Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 3930Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 02-2019

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Dijkstraten ong.

Het bouwen van 31 huurwoningen fase 3

Bouwen

19-12-2018

WV-18-02113

Oirschotseweg 120

Verbouw woning

Bouwen

19-12-2018

WV-18-02118

Nieuwstraat 59

het realiseren van een aan huis gebonden bedrijf (kinderopvang door gastouder)

Handelen in strijd met regels RO/Brandveiligheid/Bouwen/Reclame

19-12-2018

WV-18-02120

Kastanje 26

Plaatsen aanbouw

Bouwen

20-12-2018

WV-18-02140

Meeslaan 1

Verbouw bijgebouw

Bouwen

22-12-2018

WV-18-02156

Jacoba Pulskensstraat 2

Verbouw woning

Bouwen

20-12-2018

WV-18-02170

Kap. H.G.M. Koopmansstraat 28

Bouw dakopbouw

Bouwen

28-12-2018

WV-18-02167

Eik 13

Bouw carport

Bouwen

28-12-2018

WV-18-02172

Hurkseweg ong.

Plaatsen van een woonunit voor tijdelijke bewoning

Bouwen/afwijken bestemmingsplan

29-12-2018

WV-18-02173

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Door Best

ELE Rally op 25 mei 2019

APV

23-12-2018

HZ_EVK-18-02168

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

ONTWERPBESLUITEN

Hogere grenswaarde geluid

(Wet geluidhinder, artikel 110a)

Locatie

Omschrijving

Datum ontwerp

Dossiernummer

Sonseweg 1

Hogere grenswaarde geluid i.v.m. wegverkeerslawaai

21-12-2018

HOWAA-17-00441

U kunt een ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Zienswijze

Burgemeester en wethouders willen de vergunning gaan verlenen. Als u het hier niet mee eens bent kunt u ons uw zienswijze geven. Dit doet u binnen zes weken na deze publicatie. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14-0499.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Fabrieksweg 17

Aanleg inrit/uitweg

Inrit/Uitweg

04-01-2019

WV-18-01651

St. Antoniusweg ong.

Aanleg inrit/uitweg

Inrit/Uitweg

04-01-2019

WV-18-01886

Verhuurtoestemming

(Leegstandswet, artikel 15)

Locatie

Omschrijving

Datum besluit

Dossiernummer

Johannes Heerstraat 13

Verhuur woning

04-01-2019

HZ_LGST-19-00011

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Boterhoek 62

Parkeerontheffing

27-12-2018

HZ_PRK-18-02143

Nieuwstraat 27

Parkeerontheffing

27-12-2018

HZ_PRK-18-02144

Boterhoek 36

Parkeerontheffing

27-12-2018

HZ_PRK-18-02147

Leemkuilen 187 t/m 317

Plaatsen kraan

28-12-2018

HZ_OOW-18-02086

Boslaan-Zuid 11

Stookontheffing 2019

28-12-2018

HZ_STV_O-18-01908

Spoorstraat 19

Parkeerontheffing

03-01-2019

HZ_PRK-18-02169

Pater L.A. Bleysstraat 19

Stookvergunning 2019

04-01-2019

HZ_STV_O-18-02062

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Uiterste besluitdatum

Dossiernummer

Klimheuvel 11

Uitbreiden van de erker

Bouwen

18-02-2019

WV-18-01763