Eerste wijziging Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018 (18bb101422); raadsstuk 19bb987;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

 

Eerste wijziging Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014

Artikel I

De Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

Artikel 1 komt te luiden:

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: verzoek als bedoeld in artikel 4:1 Algemene wet bestuursrecht aan het college om als gemeente financieringssteun te verlenen;

 • b.

  aanvrager: organisatie met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht die de gemeente verzoekt om financieringssteun;

 • c.

  akte van borgtocht: overeenkomst tussen gemeente en geldgever als bedoeld in artikel 12;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  basisrente: algemeen aanvaarde referentierente, zoals Euribor;

 • f.

  borg: borg als bedoeld in de definiëring van akte van borgtocht in artikel 12;

 • g.

  BW: Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  dienst van algemeen economisch belang: door de raad aangewezen activiteit in het kader van de uitvoering van een publieke taak;

 • j.

  financieringssteun: het verstrekken van een gemeentelening aan de aanvrager of het borg staan ten behoeve van de aanvrager voor de rente- en aflossingsverplichtingen uit hoofde van een geldgeverslening die de aanvrager jegens de geldgever is aangegaan;

 • k.

  garantie: borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW waarbij de gemeente zich tegenover een geldgever gedurende een bepaalde looptijd krachtens een overeenkomst verbindt tot nakoming van de aan een geldgeverslening verbonden rente- en aflossingsverplichtingen voor zover de geldnemer hiermee in gebreke blijft;

 • l.

  garantiepremie: premie die in rekening wordt gebracht bij de geldnemer als vergoeding voor het kredietrisico dat de gemeente loopt bij het verlenen van een garantie;

 • m.

  geldnemer: rechtspersoon aan wie de gemeente een gemeentelening verstrekt of aan wie de geldgever een geldgeverslening verstrekt waarvoor de gemeente een garantie heeft verleend, alsmede diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, voor zover de gemeente met rechtsopvolging heeft ingestemd;

 • n.

  geldgever: (financiële) instelling, niet zijnde de gemeente, die aan de geldnemer een geldgeverslening verstrekt;

 • o.

  geldgeverslening: geldlening die door de geldgever is verstrekt aan de geldnemer en waarvoor de gemeente aan de geldgever ten behoeve van de geldnemer garantie heeft verleend;

 • p.

  gemeentelening: geldlening die door de gemeente is verstrekt aan de geldnemer;

 • q.

  inleenrente: rente die de gemeente betaalt of zou betalen voor een door de gemeente aan te trekken lening op de kapitaalmarkt met hetzelfde aflossingsverloop als de gemeentelening;

 • r.

  kredietrisico: risico dat de gemeente verlies lijdt als gevolg van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van de geldnemer;

 • s.

  kredietrisico-opslag: dat deel van de rente dat in rekening wordt gebracht bij de geldnemer als vergoeding voor het kredietrisico dat de gemeente loopt bij het verstrekken van een gemeentelening;

 • t.

  marktconforme rente: inleenrente voor een gemeentelening of een door de gemeente bepaalde basisrente, vermeerderd met een kredietrisico-opslag;

 • u.

  materieel nadelig effect: naar oordeel van het college nadelige invloed van betekenis op:

  • 1°.

   de bedrijfsvoering, de feitelijke zeggenschap, de financiële of operationele structuur, de (eigendom van) goederen, de vermogenspositie, de resultaten of de vooruitzichten van de geldnemer;

  • 2°.

   het vermogen van de geldnemer om zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst van gemeentelening geheel of gedeeltelijk na te komen;

  • 3°.

   de rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst van gemeentelening of van rechten of rechtsmiddelen van de gemeente uit hoofde van de overeenkomst van gemeentelening;

 • v.

  object: zaak of goed waarvoor door de geldnemer een gemeentelening of een geldgeverslening is opgenomen;

 • w.

  object: zaak of goed waarvoor door de geldnemer een gemeentelening of een geldgeverslening is opgenomen;

 • x.

  overeenkomst van gemeentelening: overeenkomst tussen de geldnemer en de gemeente, waarin op de gemeentelening van toepassing zijnde de voorwaarden zijn vastgelegd;

 • y.

  overeenkomst van geldgeverslening: overeenkomst tussen de geldgever en de geldnemer, waarop de garantie betrekking heeft;

 • z.

  publieke taak: door de raad in begroting, verordening, beleidsnota, raadsbesluit of ander beleidsdocument aangewezen gemeentelijke taak in het kader van vastgestelde beleidsdoelen die in overwegende mate ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

 • aa.

  waarborgfonds: nationaal fonds dat borgstellingen verstrekt;

 • ab.

  zekerheden: zekerheidsrechten die door de gemeente, in het kader van een verzoek om financieringssteun, van de aanvrager gevraagd kunnen worden teneinde het risicoprofiel van de verzochte financieringssteun te verlagen, zoals bijvoorbeeld hypotheekrechten, pandrechten en borgstelling door derden.

 

B

In artikel 2, derde en vierde lid wordt “verstrekken” telkens vervangen door: verlenen.

 

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “verstrekken” vervangen door:

  verlenen.

 • 2.

  In het tweede lid wordt na “bedrag” ingevoegd: “van de aanvraag vermeerderd met het uitstaande bedrag”, wordt na “gemeente” ingevoegd: “in het verleden aan de aanvrager” en wordt “verstrekt groter” vervangen door: “heeft verleend hoger”.

D

In artikel 4, tweede lid, onder d, wordt “de meest recente jaarrekening” vervangen door: de twee meest recente jaarrekeningen.

 

E

In artikel 6, eerste en tweede lid, wordt na “weken” telkens ingevoegd: na ontvangst.

 

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt door een komma, na “verschuldigd” ingevoegd: “de gemeente kan tevens provisies in rekening brengen.”

 • 2.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Bij de bepaling van het rentetarief wordt in ieder geval rekening gehouden met het risicoprofiel van de aanvrager, de gestelde zekerheden en de looptijd van de gemeentelening.

 • 3.

  Na het derde lid worden, onder vernummering van het vierde lid tot het zesde lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

  • 4.

   In afwijking van het eerste lid kan het college gemotiveerd besluiten om bij de geldnemer een niet-marktconforme rente in rekening te brengen, voor zover daarmee niet in strijd met wettelijke voorschriften wordt gehandeld.

  • 5.

   Als het college besluit een lager dan marktconforme rente in rekening te brengen aan de geldnemer, dan vermeldt het collegebesluit tot verlening van de financieringssteun gemotiveerd het voordeel dat genoten wordt door de geldnemer.

G

In artikel 10, eerste lid, wordt “verstrekt” vervangen door: “verleend”, wordt “verstrekken” vervangen door: “verlenen” en wordt “gemeentelening” vervangen door: “garantie”.

 

H

In artikel 11, eerste lid, wordt “verstrekken” vervangen door: verlenen.

 

I

In artikel 12, tweede lid, wordt “verstrekken” vervangen door: verlenen.

 

J

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het opschrift komt te luiden: Artikel 13 Garantiepremie en provisies

 • 2.

  In het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt door een komma, na “verschuldigd” ingevoegd: de gemeente kan tevens provisies in rekening brengen.

 • 3.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Bij de bepaling van de garantiepremie wordt in ieder geval rekening gehouden met het risicoprofiel van de aanvrager, de gestelde zekerheden en de looptijd van de geldgeverslening.

 

 • 4.

  Na het derde lid worden, onder vernummering van het vierde lid tot het zesde lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

  • 4.

   In afwijking van het eerste lid kan het college gemotiveerd besluiten om bij de geldnemer een niet-marktconforme garantiepremie in rekening te brengen, voor zover daarmee niet in strijd met wettelijke voorschriften wordt gehandeld.

  • 5.

   Als het college besluit een lager dan marktconforme garantiepremie in rekening te brengen aan de geldnemer, dan vermeldt het collegebesluit tot verlening van de financieringssteun gemotiveerd het voordeel dat genoten wordt door de geldnemer.

K

In artikel 15, tweede lid, wordt “verstrekken” telkens vervangen door: verlenen.

 

L

In artikel 17, onderdeel p, wordt na “het” ingevoegd: zich.

 

M

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het lidnummer vervalt.

 • 2.

  In de aanhef wordt “verstrekken” vervangen door: “verlenen”, wordt na “de overeenkomst van geldgeverslening” ingevoegd: en de akte van borgtocht” en wordt “is” vervangen door: “zijn”.

 • 3.

  Na onderdeel a wordt, onder verlettering van onderdeel b tot en met v tot onderdeel c tot en met w, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b.

   tekortkoming door de geldnemer in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst van garantieverlening voortvloeiende verplichtingen;

 • 4.

  In onderdeel g (nieuw) wordt na “aangifte” ingevoegd: van faillissement;

 • 5.

  Na onderdeel w (nieuw) wordt, onder verlettering van de onderdelen w (oud) tot en met y tot de onderdelen y tot en met aa, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

  • x.

   het niet langer rechtsgeldig of voor de geldnemer bindend zijn van enige verplichting onder de overeenkomst van garantieverlening;

 • 6.

  In onderdeel z (nieuw) wordt “een garantieverlening” vervangen door: een beoogde garantieverlening.

Artikel II

De toelichting op de Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

Onder Algemene toelichting wordt in de eerste en derde volzin “verstrekken” telkens vervangen door: verlenen.

 

B

In de toelichting op artikel 2 wordt in de tweede alinea “verstrekt” telkens vervangen door: verleend.

 

C

De toelichting op artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de eerste alinea wordt in de tweede volzin “verstrekken” vervangen door: “verlenen” en wordt in de derde volzin “verstrekking” vervangen door: “verlening”.

 • 2.

  In de tweede alinea, derde volzin, wordt “Indien de aanvraag hoger is dan € 500.000,-” vervangen door: Indien de nog uitstaande financieringssteun bij de aanvrager en de nieuwe aanvraag samen hoger zijn dan € 500.000,-.

D

De toelichting op artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de eerste alinea wordt in de vierde volzin “verstrekking” vervangen door: “verlening” en wordt in de zevende volzin na “informatie” ingevoegd: “vragen”.

 • 2.

  In de tweede alinea in de tweede volzin “jaarrekening geeft” vervangen door: “jaarrekeningen geven”

 • 3.

  In de tweede alinea wordt in de tweede volzin “verstrekken” vervangen door: “verlenen” en wordt in de vijfde volzin “Lid 1 letter g” vervangen door: “Lid 2 letter g”.

 • 4.

  In de derde alinea, eerst volzin, wordt “verstrekt” vervangen door: “verleend”.

E

In de toelichting op artikel 5 wordt “twaalf weken” telkens vervangen door: veertien weken.

 

F

De toelichting op artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de derde alinea, eerste volzin, wordt “verstrekken” vervangen door: verlenen.

 • 2.

  In de vierde alinea wordt in de vijfde volzin “verstrekt” vervangen door: “verleent” en wordt in de zesde volzin “verstrekken” vervangen door: “verlenen”.

 • 3.

  In de achtste alinea, derde volzin, wordt “verstrekt” vervangen door: verleend.

G

In de toelichting op artikel 8 wordt in de eerste alinea “geldlening” vervangen door: gemeentelening.

 

H

De toelichting op artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de eerste alinea wordt “renteopslag” telkens vervangen door: “kredietrisico-opslag” en vervalt de laatste volzin.

 • 2.

  In de derde alinea wordt in de eerste volzin “renteopslag” vervangen door: “kredietrisico-opslag” en wordt na de laatste volzin toegevoegd: “Ook kan een bereidstellingsprovisie in rekening worden gebracht. Dit is een vergoeding over het deel van de lening dat (nog) niet door de geldnemer is opgenomen, maar waarover al wel renteafspraken zijn gemaakt bij opname. Als het moment van opname voor de gemeente onzeker is, loopt de gemeente namelijk een renterisico.”

I

In de toelichting op artikel 10 tot en met 12 wordt in de tweede alinea, laatste volzin, “artikel 1 lid h” vervangen door: artikel 1 lid k.

 

J

De toelichting op artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het opschrift komt te luiden: Artikel 13 Garantiepremie en provisies

 • 2.

  De derde alinea komt te luiden:

  Het college kan besluiten om bij het afsluiten van de lening provisies in rekening te brengen, zoals een eenmalige (afsluit)provisie ter dekking van eenmalige lasten die samenhangen met de garantieverlening.

K

In de toelichting op artikel 14 wordt in de eerste volzin “verstrekken” vervangen door: “verlenen” en wordt in de vierde volzin na “betrekking hebben” en na “geldnemer of” ingevoegd: “op”.

 

L

In de toelichting op artikel 17 wordt in het opschrift en in de eerste volzin “verlenen” telkens vervangen door: verstrekken.

 

M

De toelichting op artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de eerste volzin wordt na “ontstaat er” ingevoegd: een.

 • 2.

  De vierde volzin komt te luiden:

  Het intrekken of wijzigen van een besluit tot het verlenen van garantie heeft dan ook alleen zin als de overeenkomst van geldlening tussen de geldnemer en de geldgever en de akte van borgtocht nog niet tot stand zijn gekomen.

 • 3.

  In de vijfde volzin wordt na “tot stand te komen” ingevoegd: (artikel 11 lid 1).

Artikel III

Deze verordening wordt geplaatst in het gemeenteblad en treedt in werking op de dag na de publicatie ervan.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2019.

De griffier,

J.M. van Midden

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2019, nummer 14, is uitgegeven op 5 februari 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven