Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 320417BeleidsregelsBeleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de concerndirecteur cluster Stadsontwikkeling van 18 december 2019,

 

gelet op:

 • Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam van 16 november 2015 en de wijziging van 26 november 2019;

 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV ’90), artikel 87;

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • Kentekenreglement;

 • Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken II en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (Regeling voertuigen);

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 1:3 en titel 4.3;

 • Uitvoeringsbesluit parkeren Rotterdam 2020;

 • Nota Evenementenvergunningen, Procedures, voorschriften en afspraken rond evenementen in Rotterdam, april 2013;

 • Herijking Evenementenbeleid, Dieper in de stad, verder in de wereld, Rotterdam Festivals, oktober 2010;

 • Filmprotocol Rotterdam, Directie Veiligheid 2015;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Bedrijf: een zelfstandige rechtsvorm met winstoogmerk; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bedrijfstimer: een vrachtauto met een DET van 25 jaar tot 40 jaar oud èn die aantoonbaar zelf door zijn uitstraling en karakter de aard van het bedrijf vormt èn als bedrijf kan worden aangemerkt, te denken valt aan foodtrucks, ijscokarren, trouwauto`s e.d.

Bijzonder voertuig: de verhuisvrachtauto, de kermis- en de circusvrachtauto, de trekkers met 4 of meer assen en een vrachtauto met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen en in het kentekenregister, voor zover ze 12 jaar of jonger zijn te rekenen vanaf de datum van eerste toelating.

Datum van eerste toelating (DET): de datum waarop het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen, zoals voor in Nederland geregistreerde voertuigen is vastgelegd in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Deze datum staat op het kentekenbewijs Deel 1A, bij code B.

Emissieklasse: klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig als bedoeld in de bijlage van het Kentekenreglement.

Evenement: zoals bedoeld in de Nota evenementenvergunningen en de Herijking Evenementenbeleid.

Film: zoals bedoeld in het Filmprotocol Rotterdam.

Foodtruck: een vrachtauto uitsluitend ingericht voor de verkoop van etenswaren of dranken.

Inwoner van Rotterdam/ Milieuzone Rotterdam: persoon die blijkens de gemeentelijke basisadministratie woont op een adres of op een geregistreerd binnenvaartuig in de gemeente Rotterdam en meer specifiek in de Milieuzone Rotterdam.

Milieuzone: een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder, dat is ingesteld bij verkeersbesluit door middel van de zonaal uitgevoerde C6z en C6ez, geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, in het kader van een milieuzone, of C22a/z en C22b/ez, milieuzone, met op onderborden aangegeven voor welke motorvoertuigen met welke emissieklassen deze borden gelden, volgens bijlage I van het RVV ’90.

Milieuzone Rotterdam: De milieuzone zoals aangegeven in het verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam van 16 november 2015 of zoals nadien gewijzigd en vormgegeven in de bijbehorende bijlage bij dit besluit “Contour van de Milieuzone Rotterdam“.

Ontheffinghouder : degene op wiens naam de ontheffing staat.

Organisator: zoals bedoeld in de Nota evenementenvergunningen;

Particuliere eigenaar: een natuurlijke persoon niet zijnde een bedrijf.

Producent: zoals bedoeld in het Filmprotocol Rotterdam.

Verhuisvrachtauto: vrachtauto die gebruikt wordt door een verhuisonderneming en bestemd is voor het vervoeren van inboedels;

Vrachtauto: voertuig(en), als bedoeld in artikel 1 van het RVV ’90 onder de definitie aldaar van vrachtauto.

Vrachtauto voor exceptioneel transport: voertuig voor exceptioneel transport voor zover het een voertuig betreft dat ingezet wordt voor het vervoer van ondeelbare lading en waarvoor een geldige RDW-ontheffing vereist is, als bedoeld in artikel 1, onder c, van het besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer.

Artikel 2 Dagontheffingen op aanvraag

Het college kan op aanvraag en onder de navolgende voorwaarden en beperkingen voor incidenteel vrachtverkeer met bestemming milieuzone Rotterdam voor vrachtauto’s ontheffing verlenen van de milieuzone:

 • 1.

  ontheffingen op grond van dit artikel worden per kenteken aangevraagd en verleend voor de duur van telkens 24 uur geldend vanaf het tijdstip dat bij de aanvraag is aangegeven, dit tijdstip kan niet in het verleden liggen;

 • 2.

  per kenteken worden per kalenderjaar maximaal 12 dagontheffingen verleend;

 • 3.

  per afgegeven dagontheffing kan de ontheffingshouder eenmalig tot een half uur vòòr het op de ontheffing aangegeven ingangstijdstip als bedoeld onder a van dit artikel, de datum of het ingangstijdstip van de dagontheffing wijzigen tot een maximum van 7 kalenderdagen voor of na het aangegeven tijdstip en de datum in acht nemende dat deze niet in het verleden kan liggen èn ten tijde van het passeren van bovengenoemd verkeersteken een kopie van, hieronder wordt mede verstaan een afbeelding op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal device, - apparaat of – toestel, een geldige ontheffing moet kunnen worden overgelegd aan de handhaver.

Artikel 3 Ontheffing bijzonder voertuig/ exceptioneel transport op aanvraag

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag en onder de navolgende voorwaarden en beperkingen ontheffing van de milieuzone voor incidenteel vrachtverkeer met bestemming Milieuzone Rotterdam aan de vrachtauto’s die zijn opgenomen in het kentekenregister van de RDW en die behoren tot de bijzondere voertuigen met dien verstande dat geen ontheffing wordt verleend voor de periode nadat het voertuig 13 jaar oud is geworden, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating.

 • 2.

  Aan vrachtauto’ die blijkens het kenteken tot het exceptioneel transport behoren en waarvan de toelating in de Europese Unie blijkens het kenteken niet ouder is dan 12 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste toelating, wordt door het college ontheffing van de milieuzone verleend na aanmelding van het kenteken van het trekkende voertuig èn onder vermelding van RDW-klantnummer en e-mailadres, met uitzondering van die gevallen als bedoeld in artikel 9, lid 1 onderdeel b van deze beleidsregels.

Artikel 4 Langdurige ontheffingen op aanvraag

Het college kan op aanvraag op kenteken en onder de navolgende voorwaarden en beperkingen voor vrachtverkeer met bestemming Milieuzone Rotterdam een langdurige ontheffing verlenen van de milieuzone voor vrachtauto’s in het geval van:

 • 1.

  een eigenaar van een vrachtauto die deze bedrijfsmatig in gebruik heeft, indien die eigenaar inwoner is van de gemeente Rotterdam of aantoonbaar vast werk heeft in de milieuzone in de gemeente Rotterdam en aantoont dat bedrijfseconomische omstandigheden dit noodzakelijk maken:

  • a.

   deze langdurige ontheffing wordt verleend voor de duur van één jaar;

  • b.

   bij de afweging tot het verlenen van deze langdurige ontheffing spelen onder meer een rol:

   • i.

    de noodzaak voor de aanvrager om met het betreffende voertuig in de zone te zijn, èn

   • ii.

    de te verwachten frequentie van het binnenrijden van de milieuzone bedraagt 7x of meer binnen één jaar vanaf datum aanvraag, èn

   • iii.

    de voorhanden zijnde alternatieven, binnen en buiten het eigen bedrijf, èn

   • iv.

    dat het werk vóór 1 januari 2016, de ingangsdatum van de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016, is aangenomen en het voertuig vóór 1 juni 2015 is tenaamgesteld op naam van de aanvrager, èn

   • v.

    de financiële mogelijkheden van de ondernemer; de ondernemer toont aan door het indienen van jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, dat de ondernemer financieel geen mogelijkheden heeft om aan de vereisten van de milieuzone te voldoen;

  • c.

   en daartoe worden de volgende documenten ter bewijs van het bovenstaande bijgevoegd: de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar, een overzicht van het motorvoertuigenpark, van het bedrijf, van de aanvrager of waarbij deze werkzaam is;

  • d.

   en daartoe kunnen bijvoorbeeld de volgende documenten ter bewijs van bovenstaande worden gevraagd: contract(en), rittenstaten, standplaatsvergunning(en), marktvergunning(en), kentekenbewijs, offerte van de leverancier van het voertuig inclusief eventueel noodzakelijke kostbare aanpassingen aan het motorvoertuig.

 • 2.

  een eigenaar van een bedrijfstimer voor de duur van telkens één jaar:

  • a.

   bij de afweging tot het verlenen deze langdurige ontheffing spelen onder meer een rol:

   • i.

    de noodzaak voor de aanvrager om met het betreffende voertuig in de zone te zijn, èn

   • ii.

    de voorhanden zijnde alternatieven, èn

   • iii.

    de te verwachten frequentie van het binnenrijden van de milieuzone bedraagt 7x of meer binnen één jaar vanaf datum aanvraag, èn

   • iv.

    het voertuig is vóór 1 juni 2015 tenaamgesteld op naam van de aanvrager èn het bedrijf is aantoonbaar opgestart vóór 1 januari 2016, de ingangsdatum van de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016;

  • b.

   en daartoe worden ter bewijs van bovenstaande ten minste 2 of 3 foto’s van het voertuig bijgevoegd, waarvan minimaal 1 foto waarop het kenteken samen met het voertuig duidelijk zichtbaar is èn 1 foto van een zijaanzicht van het voertuig en, indien van toepassing bijvoorbeeld voor een foodtruck 1 foto van de inrichting;

  • c.

   en daartoe kunnen verder bijvoorbeeld de volgende documenten ter verder bewijs van bovenstaande worden gevraagd: contract(en), rittenstaten, standplaatsvergunning(en), marktvergunning(en), een kopie van het kentekenbewijs.

 • 3.

  de organisator van een evenement of de producent van een film, voor meerdere voor het evenement of de film aangemelde kentekens van vrachtauto’s wanneer is voldaan aan ten minste de volgende voorwaarden:

  • a.

   de organisator of de producent heeft het evenement of de film aangemeld bij het college van burgemeester en wethouders conform de nota Evenementenvergunningen danwel het Filmprotocol Rotterdam én hiervoor is een vergunning verkregen of een verklaring van geen bezwaar van directie Veiligheid. Daartoe worden ter bewijs van bovenstaande in ieder geval overgelegd:

   • i.

    de vergunning of de verklaring van geen bezwaar;

   • ii.

    een schatting van het aantal voertuigen;

  • b.

   deze langdurige ontheffing wordt verleend voor de duur van het evenement/film voor de periode waarvoor vergunning danwel een verklaring van geen bezwaar is verkregen;

  • c.

   de aangemelde motorvoertuigen zijn onmisbare attributen voor de voortgang van het evenement/film én de aangemelde motorvoertuigen mogen alleen voor het evenement/film worden gebruikt;

  • d.

   bij de afweging tot het verlenen deze langdurige ontheffing spelen verder onder meer een rol:

   • i.

    de te verwachten frequentie van het binnenrijden van de milieuzone bedraagt 7x of meer binnen één jaar vanaf datum aanvraag;

   • ii.

    in afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 1 van deze beleidsregels kan voor bijzondere voertuigen voor zover het kermis- en circusvrachtauto’s betreft met deze ontheffing ook worden afgeweken van de daar bepaalde DET-toelating.

Artikel 5 Ontheffingenbesluiten

 • 1.

  Vrachtauto’s die door of namens een overheidsinstantie worden ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- of overheidstaak, daaronder mede verstaan voertuigen ingezet voor de verkeersveiligheid of de doorstroming van wegen, en die blijkens het kenteken niet ouder zijn dan 12 jaar, zijn op aanmelding van het kenteken ontheven van de milieuzone gelijk aan de bijzondere voertuigen uit artikel 3 van deze beleidsregels.

 • 2.

  Vrachtauto’s die voorzien zijn van een handelaarskenteken als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van het Kentekenreglement zijn ontheven van de milieuzone.

Artikel 6 (Hardheidsclausule) Afwijkingsmogelijkheid ontheffingen op aanvraag

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregels tenzij dat voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen. Slechts in die gevallen kan het college op aanvraag op kenteken en onder de navolgende voorwaarden en beperkingen voor vrachtverkeer met bestemming Milieuzone Rotterdam een langdurige ontheffing verlenen aan vrachtauto’s van de milieuzone voor de duur van telkens maximaal één jaar:

 • 1.

  indien de vrachtauto bedrijfsmatig wordt gebruikt, is het werk waarvoor het motorvoertuig wordt ingezet, aangenomen vóór 1 januari 2016, de ingangsdatum van de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016;

 • 2.

  bij de afweging tot het verlenen van deze langdurige ontheffing spelen naast de eerdergenoemde omstandigheden in dit artikel ook een rol:

  • a.

   de noodzaak voor de aanvrager om met het betreffende voertuig in de zone te zijn,

  • b.

   de te verwachten frequentie van het binnenrijden van de milieuzone bedraagt 7x of meer binnen één jaar vanaf datum aanvraag,

  • c.

   de voorhanden zijnde alternatieven,

  • d.

   dat het voertuig al was gekocht vóór 1 januari 2016, de ingangsdatum van de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016,

  • e.

   de financiële mogelijkheden van de aanvrager.

Artikel 7 Aanvragen ontheffingen digitaal

De aanvraag van een ontheffing wordt in beginsel digitaal door of namens de eigenaar of bestuurder van het motorvoertuig op het daartoe bestemde aanvraagformulier via het daartoe bestemde digitale portaal www.rotterdam.nl ingediend. Uitzondering hierop zijn de ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze beleidsregels voor de verkeersborden C22a/z. Deze worden digitaal aangevraagd via www.milieuzones.nl.

Artikel 8 Voorschriften ontheffing

 • 1.

  Aan de ontheffingen zoals bedoeld in deze beleidsregels kunnen voorschriften in het belang van de handhaving, de openbare veiligheid, de verkeersveiligheid of het milieu worden verbonden.

 • 2.

  Ten tijde van het passeren van eerdergenoemde verkeerstekens en zolang men zich in de milieuzone bevindt, moet een kopie, hieronder wordt mede verstaan een afbeelding op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal device, - apparaat of – toestel, van een geldige ontheffing kunnen worden overgelegd aan de handhaver.

Artikel 9 Intrekking- en of weigeringsgronden ontheffingen

 • 1.

  Een ontheffing kan worden ingetrokken in de volgende gevallen:

  • a.

   wanneer de voorwaarden genoemd in de ontheffing of de beleidsregels niet zijn nageleefd;

  • b.

   wanneer geconstateerd is dat met een ontheffing, die is verkregen op basis van artikel 3, lid 2 van deze beleidsregels, door een vrachtauto ander transport is uitgevoerd in/naar de milieuzone dan in artikel 1 van deze beleidsregels onder exceptioneel transport is omschreven;

  • c.

   wanneer verwijtbaar onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt door de aanvrager;

  • d.

   wanneer veranderde wet- en regelgeving danwel beleid daarop dit noodzakelijk maakt;

  • e.

   op verzoek van de ontheffinghouder.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • a.

   wanneer verwijtbaar onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt door de aanvrager;

  • b.

   wanneer het maximum van 12 dagontheffingen per kenteken in een kalenderjaar is bereikt;

  • c.

   wanneer de aanvraag niet binnen het doel of de voorwaarden van het verkeersbesluit en deze beleidsregels past.

Artikel 10 Intrekking en overgangsrecht

 • 1.

  De volgende besluiten worden ingetrokken:

  • a.

   Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (Beleidsregels);

  • b.

   Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016, 2e wijziging (Beleidsregels).

 • 2.

  Een ontheffing die is verleend op grond van Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (Beleidsregels) blijft van kracht voor de periode waarvoor zij is verleend.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid blijft een ontheffing voor een bijzonder voertuig dat is gebaseerd op artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (Beleidsregels) van kracht totdat borden C22a/z zijn geplaatst tot uiterlijk 1 november 2020, de overgangsperiode zoals bedoeld in het RVV ’90.

 • 4.

  De Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (Beleidsregels) blijven van toepassing op een aanvraag die is ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit totdat op die aanvraag onherroepelijk is beslist.

 • 5.

  Op een bezwaar of beroep tegen een besluit dat is genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, wordt, totdat de beslissing daarop onherroepelijk is geworden, beslist overeenkomstig de Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016 (Beleidsregels).

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een (1) dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2020.

 

Rotterdam, 19 december 2019.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

H.M. van Bockxmeer

Bijlage: Contour van de Milieuzone Rotterdam

 

Toelichting

Op grond van het vastgestelde Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam 2016 geldt vanaf 1 januari 2016 in het gebied het gehele noorden van Rotterdam tot de Ruit een milieuzone. Deze zone is gemarkeerd door C6 borden (zonaal) met onderborden en geldt voor vrachtauto’s met euro III motor of lager, bestelauto’s en personenauto’s met een dieselmotor met een DET van voor 2001 en benzine/lpg-motoren van vóór 1 juli 1992, alle tot een leeftijd van 40 jaar en ouder. Door het Wijzigingsbesluit Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam (hierna Wijzigingsbesluit) geldt per 1 januari 2020 de Milieuzone Rotterdam alleen nog voor vrachtauto’s. Dit mede gezien de in het besluit tot wijziging van het RVV ’90, het BABW en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones in artikel IV lid 1 bepaalde en de overgangstermijn voor het vervangen van alle verkeersborden C6z door C22a/z tot 1 oktober 2020 geeft reden ook de “Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2016” (hierna: Beleidsregels-oud) te wijzigen. Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende Beleidsregels en ontheffingenbesluit ontheffingen Milieuzone Rotterdam 2020.

 

Op grond van artikel 87 juncto 62 van het RVV ‘90, de WVW, het Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam 2016 en het Wijzigingsbesluit is het college bevoegd ontheffing te verlenen van deze geslotenverklaring, c.q. de daarin genoemde verkeersborden C6z of C22a/z met onderborden en is het noodzakelijk daarop beleid te formuleren, om zo zoveel mogelijk tot objectivering te komen van de ontheffingverlening.

 

In de nieuwe Beleidsregels komt per 1 januari 2020 de mogelijkheid tot aanvraag van ontheffingen voor personen- en bestelauto’s te vervallen, omdat deze niet langer geweerd worden uit de Milieuzone Rotterdam. Het gaat om de ontheffingen voor zover het betreft uit Beleidsregels-oud, artikel 4, lid 1 een om medische redenen aangepast voertuig, lid 4 de personen- en bestelauto’s die uitsluitend elektrisch worden aangedreven danwel uitsluitend op aardgas kunnen rijden, lid 5 de right to challenge en lid 7 het bezoek aan een ziekenhuis in het kader van een ernstige ziekte. Omgenummerd worden lid 3 bedrijfseconomische omstandigheden en lid 6 evenement-filmontheffing, deze worden verder ongewijzigd in de nieuwe Beleidsregels weergegeven onder lid 1 respectievelijk lid 3.

 

Uit artikel 5 Beleidsregels-oud komen de volgende ontheffingen te vervallen: lid 4 de oldtimers, lid 5 de personenauto’s met een aanduiding in de basisregistratie Voertuigen van de RDW E2 of K6-G of U9, lid 6 de voertuigen die zijn aangepast met een subsidie op basis van de Nadere regels Subsidie demontage personen- en bestelauto’s 2014, lid 7 de in-/uitpakontheffing voor de Kampeerauto/Camper, lid 8 de personen- en bestelauto’s op benzine die volgens de basisregistratie Voertuigen van de RDW voldoen aan de Euro-norm 1 of hoger en lid 9 de personen- en bestelauto’s op diesel die volgens de basisregistratie Voertuigen van de RDW voldoen aan de Euro-norm 3 of hoger. Omgenummerd worden lid 2 Vrachtauto’s ingezet door of namens een overheidsinstantie en lid 3 handelaarskenteken, deze worden verder ongewijzigd in de nieuwe Beleidsregels weergegeven onder lid 1 respectievelijk lid 2.

 

Uit de begripsbepalingen in artikel 1 Beleidsregels-oud zijn komen te vervallen de begrippen: Bestelauto, personenauto, Euronorm IV, om medische reden aangepast voertuig, oldtimer, right to challenge en kampeerwagen/camper. Toegevoegd is het begrip “emissieklasse”.

 

Ontheffingen voor vrachtauto’s worden door het college verleend in gevallen waarbij vanwege de bijzondere aard of doel van het transport ongehinderde toegang tot de Milieuzone Rotterdam noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten), in gevallen waarin anders sprake zou zijn van een verhoudingsgewijs onevenredige benadeling van de kentekenhouder of van zijn diensten afhankelijke partijen. Daarbij wordt de systematiek zoals gebruikelijk gevolgd bij milieuzones in verschillende Nederlandse binnensteden voor vrachtauto’s en wordt onderscheid gemaakt tussen ontheffingen voor bijzondere voertuigen, exceptioneel transport, dagontheffingen voor incidenteel vervoer, langdurige ontheffingen voor bepaalde doelgroepen en een ‘hardheidsclausule’.

 

Ten aanzien van vrachtauto’s is in het gewijzigde RVV ‘90 in verband met de harmonisatie van milieuzones vastgelegd dat een milieuzone geldt voor vrachtauto’s met een dieselmotor èn niet geldt voor motorvoertuigen met een dieselmotor voor zover het betreft:

 • voertuigen met een datum van eerste toelating van veertig jaar of ouder (oldtimers);

 • voor rolstoelen toegankelijke voertuigen;

 • vrachtauto’s, met de in het kentekenregister vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF, en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger.

 

Voor alle motorvoertuigen die niet aan de borden voldoen en niet onder de hierboven genoemde vrijstellingen en/of ontheffingsmogelijkheden vallen, zijn dagontheffingen mogelijk (12x per jaar). Nieuw in dit artikel is dat de mogelijkheid is toegevoegd om het ingangstijdstip te wijzigen. In het “Ontheffingenbesluit en -beleid Verkeersbesluit Maasvlakte 2015” was dit al opgenomen voor toegang tot de Euro VI-zone Maasvlakte. Omdat er meerdere verzoeken hiertoe zijn gedaan, is op dit punt de regelgeving gelijk getrokken.

 

Langdurige ontheffingen kunnen worden aangevraagd bijvoorbeeld voor bedrijven vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en voor bedrijfstimers.

 

Mede vanwege de landelijke harmonisatie van milieuzones die per 1 januari 2020 van kracht wordt, is een aantal wijzigingen in de Beleidsregels doorgevoerd ten aanzien van ontheffingen voor vrachtauto’s. Omdat vrachtauto’s met de bovengenoemde carrosseriecodes bij wet zijn vrijgesteld van verkeersbord C22a, zijn deze niet langer opgenomen onder de artikel 1 begripsbepalingen “bijzondere voertuigen” en komt daarmee ook de mogelijkheid voor deze categorieën te vervallen ontheffing aan te vragen op basis van artikel 3 lid 1. De huidige ontheffing houdt zijn geldigheid tot aan de plaatsing van de nieuwe borden.

Omdat onder het regiem van verkeersbord C22a/z alleen vrachtauto’s vallen die op diesel kunnen rijden, is een ontheffing voor vrachtauto’s die niet op diesel kunnen rijden niet langer nodig. Artikel 5, 1e lid Beleidsregels-oud komt derhalve te vervallen en het 1e lid wordt omgenummerd zoals hierboven al aangegeven. Omdat de oldtimers bij wet zijn vrijgesteld komt ook het 4e lid van dat artikel 5 te vervallen.

In gevallen die op voorhand bepaalbaar zijn wordt krachtens de artikelen 3, 4 en 5 ontheffing verleend. In artikelen 2 en 6 heeft het college criteria en beperkingen voor het verlenen van ontheffingen in overige gevallen vastgesteld.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 betreft de definities van de gebruikte begrippen in deze Beleidsregels.

 

In artikel 2 is aangegeven wanneer iemand in aanmerking komt voor een dagontheffing.

 

In artikel 3.1 zijn de ontheffingen geregeld voor bijzondere voertuigen. Door de wijzigingen in het RVV 1990 vanaf 1 januari 2020 is nog slechts een beperkt aantal categorieën vrachtauto’s die aangemerkt worden als bijzonder, nl.: kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer. Deze ontheffingen worden in mandaat verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

 

In artikel 3.2 is geregeld dat vrachtauto’s die exceptioneel transport uitvoeren, die niet aan de borden voldoen en slechts incidenteel voor het laden en lossen van goederen in de Milieuzone Rotterdam moeten zijn, op aanmelding zijn ontheven. Dit voorkomt dat een bedrijf moet investeren in een nieuw bijzonder vaak zeer kostbaar voertuig voor incidentele bezoeken aan de Milieuzone Rotterdam.

