Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 48128VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 (artikel 1, tweede lid)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester van 11 januari 2019, nr. /UIT-19024449;

 

b e s l u i t :

 

aan artikel 1, tweede lid van de Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017 een onderdeel c toe te voegen luidende “procedures bedoeld in paragraaf 7 van de Gedragscode integriteit bestuurders Stadskanaal 2019 te voeren”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter