Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 320617Verordeningen1e wijziging van de Legesverordening 2020

Burgemeester en wethouders,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) en artikel 10 van de Legesverordening en de publicatie in het Staatsblad van het wijzigingsbesluit paspoortgelden;

besluit

 

tot het vaststellen van de ‘1e wijziging van de Legesverordening 2020’

De bij de ‘Legesverordening 2020’ behorende Tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70*

1.2.6

voor een spoedlevering van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 49,85*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65*

* wettelijk vastgesteld tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.2.1

die aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,40;

1.4.2.2

die via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 8,20;

1.4.2.3

welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

€ 14,70;

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.20.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.20.3 bedragen de kosten voor het behandelen van een aanvraag tot afgifte van een Verklaring van Geen Bedenkingen (Vvgb) in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) door de provincie Noord-Brabant:

 

2.3.20.4.1

• Indien het een aanvraag Gebiedsbescherming betreft:

€ 4.621,00

2.3.20.4.2

• Indien het een aanvraag wijzigingen Gebiedsbeschermingen betreft:

€ 3.817,00

2.3.20.4.3

• Indien het een intrekking van een aanvraag Gebiedsbescherming betreft:

€ 2.511,00

2.3.20.4.4

• Indien het een aanvraag Soortenbescherming door burgers betreft:

€ 2.036,00

2.3.20.4.5

• Indien het een aanvraag Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht betreft

€ 6.286,00

2.3.20.4.6

• Indien het een aanvraag Soortenbescherming overige betreft

€ 4.599,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘1e wijziging van de Legesverordening 2020’ treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing van de bepalingen in Hoofdstuk 2, 3, 4 en Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning is 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze wijziging op de verordening wordt aangehaald als ‘1e wijziging van de Legesverordening 2020’.

   

10-12-2019,

Burgemeester en wethouders van Best,

Hans Ubachs

Burgemeester

Ceciel Noordman

secretaris