Gemeenteblad van Beverwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkGemeenteblad 2019, 32858VerordeningenWijziging Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2018

De raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2018, nummer INT-18-46177;

 

gehoord de Raadscommissie;

 

overwegende dat,

 • -

  het in het kader van de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit noodzakelijk is om op te kunnen treden wanneer voor publiek toegankelijke gebouwen worden gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren;

  Er op basis van het huidige wettelijke kader niet of beperkt kan worden opgetreden en sluiting slechts van (zeer) korte duur kan zijn, terwijl een langere sluiting soms wenselijk is;

 • -

  de toepassing van de bevoegdheid zich richt op ernstige gevallen met impact op de (directe) omgeving waarbij ook vanuit de samenleving (en omwonenden) een verwachting is dat de overheid adequaat reageert;

 • -

  de toepassing van de bevoegdheid heeft naast haar primaire doel (het voorkomen dat criminele activiteiten zich kunnen voortzetten of opnieuw kunnen plaatsvinden) ook een zichtbare functie voor de directe omgeving: de overheid treedt op tegen dit soort criminele activiteiten;

 • -

  de bevoegdheid als ultimum remedium wordt toegepast wanneer (minder ingrijpende) maatregelen niet effectief zijn. 

Gelet op artikelen147 en 160 van de Gemeentewet en artikel 174 juncto 172 Gemeentewet;

 

besluit:

aan de Algemene Plaatselijke Verordening Beverwijk 2018 onder Hoofdstuk 2 Openbare Orde een nieuwe ‘afdeling 16 Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen’ toe te voegen, met daaronder een nieuw artikel 2:80, dat als volgt luidt:

 

Artikel 2:80 Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen

 • 1.

  De burgemeester kan de sluiting bevelen van een voor publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte als daar:

  • a.

   is gehandeld in strijd met artikel 1 van de Wet op de kansspelen;

  • b.

   door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen;

  • c.

   wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend of

  • d.

   zich andere feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van het gebouw, de inrichting of de ruimte ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde.

 • 2.

  De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen.

 • 3.

  De burgemeester draagt zorg voor het aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de toegang van het gebouw, de inrichting of de ruimte, of in de directe nabijheid daarvan.

 • 4.

  De rechthebbende laat toe dat een afschrift van het sluitingsbevel wordt aangebracht.

 • 5.

  Het is verboden een gebouw, inrichting of ruimte te betreden waarvan de sluiting is bevolen.

 • 6.

  Het is de rechthebbende verboden zonder toestemming van de burgemeester bezoekers toe te laten of zelf het gebouw, de inrichting of de ruimte te betreden.

 • 7.

  Het derde, vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing als de burgemeester krachtens artikel 174a van de Gemeentewet of artikel 13b van de Opiumwet heeft besloten tot sluiting van een woning, een lokaal of een bij de woning of dat lokaal behorend erf.

   

Beverwijk,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,