Opgemerkt wordt dat de kentekens van de in artikel 3 lid 1 genoemde bijzondere voertuigen door RvO worden verzameld op basis van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en door het college worden gebruikt bij de uitvoering van dit besluit.

 

In artikel 4 zijn de categorieën geregeld waarvoor een langdurige ontheffing kan worden aangevraagd.

Artikel 4.1: Bedrijven die door bedrijfseconomische omstandigheden niet aan de eisen van de Milieuzone Rotterdam kunnen voldoen, kunnen op aanvraag een ontheffing krijgen. Het is niet de bedoeling om bedrijven die in financiële problemen verkeren of door de invoering van deze maatregel in financiële problemen zouden kunnen geraken en al vóór 1 januari 2016 grote economische belangen hebben in de Milieuzone met het risico van een faillissement te confronteren door direct een verplichte investering op te leggen.

Artikel 4.2: Voor bedrijfstimers bestaat de mogelijkheid van ontheffing als het voertuig tussen de 25 en 40 jaar oud is en als het voertuig aantoonbaar zelf door zijn uitstraling en karakter de aard van het bedrijf vormt èn als bedrijf kan worden aangemerkt, te denken valt aan foodtrucks, e.d.

Artikel 4.3: De evenementenontheffing is bedoeld voor vrachtauto’s bij filmopnamen die als rekwisieten worden ingezet. Er wordt nauwelijks mee gereden. De te verwachten effecten op de luchtkwaliteit zijn nagenoeg nihil. Dit geldt ook voor wagens van de Kermis en de Parade. Al deze voertuigen staan stil wanneer ze op hun bestemming zijn aangekomen. De extra milieubelasting is nihil. Het is wenselijk om evenementen te kunnen organiseren en te filmen in Rotterdam om gestalte te geven aan ‘Rotterdam gastvrije Stad’.

 

In artikel 5 zijn de overige categorieën ontheffingen geregeld. In lid 1 is geregeld dat bedrijven niet worden beperkt in de uitvoering van hun taken die door of namens hen worden uitgevoerd in het kader van wettelijke en/of overheidstaken, bijvoorbeeld op het gebied van strooien, douaneactiviteiten en/of hun taken op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid.

In lid 2 worden de zogenaamde handelaarskentekens uitgezonderd van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s, omdat deze kentekens binnen de Milieuzone worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld proefritten. Deze kentekens zijn bedrijfsgebonden en niet voertuiggebonden. Het kenteken zegt niets over de uitvoering van de motor noch de emissieklasse van het betreffende motorvoertuig.

 

In artikel 7 is aangegeven dat ontheffingen in beginsel digitaal worden aangevraagd. Uitzondering daarop zijn de ontheffingen van bord C22a/z voor zover het de bijzondere voertuigen betreft als bedoeld in artikel 3.1.

 

In artikel 8 wordt vermeld op basis waarvan en/of welke extra voorwaarden aan een ontheffing op basis van deze Beleidsregels kunnen worden verbonden.

 

In artikel 9 zijn de intrekkings- en weigeringsgronden opgenomen voor aangevraagde ontheffingen. De weigeringsgrond die is gericht op het verminderen van het aantal meest vervuilende voertuigen in het Rotterdamse wagenpark is onderdeel van de bredere aanpak van de luchtkwaliteit die binnen Rotterdam plaatsvindt. Het niet toekennen van ontheffingen voor vervuilende voertuigen draagt bij aan het behalen van de in de Koersnota Schone Lucht 2019-2020 geformuleerde doelstellingen.

Toegevoegd is de mogelijkheid tot het intrekken van een ontheffing wanneer veranderde wet- en regelgeving en daarop gebaseerd beleid dit noodzakelijk maakt. De onderhavige wijziging van het RVV ’90 en het Wijzigingsbesluit voor de milieuzone maken deze extra intrekkingsgrond noodzakelijk omdat niet alle ontheffingen een einddatum hebben.

 

Artikelen 10 tot en met 12 bevatten intrekkings-, slot- en overgangsbepalingen.

 

Dit gemeenteblad 2019, nummer 224, is uitgegeven op 20 december 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)