Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 320254BeleidsregelsSubsidiebeleidsregels voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

 

Besluiten:

 

Vast te stellen Subsidiebeleidsregels voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen in Hoogeveen: De wettelijke en door gemeente Hoogeveen beschreven bovenwettelijke gemeentelijke eisen voor peuteropvang en voorschoolse educatie welke als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.

 • 2.

  Voorschoolse educatie: Maatregelen en programma’s gericht op het spelenderwijs stimuleren van de brede (taal-) ontwikkeling van jonge kinderen (2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar) met als doel de startcondities van kinderen te verbeteren bij hun entree op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt ofwel aangeboden in een groep met enkel kinderen in de leeftijd van2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar ofwel in een groep met 0 tot 4 jarigen met horizontale momenten voor kinderen van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar.

 • 3.

  3. VVE programma: Een door het NJI erkend programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd van kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 6 jaar op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit programma wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in:

  - de Wet IKK – Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

  - de Wet OKE- Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie;

  - het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en - de bovenwettelijke gemeentelijke eisen voorschoolse educatie, opgenomen in het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen.

 • 4.

  VVE geïndiceerde kinderen: Kinderen die door het consultatiebureau/CJG geïndiceerd zijn voor VVE (VVE geïndiceerde peuter/doelgroep peuter).

 • 5.

  Reguliere kinderen: Kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden zonder een VVE-indicatie

 • 6.

  VVE geregistreerd kindercentrum: Een kindercentrum dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en ook geregisterd staat als VVE locatie en daarmee minimaal aan de geldende wettelijke VVE eisen voldoet.

 • 7.

  Rijksnormtarief: Het normtarief dat het rijk hanteert voor de toekenning van de toeslag kinderopvang.

 • 8.

  Kwaliteitsontwikkeling: De verdere ontwikkeling (ten behoeve) van een instelling die al voldoet aan de wettelijke VVE-eisen en geregistreerd is als VVE locatie, om te voldoen aan de Hoogeveense kwaliteitsnormen, zoals omschreven in het kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen in Hoogeveen.

 • 9.

  Ouderbijdrage: De eigen inkomensafhankelijke bijdrage die ouders/verzorgers aan de voorschoolse instellingen betalen. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal uren voorschoolse educatie dat wordt afgenomen en wordt berekend aan de hand van de rijksnorm en de kinderopvangtoeslagtabel die door het rijk is vastgesteld voor het betreffende jaar.

 • 10.

  Kinderopvangtoeslagtabel:Jaarlijks door het rijk vastgestelde tabel op basis waarvan aan de hand van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen wordt berekend welk percentage van de kosten voor opvang vergoed wordt. Uitgaande van een maximum rijksnormtarief per uur.

 • 11.

  KOT-kind: Kind van ouders die een beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslagregeling conform de Wet Kinderopvang (WKO);

 • 12.

  Niet-KOT-kind: Kind van ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslagregeling conform de WKO

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan de houder van een VVE geregistreerd kindercentrum kindgebonden subsidie verlenen voor de uitvoering van peuteropvang en voorschoolse educatie inclusief kwaliteitsontwikkeling.

Artikel 3. Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  In aanvulling op artikel 9 Verlening subsidie van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen moet de aanvraag om subsidieverlening voor voorschoolse educatie zijn voorzien van:

  a.een opgave van het aantal kinderen en VVE geïndiceerde kinderen voor wie de subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd, inclusief een opgave van de verdeling van KOT- en niet-KOT-kinderen en het aantal uren;

  b. een beschrijving en invulling van het voorschoolse educatie programma.

 • 2.

  De ontvanger van een subsidie voor voorschoolse educatie:

  a.Voldoet aan de wettelijke VVE eisen;

  b. Voldoet of zal binnen een overeengekomen termijn voldoen aan het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen.

 • 3.

  Peuteropvang wordt uitgevoerd:

  a. gedurende maximaal 8 uur per week;

  b.verspreid over minimaal 2 dagdelen per week;

  c. gedurende 40 weken per jaar.

 • 4.

  Voorschoolse educatie wordt uitgevoerd ten behoeve van VVE geïndiceerde kinderen:

  a. edurende maximaal 16 uur per week;

  b. verspreid over minimaal 3 dagdelen per week;c.gedurende minimaal 40 weken per jaar.

 • 5.

  De instelling levert inhoudelijke en cijfermatige gegevens voor de monitoring door de gemeente, de Inspectie van het Onderwijs en organisaties die in opdracht van de gemeente Hoogeveen opereren. De gemeente Hoogeveen is gemachtigd deze data steekproefsgewijs te controleren.

 •  

Artikel 4. Aanvraag subsidie

 • 1.

  De ouders van peuters woonachtig in de gemeente Hoogeveen komen in aanmerking voor subsidie;

 • 2.

  De subsidie voor de ouders wordt aangevraagd door het bestuur of de directie waaronder de gecertificeerde voorschoolse peutervoorziening valt, waarmee de ouder een overeenkomst is aangegaan;

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een aanbieder die gevestigd is in de gemeente Hoogeveen;

 • 4.

  Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier;

 • 5.

  Subsidieaanvragen moeten uiterlijk voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn ontvangen door de gemeente. Deze aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld;

 • 6.

  De aanvraag moet worden gedaan op basis van een reële inschatting van het aantal dagdelen peuteropvang en te factureren ouderbijdragen;

 • 7.

  Uiterlijk 8 weken na aanvraag ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking betreffende de bevoorschotting van het budget voor het komende kalenderjaar.

Artikel 5. Rapportage verplichtingen en vaststellen subsidie

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats op grond van een inhoudelijke en financiële verantwoording (gebaseerd op werkelijke aantallen en uren). Binnen 4 maanden na afloop van het jaar wordt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend bij het college. De subsidieontvanger legt verantwoording af over:

  a.het aantal (doelgroep) kinderen, onderscheiden naar de groepen Niet-KOT/Regulier, Niet-KOT/VVE, KOT/Regulier, KOT/VVE;

  b. het aantal bezette dagdelen en contractueel vastgelegde uren per kind;

  c. de wijze waarop invulling is gegeven aan de verplichtingen in artikel 2;

  d. het navolgen van de eisen in het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen.

 • 2.

  Tevens overlegt de instelling na afloop van ieder jaar een evaluatie van de uitgevoerde voorschoolse activiteiten.

 • 3.

  In afwijking van artikel 15 lid 2c Algemene subsidieverordening Hoogeveen, bevat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie (ongeacht de hoogte) een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de aanvraag tot vaststelling en onderbouwing juist en rechtmatig is.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert subsidie indien:

  a. De instelling geen geregistreerde VVE locatie heeft.

  b. Er niet gewerkt wordt met horizontale peutergroepen of horizontale momenten.

 • 2.

  Het college kan subsidie weigeren indien er niet binnen de overeengekomen termijn wordt voldaan aan het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen.

Artikel 7. Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Voor voorschoolse educatie zijn de subsidieplafonds gelijk aan de daarvoor in de gemeentebegroting opgenomen bedragen.

 • 2.

  Als het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan de subsidieplafonds, dan is de verdeelwijze als volgt:

  a. op tijd ingediende vervolgaanvragen hebben voorrang boven andere aanvragen;

  b. indien het plafond met deze aanvragen wordt overschreden wordt lager toegekend naar rato van het aantal kindplaatsen.

  c. als na bovenstaande verdeelwijze nog middelen resteren dan worden deze over nadien ontvangen subsidieaanvragen verdeeld op basis van de volgorde waarop ze bij het college zijn binnengekomen.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

17 december 2019

Toelichtin

 

Toelichting

Elke peuter in Hoogeveen kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar:, tot het moment waarop de peuter uitstroomt naar de basisschool, gebruik maken van voorschoolse educatie voor maximaal 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen, gedurende 40 weken per jaar bij een houder van een VVE geregistreerd kindercentrum. Elke Hoogeveense peuter met een VVE indicatie (doelgroeppeuters) wordt vanaf de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden, tot het moment waarop de peuter uitstroomt naar de basisschool, gestimuleerd om gebruik te maken van extra uren, maximaal 8 uur extra per week (wettelijke opgave in totaal 960 uur van 2,5 tot 4 jaar en gemeentelijke aanvulling vanaf 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar).

Ter verduidelijking: alleen peuters met een VVE indicatie vanaf 2 jaar en 4 maanden die reeds 8 uur per week deelnemen aan voorschoolse educatie, tegen betaling van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage, hebben recht op de door de gemeente gesubsidieerde extra 8 uur VVE per week.

Ten behoeve van de uitvoering van voorschoolse educatie stelt de gemeente jaarlijks de kostprijs vast die de basis vormt voor de bevoorschotting en afrekening van de subsidie aan de houders. Het betreft een kostprijs voor de uitvoering van voorschoolse educatie. De uitvoering van de voorschoolse educatie gebeurt in beide gevallen conform het Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen van de Hoogeveen.

 

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Alle ouders van wie de peuter gebruik maakt van de voorschoolse voorziening VVE betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Bij de berekening onderscheidt de houder twee groepen ouders: ouders met en ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. De houder berekent de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag volgens onderstaande procedure. De houder is gemachtigd deze ouderbijdrage van de ouders te innen.

 

Groep 1: ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag:

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen per uur voor de peuter die deelneemt aan de basisvoorziening van 8 uur per week een inkomensafhankelijke ouderbijdrage op basis van het gezamenlijke verzamelinkomen. Hierbij wordt de kinderopvangtoeslagtabel van het betreffende jaar gehanteerd, met het vastgestelde maximale uurtarief van de Belastingdienst. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het subsidiebedrag per uur dat de gemeente hanteert.

 

Groep 2: ouders met recht op kinderopvangtoeslag:

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag vragen deze aan voor het aantal uur per week dat zij opvang afnemen. De houder brengt de uren per week keer de vraagprijs voor dagopvang, in rekening aan de ouders. De gratis uren voor peuters met een VVE-indicatie mogen door de ouder niet opgevoerd worden bij de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag.

In het contract dat tussen houder en ouder wordt gesloten, verklaart de ouder dat in slechts één voorziening maximaal 8 gratis uren worden afgenomen, voor zover dat op de ouder van toepassing is.

 

VVE en regulier

Zoals hierboven aangegeven is er een onderscheid in peuters van wie de ouders recht hebben op een toeslag via de belastingdienst volgens de wet Kinderopvang (KOT-kinderen) en peuters van wie de ouders hier geen recht op hebben. Daarnaast is er ook nog onderscheid in peuters met en zonder een VVE indicatie.

 

Voor de peuters zonder een VVE indicatie geldt een maximum van 2 dagdelen, te weten 8 uur per week voorschoolse educatie.

 

Peuters met een VVE indicatie krijgen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden altijd een aanbod van maximaal 16 uur per week, verdeeld over minimaal 3 dagdelen.

 

 • 1.

  VVE-peuters vanaf 2 jaar en 4 maanden (KOT/ niet-KOT) krijgen maximaal 16 uur voorschoolse educatie per week

* Niet KOT-ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 8 uur per week (de gemeente vult aan tot het normtarief per uur), de gemeente Hoogeveen betaalt voor de overige 8 uur het normtarief volledig.

* KOT-ouders vragen voor minimaal 8 uur per week kinderopvangtoeslag aan, de gemeente Hoogeveen betaalt voor de overige 8 uur het normtarief.

 

Gratis uren en aanvraag toeslag:

KOT-ouders van kinderen die een VVE indicatie krijgen, kunnen voor de gratis uren (maximaal 8) die de gemeente Hoogeveen biedt geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is wettelijk niet toegestaan. De belastingdienst stelt een inkomensafhankelijke bijdrage voor alle afgenomen uren verplicht. Deze uren komen derhalve volledig voor rekening van de gemeente Hoogeveen

 

 • 1.

  Niet KOT-peuters zonder VVE indicatie krijgen vanaf 2 jaar en 4 maanden minimaal 2 dagdelen met in totaal maximaal 8 uur voorschoolse educatie aangeboden en betalen hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

 • 2.

  KOT-peuters zonder VVE indicatie krijgen vanaf 2 jaar en 4 maanden minimaal 2 dagdelen met in totaal 8 uur voorschoolse educatie aangeboden en betalen hiervoor een door het kindercentrum vastgesteld tarief en vragen  hiervoor kinderopvangtoeslag aan via de belastingdienst.

       

 

KOT (ontvangen kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk)

Niet-KOT (ontvangen -via de aanbieders- een gemeentelijke vergoeding)

VVE

Van 2 jaar en 4 maanden -4 jaar: 8 uur o.b.v. inkomensafhankelijke bijdrage en 8 uur bekostigd door gemeente.

 

Van 2 jaar en 4 maanden -4 jaar: 8 uur o.b.v. inkomensafhankelijke bijdrage en 8 uur bekostigd door gemeente.

Regulier

Van 2 jaar en 4 maanden -4 jaar: 8 uur o.b.v. inkomensafhankelijke bijdrage.

Van 2 jaar en 4 maanden -4 jaar: 8 uur o.b.v. inkomensafhankelijke bijdrage.

 

In alle situaties is het aan de ouders om meer uren opvang af te nemen. Dit is dan echter volledig voor rekening van de ouders en zonder enige subsidie van de gemeente Hoogeveen.