Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 39484Overige besluiten van algemene strekkingReglement voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen in de gemeente Eindhoven 2019

Het hoofd van de afdeling Heffingen en Invordering, in zijn hoedanigheid als invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet,

 

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is voorwaarden vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 9.8 van de Leidraad invordering,

mede gelet op artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Gemeentewet, de Invorderingswet 1990 en de gemeentelijke belastingverordeningen;

heeft besloten om de volgende beleidsregels vast te stellen:

 

Reglement voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen in de gemeente Eindhoven 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de laatste incassotermijn van het aanslagbiljet;

 • b.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingschuldige, ten gunste van de rekening van de gemeente Eindhoven;

 • c.

  belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • d.

  belastingschuldige: natuurlijk – of rechtspersoon die is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Eindhoven;

 • e.

  formele belastingschuld: het bedrag dat verschuldigd is voor gemeentelijke belastingen zoals vermeld op het aanslagbiljet;

 • f.

  het gecombineerde biljet: een aanslagbiljet waarop één of meerdere van de volgende belastingen vermeld staan: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, BIZ bijdrage en reclamebelasting;

 • g.

  incassant: de gemeente Eindhoven;

 • h.

  storno: een niet gelukte of ongedaan gemaakte incasso opdracht.

 

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de betaling van de belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden, indien en voor zover de van toepassing zijnde belastingverordening dit mogelijk maakt.

 

Artikel 3 Toepasselijke gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn opgenomen: onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, BIZ bijdrage en reclamebelasting.

 

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen.

 • 2.

  De incasseerder kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien omstandigheden worden geconstateerd, of vermoed, die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3.

  Deelname aan de automatische incasso is uitsluitend mogelijk indien en voor zover de van toepassing zijnde belastingverordening dit mogelijk maakt.

 

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door het afgeven van een machtiging automatische incasso. Dit geschiedt door het invullen van het machtigingsformulier en dit in te leveren bij de gemeente Eindhoven of door dit, per post of per email, te verzenden aan de Gemeente Eindhoven, afdeling Heffingen en Invordering.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso kan vooraf worden verleend of dient uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingekomen bij de afdeling Heffingen & Invordering van de gemeente Eindhoven.

 • 3.

  Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid genoemde termijn wordt ontvangen, dan heeft dit gevolgen voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor artikel 8, tweede lid.

 

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatische incasso is van toepassing op alle daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd en toegezonden.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 7 Incassotermijnen

Het aantal betaaltermijnen en de aanvang van de eerste termijn wordt bepaald in de van toepassing zijnde belastingverordening(en).

 

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Het termijnbedrag wordt naar evenredigheid verdeeld over de incassotermijnen.

 • 2.

  Indien de machtiging is verwerkt buiten de in artikel 5, tweede lid, gestelde termijnen dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid over het aantal incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na de verwerking van de machtiging nog in het afschrijvingstijdvak overblijft.

 • 3.

  De incasseerder heeft het recht het termijnbedrag te wijzigen indien tijdens het afschrijvingstijdvak incassotermijnen niet kunnen worden geïncasseerd.

 

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan in de maand volgend op de maand van verzending van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De incasseerder zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

 

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt door incasseerder beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso gedurende twee achtereenvolgende maanden niet slaagt;

  • b.

   de verstrekte machtiging een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer betreft;

  • c.

   de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren;

  • d.

   indien gedurende een periode van twee jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Incasseerder stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van de eerste storno en doet daarbij mededeling van het gegeven dat bij een volgende storno de automatische incasso wordt beëindigd en het openstaande invorderbare bedrag direct moet worden voldaan.

 

Artikel 11 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door dit schriftelijk te verzoeken.

 

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

 

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 

Artikel 14 Wijziging bankrekeningnummer incasso

Belastingschuldige dient wijzigingen in het bankrekeningnummer terstond en schriftelijk te melden aan de afdeling Heffingen & Invordering van de gemeente Eindhoven.

 

Artikel 15 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door contact op te nemen met de eigen bankinstelling binnen 56 dagen na incasso.

 

Artikel 16 Stortingen buiten de automatische incasso

(Termijn-)betalingen buiten de automatische incasso om worden verwerkt in de resterende termijnen voor automatische incasso.

 

Artikel 17 Beëindiging van de incasso overeenkomst

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde schriftelijk worden opgeheven, mits de inzending geschiedt uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de eerstvolgende incassotermijn.

Indien gedurende een periode van twee jaar ten behoeve van een belastingschuldige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, wordt door de incassant de incasso-overeenkomst beëindigd.

 

Artikel 18 Gevolgen van beëindiging van de incasso overeenkomst

 • 1.

  Als de automatische incasso door belastingschuldige dan wel door incassant wordt beëindigd, wordt de volledige resterende belastingschuld direct invorderbaar.

 • 2.

  De belastingschuldige moet het restant bedrag direct betalen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan zullen er wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van belastingschuldige.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Het bestaande “Reglement voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen gemeente Eindhoven”, wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten en automatische incasso’s die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Incassoreglement gemeentelijke belastingen Eindhoven 2019”.

 

 

 

Eindhoven, 31 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris