Overzicht van harmonisatie van gemeentelijke voorschriften door het college van Haarlemmermeer

Op 15 januari 2019 heeft het college van Haarlemmermeer de volgende gemeentelijke voorschriften geldend en van toepassing verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer:

 

 • 1.

  Citymarketingvisie Haarlemmermeer 2017-2020 d.d. 25 oktober 2016, nummer 2016.0058345; CEB

 • 2.

  Visie op communicatie d.d. 19 juni 2012, nummer 2012.0029134; CEB

 • 3.

  Vriendschapsbanden d.d. 18 februari 2014, nummer 2014.0006837; CEB

 • 4.

  Machtiging meldpunt Integriteit d.d. 5 maart 2013, nummer 2013.0008509; HRM

 • 5.

  Richtlijn Egginkpenning d.d. 12 december 2017, nummer 2017.0067051; HRM 

 • 6.

  Benoeming leden gezamenlijke externe bezwarencommissie HRM d.d. 13 mei 2014, nummer 2014.0020249; HRM

 • 7.

  Beleidsplan integriteit 2017 en verder d.d. 7 november 2017, nummer 2017.0063007; HRM

 • 8.

  CAR/UWO en UWO-II d.d. 15 december 2015, nummer 2015.0058928 (integrale vaststelling); 5 januari 2016, nummer 2015.0057964; 5 januari 2016, nummer 2015.0057739; 12 april 2016, nummer 2016.0013800; 26 april 2016, nummer 2016.0018480; 14 juni 2016, nummer 2016.0028400; 22 november 2016, nummer 2016.0062894; 22 november 2016, nummer 2016.0062896; 4 oktober 2016, nummer 2016.0051668; 13 december 2016, nummer 2016.0068550; 13 december 2016, nummer 2016.0068560; 7 maart 2017, nummer 2017.0009677; 14 maart 2017, nummer 2017.0009076; 11 april 2017, nummer 2017.0016319; 9 mei 2017, nummer 2017.0021038; 14 november 2017, nummer 2017.0064872; 19 december 2017, nummer 2017.0072223; 19 juni 2108, nummer 2018.0036566; 20 november 2018, nummer 2018.0074864; HRM

 • 9.

  Uitgangspunten werkzaamheden verricht in roosterbeleid d.d. 24 mei 2011, nummer 2011.0014723; HRM

 • 10.

  Bijzonder verlof ten behoeve van de uitgaansdag van de personeelsvereniging d.d. 28 maart 1995, nummer 50383; HRM

 • 11.

  Vaststelling Sociaal plan samenvoeging d.d. 10 augustus 2017, nummer 2017.0043976; HRM

 • 12.

  Protocol agressie en geweld d.d. 12 april 2016, nummer 2016.0013800; HRM

 • 13.

  Aanwijzen werkkosten d.d. 16 december 2014, nummer 2014.0053115, inclusief het in mandaat genomen besluit van de Gemeentesecretaris d.d. 7 november 2017; HRM 

 • 14.

  Pasfoto op toegangspas d.d. 25 oktober 2016, nummer 2016.0056917; HRM

 • 15.

  15. Eigenrisicodragerschap Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten d.d. 22 mei 2012, nummer 2012.0024666; HRM

 • 16.

  Continueren Eigenrisicodragerschap WGA en ZW-flex d.d. 15 november 2016, nummer 2016.0063110; HRM

 • 17.

  Maatregelenbeleid reïntegratiefase en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering d.d. 7 december 2010, nummer 2010.0052011; HRM

 • 18.

  Verhaal gedifferentieerde WGA-premie d.d. 9 maart 2010, nummer 2010.0009787; HRM

 • 19.

  Nadere besluitvorming maatregelenbesluit reïntegratiefase en bovenwettelijke uitkering d.d. 13 september 2011, nummer 2011.0033596; HRM

 • 20.

  Wet banenafspraak d.d. 15 december 2015, nummer 2015.0058422; HRM

 • 21.

  Toekenning aanvullende bijdrage personeelsvereniging reünie oud-medewerkers d.d. 7 februari 2012, nummer 2012.0001771; HRM

 • 22.

  Wijziging toekenning bijdrage personeelsvereniging Oud-Medewerkersdag d.d. 21 november 2017, nummer 2017.0064617; HRM 

 • 23.

  Elektronische rittenregistratie d.d. 19 december 2017, nummer 2017.0069272; HRM

 • 24.

