Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 320524Overige besluiten van algemene strekkingRegeling toegang individuele jeugdhulp gemeente Hoogeveen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

 

Gelet op:

de Jeugdwet;

de Verordening jeugdhulp gemeente Hoogeveen;

het Visiedocument Sterke Basis

de Nota jeugdhulp Hoogeveen 2017-2020;

 

Mede gelet op

Artikel 8.1.1 lid 2 van de Jeugdwet;

Artikel 6 van de Verordening jeugdhulp gemeente Hoogeveen;

Besluiten

vast te stellen de Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  a.deskundige(n) / deskundigheid: (externe) deskundigen die beschikken over deskundigheid zoals bedoeld in art. 2.1 besluit Jeugdwet;

  b.verordening: verordening jeugdhulp gemeente Hoogeveen;

  c. voorveld: partners die naast de gemeentelijke toegang onderdeel uitmaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin;

  d. pgb: persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 8.1.1 lid 2 van de Jeugdwet;

  e. budgethouder: degene die het pgb budget beheert;

  f. geregistreerde professionele jeugdhulpverlener: een geregistreerde hulpverlener die voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals in de toelichting beschreven;

  g. niet-geregistreerde professionele jeugdhulpverlener: een hulpverlener met een passende (jeugd)opleiding die voldoet aan de kwaliteitscriteria voor professionele hulpverlener;

  h. naaste: meerderjarig gezins- en familielid van de jeugdige of een persoon die behoort tot het netwerk van de jeugdige die voldoet aan de kwaliteitscriteria naasten zoals in de toelichting beschreven;

  i. wet: de Jeugdwet.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald in deze regeling, gelden de begrippen zoals omschreven in de wet en de verordening.

Artikel 2.Toegang individuele jeugdhulp via de gemeente, melding hulpvraag
 • 1.

  (Hulp)vragen over alle leefgebieden met betrekking tot jeugdigen kunnen vormvrij worden gemeld.

 • 2.

  Binnen drie werkdagen en anders zo spoedig mogelijk na de melding neemt het college contact op met de melder ter bevestiging ontvangst en info verdere proces. Indien er sprake is van een spoedeisend geval zoveel eerder als nodig.

 • 3.

  Het college bepaalt of de vraag direct kan worden beantwoord en zorgt voor de beantwoording of geleidt de vraag door. Het college informeert de jeugdige of zijn ouder over de procedure.

 • 4.

  De jeugdige of zijn ouder kan schriftelijk een aanvraag voor jeugdhulp indienen.

 • 5.

  Buiten kantoortijden zet Spoed4Jeugd, indien dit aan de orde is, passende spoedhulp in. Waar nodig is dat in combinatie met een passende tijdelijke maatregel en/of een machtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.

Artikel 3. Vooronderzoek

 • 1.

  Het college bepaalt de te hanteren woonplaats, met dien verstande dat bij de start van jeugdhulp of een maatregel altijd een bepaling wordt gedaan van de woonplaats volgens de landelijke richtlijnen.

 • 2.

  Het college verzamelt alle voor het gesprek, zoals bedoeld in art 4, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige of zijn ouder en zijn situatie. Het college kan hier ook van afzien.

 • 3.

  Ter voorbereiding van het gesprek, verschaft de jeugdige of zijn ouder aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen.

Artikel 4. In gesprek/ het onderzoek
 • 1.

  Bij het maken van een afspraak informeert het college de jeugdige of zijn ouder over de gang van zaken bij het onderzoek/gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure.

 • 2.

  Het college vraagt toestemming om persoonsgegevens te verwerken en eventueel aanvullende informatie op te vragen bij derden, voor zover het college daar niet al bij wet toe bevoegd is.

 • 3.

  Het college onderzoekt in gesprek met de jeugdige of zijn ouder en zo nodig met één of meer deskundigen, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:

  a. de aanwezigheid van een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet en betrekt dit bij het onderzoek. Hiervoor stelt het college het basisformulier ter beschikking;

  b. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige of zijn ouder en het probleem of de hulpvraag;

  c. het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;

  d. het vermogen van de jeugdige of zijn ouder om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  e. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening zoals bedoeld in de verordening;

  f.de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening zoals bedoeld in de verordening;

  g. de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;  

  e. de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen;

  h. of er zorg in natura of een pgb gevraagd wordt;

  i. of er sprake is van een herindicatie. Wanneer sprake is van een herindicatie wordt onderzocht of de ingezette jeugdhulp passend is geweest.

 • 4.

  Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouder afzien van een gesprek.

Artikel 5. Afspraken over pgb

 • 1.

  Wanneer een jeugdige of zijn ouder heeft aangegeven dat hij zijn ondersteuning in wil zetten met behulp van een pgb, maakt het college met  de jeugdige of zijn ouder afspraken over:

  a. Welke ondersteuning met het pgb wordt ingekocht en waarom deze ondersteuning passend is;

  b. Wie deze ondersteuning levert;

  c.Wat de kosten zijn van deze ondersteuning;

  d. Waarom het aanbod in zorg in natura (ZIN) niet passend is;

  e. Hoe invulling wordt gegeven aan het budgethouderschap, en;

  f. Hoe de kwaliteit geborgd is aan de hand van de in de toelichting opgenomen kwaliteitscriteria;

 • 2.

  Het college legt de in het eerste lid genoemde afspraken vast in het verslag. De jeugdige of zijn ouder kan ook een persoonlijk plan opstellen waarin deze afspraken zijn opgenomen. Het college stelt hiervoor desgewenst een invulformulier ter beschikking. Dit persoonlijk plan wordt dan ook onderdeel van het verslag.

 • 3.

  Bij een vervolgaanvraag kan het college of de jeugdige of zijn ouder verwijzen naar de afspraken bij de eerste of eerdere aanvraag.

Artikel 6. Inzetbaarheid pgb

1. De jeugdige kan met een pgb jeugdhulp inzetten van een geregistreerde of niet-geregistreerde professionele hulpverlener of een naaste;

2. Een pgb wordt aan een inwonend gezinslid in principe alleen toegekend als het gaat om persoonlijke verzorging en/of (permanent) toezicht;

Artikel 7. Verslag

Het college zorgt voor schriftelijke verslaglegging van de uitkomsten van het onderzoek in de vorm van het basisformulier. Ouders hebben de gelegendheid om binnen een overeengekomen termijn hierop te reageren en deze reacties worden indien gewenst toegevoegd aan het verslag.

Artikel 8. Beschikking individuele jeugdhulp

 • 1.

  Op een aanvraag voor individuele jeugdhulp wordt een beschikking afgegeven.

 • 2.

  Het college kan ook zonder aanvraag besluiten tot het toekennen van individuele jeugdhulp, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 9. Weigeringsgronden
 • 1.

  Het college weigert een individuele voorziening in elk geval indien: a. er geen jeugdhulp nodig is zoals bedoeld in artikel 2.3 eerste tot en met derde lid van de wet; b. een andere voorziening beschikbaar en passend is; c. een overige voorziening beschikbaar en passend is; d.er sprake is van gebruikelijke zorg.

 • 2.

  Het college weigert in elk geval verlening van een pgb indien:

  a. de jeugdige of zijn ouder niet tot afspraken komt over de in artikel 5 lid 1 genoemde onderwerpen binnen de afhandelingstermijn van de aanvraag;

  b. de jeugdige of zijn ouder weigert het persoonlijk plan desgevraagd met het college te bespreken of wanneer de jeugdige of zijn ouder na hiervoor te zijn opgeroepen ook na toepassing van een hersteltermijn, zonder geldige reden niet verschijnt;

  c. uit het persoonlijk plan onvoldoende blijkt dat voldaan is aan de eisen voor de verstrekking van een pgb zoals die genoemd zijn in artikel 6 lid 2; of

  d. de aanvraag betrekking heeft op kosten die de jeugdige of zijn ouder voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was.

 • 3.

  Het college kan een pgb weigeren indien de hulpverlener niet voldoet aan de in de toelichting opgenomen kwaliteitscriteria.

Artikel 10. Inhoud van de toekenningsbeschikking
 • 1.

  In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval opgenomen:

  a. hoe de voorziening bijdraagt aan de behalen van het gewenste resultaat dat uit het onderzoek naar voren is gekomen;

  b. of de voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt;

  c. wat de te verstrekken voorziening is;

  d. wat de duur van de voorziening is.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb in de beschikking in ieder geval tevens vastgelegd: a.

 • 3.

  Bij vaststellen van de hoogte van een pgb zoals bedoeld in het tweede lid onder b worden de tarieven gehanteerd zoals die zijn vastgesteld in de Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020.

Artikel 11. Informeren jeugdhulpaanbieders zorg in natura

 • 1.

  Indien er sprake is van zorg in natura bepaalt het college in overleg met jeugdige of zijn ouder welke jeugdhulpaanbieder de best passende zorg biedt.

 • 2.

  Het college informeert de gewenste aanbieder over de hulpvraag van de jeugdige door middel van het basisformulier. Het college stemt met jeugdige of zijn ouder af welke informatie uit dat formulier wel of niet wordt doorgegeven aan de aanbieder.

Artikel 12. Verantwoording pgb

 • 1.

  Het pgb wordt beheerd door de SVB. De budgethouder dient zich te houden aan de regels die de SVB en/of het college stelt.

 • 2.

  De jeugdige of zijn ouder sluit een schriftelijke overeenkomst met de zorgverlener of zorgverlenende instantie waarin ten minste de voorwaarden uit de modelovereenkomsten van de SVB moeten worden opgenomen.

 • 3.

  Uit het pgb mag wel betaald worden:

  a. de maximale tarieven zoals die bepaald zijn de Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020 of een vast maandloon op basis van deze tarieven;

  b. reiskosten hulpverlener op basis van woon-werkverkeer (max. € 0,19 per km);

  c. vervanging hulpverlener bij ziekte/vakantie van hulpverlener;

  d.feestdagenuitkering tot een maximum van € 272,- bruto (één keer per jaar).

 • 4.

  Uit het pgb mag in elk geval niet betaald worden:

  a. fietsvergoeding;

  b. bloemetje/cadeau hulpverlener bij ziekte of verjaardagen;

  c. schoonmaakmiddelen;

  d. loon aan mensen die gebruikelijke zorg leveren;

  e. kledingvergoeding hulpverlener;

  f. loonkosten van de zorgverlener die gemaakt zijn voor/na de indicatieperiode;

  g. bemiddelingskosten;

  h. kosten voor belangbehartigers of tussenpersonen;

  i. administratiekosten zoals kosten voor acceptgiro’s;

  j. eenmalige uitkering aan de hulpverlener;

  k. verantwoordingsvrij bedrag zoals dat onder de AWBZ gehanteerd werd;

  l. zaken die niet bijdragen aan de in individuele voorziening verbonden doelen;

  m. een algemeen gebruikelijke voorziening.

Artikel 13. Definitieve vaststelling pgb

 • 1.

  Naar aanleiding van de terugkoppeling door de SVB stelt het college aan het eind van de verleningsperiode of over het voorgaande kalenderjaar ambtshalve de hoogte van het verstrekte pgb definitief vast. Het niet gebruikte deel wordt door de SVB aan het college teruggestort.

 • 2.

  Het college deelt de terugvordering van het pgb per beschikking mee aan de jeugdige of zijn ouder.

Artikel 14. Rechtmatigheidsonderzoek

 • 1.

  Ten behoeve van rechtmatigheidsonderzoek bewaart de budgetbeheerder de bewijsstukken waaruit blijkt waaraan het pgb is besteed voor een periode van vijf jaar en stelt hij deze op verzoek ter beschikking aan het college of de SVB.

 • 2.

  Het college stelt vast of de budgetbeheerder het pgb voor een voorziening rechtmatig heeft besteed en vordert het niet daaraan bestede budget geheel of gedeeltelijk terug.

Artikel 15. Herziening, intrekking en terugvordering
 • 1.

  Indien het recht op een individuele voorziening is ingetrokken of herzien, kan een op basis daarvan verleend pgb (deels) worden ingetrokken en teruggevorderd.

 • 2.

  Het recht op een pgb kan geheel of gedeeltelijk worden herzien en/of ingetrokken en het verleende budget kan worden teruggevorderd indien:

  a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze regeling;

  b. indien beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;

  of c.wanneer er anderszins sprake is van een onrechtmatige besteding van het pgb.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Voor zover het bepaalde in deze regeling de jeugdige of zijn ouders onevenredig nadelig treft en het doen van deze regeling voorbijschiet, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 17. Slotartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Regeling toegang individuele jeugdhulp gemeente Hoogeveen 2017 ingetrokken, met dien verstande dat zij tot uiterlijk 1 januari 2021 van toepassing blijft op toekenningen die voor de in het eerste lid genoemde datum zijn afgegeven en aanvragen die voor de in het eerste lid genoemde datum zijn ingediend.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan voor jeugdigen die al bekend zijn met een voorziening in de vorm van een pgb van voor 1 januari 2015 in overleg een langere overgangstermijn afgesproken worden.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen 2020”.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen d.d. 17 december 2019

Secretaris, burgemeester

N. Kramer K.B Loohuis