Gemeenteblad van Lansingerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandGemeenteblad 2019, 319830VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen (Verordening kwijtschelding 2020)

De raad van de gemeente Lansingerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland;

 

gelet op

 • artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschaps-belastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

   

overwegende dat

 • het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen.

   

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020

Artikel 1. Voor de kwijtschelding in aanmerking komende gemeentelijke belastingen en heffingen

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen kan kwijtschelding verleend worden:

 • de rioolheffing 2020;

 • de afvalstoffenheffing 2020;

 • de onroerende-zaakbelasting 2020.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de invordering van de belastingen en heffingen, zoals bedoel in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Kwijtschelding 2019’ van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2020’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lansingerland

van 19 december 2019.

de griffier,

drs. Marijke Walhout