  24. Regeling opname telefoongesprekken en schermhandelingen en registratie kwantitatieve gespreksgegevens bij klantcontact d.d. 21 januari 2014, nummer 2013.0086914; HRM

 • 25.

  Elektronische verzending van rechtspositionele besluiten d.d. 21 oktober 2014, nummer 2014.0045917; HRM 

 • 26.

  Technische aanpassingen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2016 d.d. 15 december 2015, nummer 2015.0058870; IJZ

 • 27.

  Algemene Inkoopvoorwaarden 2015 d.d. 22 september 2015, nummer 2015.0026497; IJZ

 • 28.

  Inkoopbeleid 2017 en Prestatie-indicatoren inkoop 2017-2018 d.d. 4 juli 2017, nummer 2017.0033713; IJZ

 • 29.

  Nota privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer d.d. 27 november 2018, nummer 2018.0076525; SBD

 • 30.

  Beheerregeling Basisregistratie personen en Privacyreglement Basisregistratie personen Haarlemmermeer d.d. 26 juni 2012, nummer 2012.0028450; KCC

 • 31.

  Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen d.d. 23 september 2014, nummer 2014.0040241; KCC

 • 32.

  Aanwijzen functionarissen voor beheer- en toezichtrollen als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) d.d. 25 oktober 2016, nummer 2016.0051157; KCC

 • 33.

  Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten d.d. 23 september 2014, nummer 2014.0040241; KCC

 • 34.

  Bijlage Functieverdeling o.b.v. Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten d.d. 23 september 2014, nummer 2014.0040241; KCC

 • 35.

  Aanpassing Reglement burgerlijke stand d.d. 31 augustus 2004, nummer 2004/23022; KCC

 • 36.

  Trouwen in de gemeente Haarlemmermeer d.d. 18 november 2008, nummer 2008/112519; KCC

 • 37.

  Beleidsregels inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag d.d. 8 november 2016, nummer 2016.0060614; KCC

 • 38.

  Beleidsregel briefadres Haarlemmermeer 2018 d.d. 25 juni 2018, nummer 2018.0038684; KCC

 • 39.

  Toetsingsniveau Bouwbesluit d.d. 18 november 2014, nummer 2014.0052001; Veiligheid

 • 40.

  Aanwijzingsbesluiten toezichthouders Haarlemmermeer d.d. 11 december 2015, nummer 2015/119644; 5 september 2017, nummer 2017/166128; 18 december 2017, nummer 2017/802; 23 januari 2018, nummer 2018/17708; Veiligheid

 • 41.

  Beleidsregel ontheffing artikel 87 RVV en artikel 9.1 Rv d.d. 6 juli 2010, nummer 2010.0027120; Veiligheid

 • 42.

  Prioritering van handhavingstaken op het gebied van bouwen, gebruik en milieu d.d. 19 december 2017, nummer 2017.0066507; Veiligheid

 • 43.

  Beleidsregel Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2018 d.d. 19 juni 2018, nummer 2018.0028524; Veiligheid

 • 44.

  Geactualiseerd Coffeeshopbeleid 2012 (aanvullingen uitvoering) d.d. 8 mei 2012, nummer 2012.0021377, en 15 oktober 2013, nummer 2013.0071460; Veiligheid

 • 45.

  Beleidsplan Conventionele Explosieven gemeente Haarlemmermeer d.d. 29 mei 2018, nummer 2018.0030251; Veiligheid

 • 46.

  Samenwerkingsovereenkomst voor opsporings- en ruimingswerkzaamheden van Conventionele Explosieven (CE) - Niet Gesprongen Explosieven (NGE) d.d. 14 november 2017, nummer 2017.0064929; Veiligheid 

 • 47.

  Collecte- en wervingsrooster gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 6 december 2018, nummer 2018.0076115; Veiligheid

 • 48.

  Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019 d.d. 6 december 2018, nummer 2018.0076115; Veiligheid

 • 49.

  Aanwijzingsbesluit bedelverbod Schiphol 2019 d.d. 6 december 2018, nummer 2018.0076115; Veiligheid

 • 50.

  Plan van aanpak zorg voor personen met verward gedrag d.d. 20 december 2016, nummer 2016.0070569; Veiligheid

 • 51.

  Bestrijding armoede onder kinderen d.d. 27 juni 2017, nummer 2017.0031369; MOZ

 • 52.

  Inrichting toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning d.d. 24 november 2015, nummer 2015.0053427; MOZ

 • 53.

  Beleidsregels reïntegratie gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ 

 • 54.

  Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 55.

  Beleidsregels terug- en invordering gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 56.

  Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 57.

  Beleidsregels verhaal gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0021782 2018.0064675; MOZ

 • 58.

  Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 59.

  Beleidsregels persoonsgebonden budget gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 60.

  Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 61.

  Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 62.

  Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 9 oktober 2018, nummer 2018.0064675; MOZ

 • 63.

  Beleidsregels sociaal-medische kinderopvang gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0066647; MOZ

 • 64.

  Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 18 december 2018, nummer 2018.0080172; MOZ 

 • 65.

  Vaststellen ketencalamiteitendraaiboek Jeugdzorg d.d. 3 februari 2015, nummer 2015.0003415; MOZ

 • 66.

  Toegankelijkheid minimaregelingen en bijzondere bijstand d.d. 20 november 2018, nummer 2018.0074541; MOZ 

 • 67.

  Samenwerkingsprotocol 'Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig' 2018 d.d. 17 juli 2018, nummer 2018.0043326; MOZ

 • 68.

  Nota beleidswijziging vergoeding openbaar vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs d.d. 21 november 2017, nummer 2017.0060795; MOZ

 • 69.

  Actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid d.d. 12 april 2016, nummer 2016.0016053; SSC

 • 70.

  Van plan naar praktijk, plan van aanpak jeugdparticipatie 2009 d.d. 18 november 2008, nummer 2008/112507; SSC

 • 71.

  Pionieren in de polder, innovatie in het sociaal domein d.d. 28 maart 2017, nummer 2017.0013419; SSC

 • 72.

  Beleidsregel Algemene subsidieverordening 2011 d.d. 10 mei 2011, nummer 2011.0014529; SSC 

 • 73.

  Uitwerkingsnota subsidies 2019 d.d. 12 juni 2018 nummer 2018.0034712; SSC

 • 74.

  Beleidsregel meerjarige subsidies d.d. 30 mei 2017, nummer 2017.0025196; SSC

 • 75.

  75. Beleidsregel ‘sanctiebeleid subsidies’ d.d. 13 december 2016, nummer 2016.0069187; SSC

 • 76.

  Beleidsregel Vrij besteedbaar vermogen en reserves 2018 d.d. 3 april 2018, nummer 2018.0017723; SSC

 • 77.

  Herijking Subsidies Sociale Basisinfrastructuur d.d. 1 december 2015, nummer 2015.0056241; SSC

 • 78.

  Actualisatie Cultuurbeleid 2017-2020 d.d. 24 juli 2017, nummer 2017.0035360; SSC 

 • 79.

  Groen en recreatie in Haarlemmermeer, de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden d.d. 21 augustus 2007, nummer 2007/15889 ; SSC

 • 80.

  Uitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 en zoneaanwijzing betaaldparkeerzones en parkeerduurbeperkingszones d.d. 3 april 2018, nummer 2018.0008775; B&O

 • 81.

  Uitwerkingsbesluit behorende bij de Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 en de Legesverordening d.d. 8 oktober 2018, nummer 2018.0061864; B&O 

 • 82.

  Actualisatie beleidsregel Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer d.d. 6 februari 2018, nummer 2018.0005796; B&O

 • 83.

  Parkeerbeleid ‘Passagiersparkeren’ Schiphol d.d. 20 maart 2012, nummer 2012.0011244; B&O

 • 84.

  Uitvoeringsstrategie laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, d.d. 9 mei 2017, nummer 2017.0018877; RED

 • 85.

  Evaluatie Uitvoeringsstrategie laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, d.d. 17 juli 2018, nummer 2018.0043954; RED

 • 86.

  Verkoopbeleid en -proces vastgoedzaken d.d. 4 december 2018, nummer 2018.0075089; Grond- en vastgoedzaken

 • 87.

  Vastgoedportefeuilleplan d.d. 22 september 2015, nummer 2015.0042753; Grond- en vastgoedzaken

 • 88.

  Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken d.d. 17 februari 2015, nummer 2015.0004862;  Grond- en vastgoedzaken

 • 89.

  Implementatieplan kostprijsdekkende huur d.d.16 oktober 2018, nummer 2018.0066550; Grond- en vastgoedzaken 

 • 90.

  Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen d.d. 6 januari 2015, nummer 2014.0057122; RED

 • 91.

  Verruiming beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen d.d. 9 mei 2017, nummer 2017.0013395; RED

 • 92.

