Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2019, 4591VerordeningenVerordening tot Eerste wijziging van de Legesverordening Helmond 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Collegevoorstel 33918875

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening Helmond 2019;

 

Besluit:

 • 1.

  vast te stellen de Verordening tot Eerste wijziging van de Legesv erordening Helmond 2019.

Artikel I  

De Tarieventabel, behorend bij de Legesverordening Helmond 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Titel 1, Hoofdstuk 5 , wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten

 

 

Verstrekken reisdocumenten: paspoort en

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.5.1

van een nationaal paspoort:

 

1.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 71,35

1.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,95

1.5.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.1 (zakenpaspoort):

 

1.5.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 71,35

1.5.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,95

1.5.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.5.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 71,35

1.5.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,95

1.5.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

€ 53,95

 

 

Verstrekken reisdocumenten: Nederlandse Identiteitskaart (NIK )

 

1.5.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.5.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 56,80

1.5.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 29,95

 

Spoedlevering reisdocumenten

 

1.5.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

   

€ 48,60

  

B. Titel 1, Hoofdstuk 6 , wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

 

 

6.1 Rijbewijzen

 

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 39,75

1.6.1.2

De tarief genoemd in onderdeel 1.6.1.1 wordt bij spoedlevering verhoogd met

 

€ 34,10

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

   

 

Besloten in de vergadering van 18 december 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert