovereenkomst Wsw-dienstverlening en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening

 

overwegende dat

 

- het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening;

 

- die uitvoering tot en met 31 december 2018 plaatsvindt binnen de Gemeenschappelijke Regeling PAUW bedrijven;

 

- het college de Wsw-dienstverlening per 1 januari 2019 onder wil brengen bij de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (GR WIL);

 

- het algemeen bestuur van de GR WIL Wsw-dienstverlening voor de Gemeente Stichtse Vecht wil organiseren en verzorgen en daartoe op 29 november 2018 op basis van artikel 6 van de GR WIL een dienstverleningsovereenkomst met de Gemeente Stichtse Vecht heeft afgesloten (verder DVO te noemen);

 

- het voor een efficiënte uitvoering en verzorging van de overeengekomen Wsw-dienstverlening nodig is om mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen;

 

- de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom bevoegd en bereid is mandaat, volmacht en machtiging te aanvaarden van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht tot de uitvoering van de aan hem overgedragen bevoegdheden ten behoeve van voornoemde Wsw-dienstverlening;

 

 

 

 

 

 

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende:

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente Stichtse Vecht inzake Wsw-dienstverlening

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht en de burgemeester van de Gemeente Stichtse Vecht, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, verleent aan de directeur van de GR WIL of de gemeentesecretaris van de Gemeente Stichtse Vecht ten behoeve van het organiseren en verzorgen van de Wsw-dienstverlening als bepaald in de DVO de bevoegdheden als genoemd in het bij dit Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit behorende overzicht.

 

Artikel 2  

De directeur van de GR WIL is bevoegd om ondermandaat, -volmacht en –machtiging te verlenen. Indien ondermandatering, -volmacht en/of -machtiging plaatsvindt aan organisaties buiten de GR WIL wordt het college van de Gemeente Stichtse Vecht hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3  

1. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het besluit namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht is genomen.

2. Een krachtens volmacht verrichte privaatrechtelijke rechtshandeling vermeldt dat de rechtshandeling namens de gemeente Stichtse Vecht is verricht.

Artikel 4  

Bij de intrekking van bevoegdheden, bedoeld in artikel 10:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, zal door het college van burgemeester en wethouders een termijn van zes maanden in acht worden genomen, tenzij zwaarwegende omstandigheden aanleiding geven tot een kortere termijn.

 

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Wsw-dienstverlening Gemeente Stichtse Vecht.

 

 

Aldus vastgesteld op 20 november 2018

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Stichtse Vecht,

 

 

 

 

Y.P. van Mastrigt A van Hussel

Burgemeester secretaris

 

 

Volmacht/man-daat/machtiging

Nr.  

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden/toelichting

Mandaat

Machtiging

1

Gegevens verstrekken aan bestuursorganen die noodzakelijk zijn voor de bij of krachtens wet aan deze bestuursorganen opgedragen taken.

15, lid 2 Wsw

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

2

Gebruiken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van deze wet, of indien dat nodig is voor de uitvoering van andere wetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van dat burgerservicenummer.

15, lid 5 Wsw

College

Directeur WIL

Hiertoe worden de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Mandaat

3

Aanvragen herindicatie voor een Wsw-geïndiceerde aan het UWV.

2, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

4

Het verstrekken van recente gegevens bij de aanvraag voor herindicatie.

2, lid 2 en 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

5

Aanvragen van herindicatie op een eerder tijdstip dan in artikel 2, lid 1.

2, lid 4 BUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

6

Berichten van UWV bij intrekken van (her)indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 12, eerste of tweede lid van de Wsw.

5, lid 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

7

Verstrekken van gegevens uit de administratie aangelegd voor uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan het UWV.

19, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

8

Desgevraagd leveren aanvullende informatie en gegevens aan de minister.

9 RUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

9

Op verzoek van de minister verstrekken van gegevens of informatie als bedoeld in artikel 9 aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

10 RUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

10

Het verstrekken binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

11, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

 

Mandaat

Machtiging

11

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

12a, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

 

Volmacht

12

Opmaken arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

 

Volmacht

13

Ondertekenen arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

Burge-meester

Gemeentesecretaris

 

Machtiging

14

In een duidelijke administratie aangeven wat de bron van de spaaruren is.