  Vaststellen Erfgoedcommissie-Reglement d.d. 20 december 2011, nummer 2011.0048240; RED

 • 93.

  Gebiedsvisie Zuidrand Hoofddorp d.d. 9 november 2005, nummer 2005/33040; RED

 • 94.

  Ruimtelijke Visie Greenport-Aalsmeer d.d. 16 juni 2015, nummer 2015.0024990; RED

 • 95.

  Visie op Hoofdvaart d.d. 22 mei 2001, nummer B0.058108; RED

 • 96.

  IJweg, de spiegel van de polder verbrede beleidsvisie IJweg op weg d.d. 18 september 2000, nummer B0.057905; RED

 • 97.

  Visie Wonen met zorg d.d. 6 juni 2017, nummer 2017.0026227 ; RED

 • 98.

  Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte 2009 d.d. 17 november 2009, nummer 2009.0019558; B&O

 • 99.

  Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte 2016 (BKP) d.d. 13 december 2016 met het nummer 2016.0069196; B&O

 • 100.

  Startnotitie huishoudelijk grondstoffenplan 2017-2021 d.d. 15 maart 2016, nummer 2016.0004672; B&O

 • 101.

  Gladheidbestrijdingsplan 2017-2020 d.d. 17 oktober 2017, nummer 2017.0058479; B&O

 • 102.

  Opmaat naar gemeentebreed hondenbeleid d.d. 14 september 2006, nummer 2006/107321; B&O

 • 103.

  Evaluatie hondenuitvoeringsbeleid d.d. 20 december 2011, nummer 2011.0048140; B&O

 • 104.

  Extra inzet zwerfafval 2017-2023 d.d. 13 december 2016, nummer 2016.0069291; B&O

 • 105.

  Handboek Kabels en Leidingen gemeente Haarlemmermeer d.d. 10 december 2013, nummer 2013.0082656; B&O

 • 106.

  Nota Reclame d.d. 11 februari 1999, nummer B9.055181; B&O

 • 107.

  Actualisatie Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer d.d. 20 maart 2018, nummer 2018.0014073; B&O

 • 108.

  Flexibilisering bestemmingen bedrijventerreinen d.d. 11 maart 2014, nummer 2014.0009011; RED

 • 109.

  Ontwikkelingsstrategie van de Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio d.d. 17 juli 2012, nummer 2012.0034204; RED

 • 110.

  110.Regeling investeringsprojecten d.d. 31 mei 2016, nummer 2016.0025076; F&A

 • 111.

  Treasurybesluit 2014 d.d. 9 december 2014, nummer 2014.005590 ; F&A 

   

Op 15 januari 2019 heeft het college van Haarlemmermeer de volgende gemeentelijke voorschriften vervallen verklaard:

 

 • 1.

  Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 24 oktober 2013, nummer 201302789; CEB 

 • 2.

  Sociaal plan samenvoeging Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10 augustus 2017, MID 17/008; HRM

 • 3.

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 29 maart 2011, nummer MID 11/009; IJZ

 • 4.

  Procedurehandboek voor aanbestedingen en inkooptrajecten gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 12 april 2017, nummer 201700919; IJZ

 • 5.

  Beleidsregels voor gelegenheid tot schriftelijke (nadere) motivering van bezwaar- of verzoekschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; IJZ

 • 6.

  Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 21 november 2017, nummer 201702580; IJZ

 • 7.

  Elektronisch berichtenverkeer Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 1 oktober 2013, nummer201302611; IJZ 

 • 8.

  Nota privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 3 december 2018, nummer 2018.0077682; SBD

 • 9.

  Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 4 augustus 2015, nummer 201502277; KCC

 • 10.

  Reglement burgerlijke stand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 18 mei 2004, nummer 200401400; KCC

 • 11.

  Hardheidsclausule leges gemeente Haarlemmermeer d.d. 2 februari 2010, nummer 2010.0003803; Veiligheid

 • 12.

  Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 22 november 2005, nummer 200502898; Veiligheid

 • 13.

  Sanctiestrategie Omgevingsrecht 2012 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 16 april 2012, nummer 201201108; Veiligheid

 • 14.

  Beleid Special Coverage Locations (SCL) Veiligheidsregio Kennemerland gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 27 maart 2012, nummer 201200769; Veiligheid

 • 15.

  Aanwijzing toezichthouders 2017 Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 5 september 2017, nummer 201702025; Veiligheid

 • 16.

