Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 48120VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging Reglement van Orde (artikelen 14 en 50)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 8 februari 2019, nr. /UIT-19024448;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  Artikel 14 van het Reglement van Orde aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:

  • 1.

   Alle ingekomen stukken worden wekelijks aan de raad gezonden. Relevante indieners (bijvoorbeeld niet ministeries, andere overheden, etc.) wordt meegedeeld dat het stuk op deze wijze ter kennis van de raad is gebracht en dat behoudens nader bericht geen verdere behandeling door de raad volgt.

  • 2.

   Alle ingekomen stukken worden via internet gepubliceerd.

  • 3.

   Op de lijst van ingekomen stukken voor de volgende raadsvergadering worden geplaatst:

   • a.

    Ingekomen stukken, waarvan ten minste één raadslid voor vrijdag 12:00 uur voor de eerstvolgende raadsvergadering heeft verzocht om deze op de lijst met ingekomen stukken te plaatsen. Daarbij wordt een aanduiding van de gewenste behandelwijze gegeven en

   • b.

    Ingekomen stukken waarvan de agendacommissie heeft besloten ze op de lijst met ingekomen stukken te plaatsen.

  • 4.

   De indieners van de ingekomen stukken bedoeld in het derde lid krijgen een nadere brief.

  • 5.

   De agendacommissie doet de raad steeds een voorstel om een ingekomen stuk op een bepaalde wijze af te handelen.

  • 6.

   Brieven van het college worden tot en met vrijdag voor de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst op een lijst behorend bij het agendapunt “Inlichtingen college”. Deze brieven worden voor kennisgeving aangenomen, tenzij ten minste één raadslid voor vrijdag 12:00 uur voor de raadsvergadering heeft verzocht om deze tijdens de vergadering op een andere wijze te behandelen en daarbij de gewenste behandelwijze heeft aangeduid.

 

 • II.

  Artikel 50, vierde lid van het Reglement van Orde aldus te wijzigen dat dit luidt: 4. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Het schriftelijk antwoord van de burgemeester of het college gaat via de griffie naar de indiener van de vragen en wordt uiterlijk vrijdag voor de eerstvolgende raadsvergadering toegevoegd aan het agendapunt “schriftelijke vragen”.

 

 • III.

  Deze wijzigingen van het Reglement van Orde in september 2019 te evalueren.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter