Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 37813Beschikkingen | aanvraagmaatwerkvoorschrift in het kader van het aspect geluidhinder

Gemeente Heerlen - Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer - besluit maatwerkvoorschrift, Pancratiusstraat 28-30 Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Besluit maatwerkvoorschriften

Dossiernummer: 8140

Adres: Pancratiusstraat 28-30, 6411 KC Heerlen

Activiteit: in het kader van het aspect geluidhinder

Datum besluit: 14-02-2019

Het besluit is op 14-02-2019 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen worden ingezien in de publiekshal van het gemeentehuis Heerlen, Geleenstraat 27, 6411 HP Heerlen. Voor het inzien van de stukken moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14045.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden toegezonden aan:

Burgemeester en wethouders van Heerlen

Afdeling Jurap/31003

Postbus 1

6400 AA Heerlen

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Een verzoekschrift moet worden toegezonden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een verzoekschrift kan per fax worden ingediend via faxnummer (0475) 352 563. Met een elektronische handtekening (DigiD) is het mogelijk een verzoekschrift digitaal in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het indienen van een verzoekschrift zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending daarvan aan de (gemachtigde van de) aanvrager. Indien de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking van het besluit geschorst.