Subsidieregeling onderwijsachterstanden gemeente Meierijstad 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Subsidieregeling onderwijsachterstanden gemeente Meierijstad 2020-2023.

Artikel 1 Definities

 • Doelgroepkleuter: leerling in groep 1 en 2 op de basisschool die in de voorschool gebruik heeft gemaakt van een VVE programma en door de GGD is geïndiceerd als doelgroeppeuter.

 • Flexibele tutor: de bevoegde leidsters van de peuteropvang die de uitvoering van de VVE-programma’s verzorgen. De flexibele tutoren doen dat aanvullend in groep 1 en 2 op de basisscholen waar extra (taal)ondersteuning gewenst is voor doelgroepkleuters.

 • OAB: onderwijsachterstandenbeleid

 • Schakelklas: De Taalvijver in Veghel is de schakelklas voor kinderen van 4 jaar tot en met 11 jaar die nog geen Nederlands spreken. In De Taalvijver krijgen kinderen intensief onderwijs en een speciaal taalprogramma

 • VoorleesExpress: De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen.

 • VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Activiteiten die op gestructureerde wijze worden georganiseerd en bedoeld zijn om kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar tot en met groep 2 van de basisschool te ondersteunen in de verschillende cognitieve, sociaal-emotionele en andere vaardigheden.

 • VVE-coördinator: voert functie uit op basis van functieprofiel onafhankelijk VVE-coördinator.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod ter bestrijding van onderwijsachterstanden van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, zoals bedoeld in artikel 165, 166 en 167 van de Wet primair onderwijs

 • 2.

  De activiteiten moeten passen binnen het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022, het Beleidskader voorschoolse voorzieningen en ontwikkelachterstanden en de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad 2020-2023.

 • 3.

  Onder activiteiten genoemd in het eerste lid zin begrepen:

  • a.

   Schakelklas/Taalvijver

  • b.

   Flexibele tutor groep 1 en 2 op de basisschool voor doelgroepkleuters (vroegschoolse educatie)

  • c.

   VVE-coördinator Meierijstad

  • d.

   Projectleider VoorleesExpress Veghel

  • e.

   Projectleider VoorleesExpress Schijndel / Sint-Oedenrode;

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Skipov: De subsidie voor de schakelklas/Taalvijver is gelijk aan de begrote kosten met een maximum van € 220.000 (kosten voor personeel, huisvesting en overige kosten)

 • 2.

  SPV: De subsidie voor de flexibele tutor in Veghel is gelijk aan de begrote kosten met een maximum van € 48.160.

 • 3.

  ONS Welzijn: De subsidie bedraagt € 38.784,52 (prijspeil 2020, 14 uur per week op basis van cao Welzijn) in de kosten van de VVE-coördinator.

 • 4.

  NOBB: De subsidie bedraagt € 31.010,- (prijspeil 2020, op basis van 16 uur cao Openbare Bibliotheken) in de kosten van projectleider VoorleesExpress Veghel.

 • 5.

  Welzijn de Meierij: de subsidie bedraagt € 37.629,60 (prijspeil 2020, op basis van 14 uur cao Welzijn) in de kosten van projectleider en activiteitenbudget VoorleesExpress Schijndel / Sint-Oedenrode.

Artikel 5 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  Voor de schakelklas geldt dat eventueel door aanvrager ontvangen subsidie van het Rijk of derden, in mindering wordt gebracht op het subsidiebedrag.

 • 2.

  Voor de Mobiele brigade Taalvijver geldt dat subsidie naar rato lager kan worden vastgesteld, als het aantal kinderen dat begeleid wordt, structureel onder de 16 komt.

 • 3.

  Voor de Flexibele tutor groep 1 en 2 geldt dat de subsidie naar rato lager wordt vastgesteld als het aantal begeleide kinderen lager is dan het aantal dat is opgenomen in de beschikking.

Artikel 6 Subsidievaststelling

Naast de in de algemene subsidieverordening Meierijstad genoemde gegevens, worden bij de aanvraag tot vaststelling in ieder geval de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  Voor de schakelklas primair onderwijs (Taalvijver):een opgave van het aantal in- en uitgestroomde kinderen;

 • b.

  Voor de flexibele tutor: een verslag van de gerealiseerde activiteiten per school

 • c.

  Voor de VVE coördinator: een jaarverslag van de gerealiseerde resultaten.

 • d.

  Voor de VoorleesExpress: een overzicht van het aantal vrijwilligers, het aantal bereikte gezinnen, het aantal bereikte kinderen en het aantal doorverwijzingen naar het welzijnswerk.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 10, vierde lid van de ASV worden aanvragen ingediend voor 1 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven