Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2019, 319711VerordeningenVerordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, hinderlijk lachgasgebruik

De raad van de gemeente Utrecht,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2019;

Gelet op artikel 149 Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 

 

 

Artikel I

 

De Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. In artikel 2:3, derde lid, onder a, wordt na ‘2:28,’ ingevoegd: ‘2:28a,’;

B. Artikel 2:28a komt te luiden:

Artikel 2:28a Hinderlijk lachgasgebruik

Het is verboden op een openbare plaats of het openbaar water, dat deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lachgas - bedoeld of bestemd voor recreatief gebruik - te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met dat lachgas bij zich te hebben.

 

Artikel II

 

Deze verordening kan aangehaald worden als: ‘Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, hinderlijk lachgasgebruik’.

 

Artikel III

 

Deze verordening treedt in werking vijf weken na de dag van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019.

De voorzitter,

Mr J.H.C. van Zanen

De griffier,

Mr M. van Hall