  Prioritering taken op het gebied van bouwen, gebruik en milieu gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 27 november 2017, 201702643; Veiligheid

 • 17.

  Handhavingsbeleid 2014 Milieudienst IJmond Regionale Uitvoeringsdienst gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 11 maart 2014, nummer 201400490; Veiligheid

 • 18.

  Nota Handhaving Openbare Ruimte en Milieu 2015-2018 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 13 januari 2015, nummer 201403505; Veiligheid

 • 19.

  Beleidsregel Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2018 Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 25 juni 2018, nummer 2018.0028529; Veiligheid

 • 20.

  Beleidsplan Conventionele Explosieven gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 12 juni 2018, nummer 2018.0028042; Veiligheid

 • 21.

  Coffeeshopbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 21 januari 2014, nummer 201400101; Veiligheid

 • 22.

  Collecte- en wervingsrooster gemeente Haarlemmermeer 2019 d.d. 3 december 2018, nummer 2018.0077113; Veiligheid

 • 23.

  Beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 24.

  Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 25.

  Beleidsregels terug- en invordering gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 26.

  Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 27.

  Beleidsregels verhaal gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 28.

  Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 29.

  Beleidsregels persoonsgebonden budget gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 30.

  Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 31.

  Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ

 • 32.

  Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmermeer 2019 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 16 oktober 2018, nummer 2018.0065027; MOZ 

 • 33.

  Beleidsregels heroverwegen maatregel Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 d.d. 21 november 2017, nummer 201702595; MOZ

 • 34.

  Beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2016 d.d. 8 december 2015, nummer 201503509; MOZ

 • 35.

  Beleidsregels bijstandverlening aan bezitters van een woning, woonschip of woonwagen (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 21 november 2017, nummer 201702595; MOZ

 • 36.

  Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ 2015 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 26 mei 2015, nummer 201501459; MOZ

 • 37.

  Samenwerkingsprotocol 'Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig' 2018 Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 16 juli 2018, nummer 2018.0042347; MOZ 

 • 38.

  Ketencalamiteitendraaiboek Jeugdzorg Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 7 april 2015, nummer 201501021; MOZ

 • 39.

  Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 d.d. 13 december 2016, nummer 201603043; MOZ

 • 40.

  Nota beleidswijziging vergoeding openbaar vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 22 mei 2018, nummer 2018.0028379; MOZ 

 • 41.

  Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 18 november 2014, nummer 201403034; Grond- en vastgoedzaken 

 • 42.

  Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, gewijzigde tabel 2, 2017 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 22 november 2016; Grond- en vastgoedzaken

 • 43.

  Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 23 juni 2015, nummer 201501754; SSC

 • 44.

  Uitwerkingsnota subsidies 2019 Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 16 juli 2018, nummer 2018.0045243; SSC

 • 45.

  Deltaplan bereikbaarheid; vrijheid van bewegen gemeente Haarlemmermeer d.d. 26 januari 2012, nummer 2011.0048267; SSC

 • 46.

  Nota Paardenhouderij in Haarlemmermeer d.d. 28 februari 2006, nummer 2006/5448; RED 

 • 47.

  Uitvoeringsprogramma 2013 VVE in Haarlemmerliede ca. gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 17 december 2013, nummer 201303406; SSC

 • 48.

  Beleidsplan verhardingen 1998 gemeente Haarlemmermeer d.d.16 september 1998, nummer B8.054496; B&O

 • 49.

  Beleidsplan Openbare verlichting 1998 gemeente Haarlemmermeer d.d.16 september 1998, nummer B8.054496; B&O

 • 50.

  Beleidsplan kunstwerken 1998 gemeente Haarlemmermeer d.d.16 september 1998, nummer B8.054496; B&O

 • 51.

  Beleidsplan Openbaar Groen 1998 gemeente Haarlemmermeer d.d.16 september 1998, nummer B8.054496; B&O

 • 52.

  Leidraad invordering gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2014 d.d. 18 juni 2018, nummer 2018.0036445; F&A

 • 53.

  Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 d.d. 16 oktober 2014, nummer 201400131; F&A

 • 54.

  Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; F&A

 • 55.

  Beleidsregels voor het verlenen van een ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; F&A

 • 56.

  Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; F&A

 • 57.

  Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende 2014 (vastgesteld door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; F&A

 • 58.

  Uitvoeringsregeling m.b.t. de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 d.d. 21 januari 2014, nummer 201400131; F&A

 

Naar boven