Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2020, gemeente Zeist

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeist;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020;

besluiten vast te stellen de:

Verordening tot 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2020

Artikel I

De hoofdstukken 2 en 3 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020, worden gewijzigd en gelezen als volgt:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

55,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

30,70

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

49,85

1.2.7

Voor het op verzoek van de aanvrager laten bezorgen van het reisdocument worden geen kosten berekend.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Voor het op verzoek van de aanvrager laten bezorgen van het rijbewijs worden geen kosten berekend.

 

Artikel II  

  • 1.

    Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tot 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2020”.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2020.

Zeist, 17 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Zeist.

De gemeentesecretaris, 

Dr. H.S. Grotens

De burgemeester,

Drs. J.J.L.M. Janssen

Naar boven