6.10, lid 14 cao SW

College

Directeur WIL

 

Machtiging

15

Informeren van werknemers over bestaan van de zorgverzekering zoals genoemd in 7:4, lid 1.

7.4, lid 3 cao SW

College

Directeur WIL

 

Machtiging

16

Het innen van de premie via het salaris van de deelnemende werknemers en hun gezinsleden indien werknemer gebruik maakt van het in 7.4, lid 1 genoemde contract.

7.4, lid 4 cao SW

College

Directeur WIL

 

Machtiging

17

Het op verzoek van de werknemer in de maand december uitruilen van de overeengekomen eindejaarsuitkering en het loon ter grootte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 7.5b, eerste lid met de fiscale ruimte.

7.6 cao SW

College

Directeur WIL

 

Volmacht

18

Aanmelden van alle werknemers bij de Stichting Pensioenfonds Werk en (re) Integratie.

11.1, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

 

Volmacht

19

Opstellen, vaststellen en verwerken van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

College

Directeur WIL

 

Volmacht

20

Ondertekenen van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

Burge-meester

Directeur Stichting

 

Machtiging

21

Beheren en verzorgen van de personele administratie van de Wsw-werknemers.

DVO A.5

College

Directeur WIL

 

Machtiging

22

Het administratief verwerken van de loonbetalingen aan de Wsw-werknemers conform de op enig moment geldende fiscale wetgeving.

DVO A.6

College

Directeur WIL

 

Machtiging

23

Uitvoeren, verwerken en aanleveren van maandelijkse salarisproductie in batches aan de gemeente.

DVO A.6

College

Directeur WIL

 

Machtiging

24

Uitvoeren, voldoen en betaling van de maandelijkse salarisproductie aan de Wsw-werknemers, alsmede de betaling van loonheffings- en pensioenpremies aan de aangewezen instanties.

DVO A.6

College

Gemeentesecretaris

 

Machtiging

 

25

Versturen van salarisstroken, jaaropgaven en andere personeel administratieve bescheiden aan de Wsw-werknemer.

DVO A.6

College

Directeur WIL

 

Machtiging

26

Het doen van aangifte en het aanmelden van loonheffings- en pensioenpremies, alsmede het aanmelden van mutaties hierin.

DVO A.6

College

Directeur WIL

 

Machtiging

27

Verwerken van de aangeleverde informatie ten behoeve van de urenadministratie.

DVO A.7

College

Directeur WIL

 

Machtiging

28

Verzorgen van de detacherings- en contractadministratie.

DVO A.8

College

Directeur WIL

 

Volmacht

29

Besluiten tot het aangaan van gerechtelijke procedures inzake openstaande vorderingen in de detacherings- en contractadministratie

DVO A.8

Burgerlijk wetboek

College

Directeur WIL

 

Machtiging

30

Verzorgen van de verzuimadministratie.

DVO A.9

College

Directeur WIL

 

Machtiging

31

Inschakelen van bedrijfsartsen en arbodienstverlening ten behoeve van (preventie van) arbeids-ongeschiktheid.

DVO A.10

College

Directeur WIL

 

Mandaat en machtiging

32

Uitvoeren van proces- en casemanagement voor de Wet Verbetering Poortwachter.

DVO A.9 en A.10

College

Directeur WIL

Waaronder wordt verstaan het opstellen van documenten, alsmede de uitvoering van de evaluatie en bijstelling hiervan en het voeren van driegesprekken.

Machtiging

33

Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van HRM-advies en ondersteuning aan Wsw-werkgevers en de Wsw-werknemers.

DVO A.11

College

Directeur WIL

 

Mandaat

 

34

Zorgdragen voor correcte archivering van documenten en bescheiden voor de Wsw-werknemers.

ArchiefwetArchiefbesluit

College

Directeur WIL

Uitvoering met inachtneming van Archiefverordening WIL en Beheerregeling WIL

 

 

 

Wsw = Wet sociale werkvoorziening

BUSWBW = Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

RUSWBW = Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

cao SW = de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening 2015 – 2018

UWK = Uitwerkingskader DVO WIL - Gemeente