Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2019, 319031Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op een eerder moment bekendgemaakt via de website van de gemeente Gulpen-Wittem]

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-11-2017

 

Besluit

 

 • 1.

  In te stemmen met de in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan geformuleerde visie en beleid.

 • 2.

  In te stemmen met de in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan meerjaren Investeringsprogramma.

 • 3.

  In te stemmen met de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing van 3% tot en met 2022 en het totale rest-tekort van 2018 t/m 2022 van € 103.000, te dekken uit de algemene reserve.

 • 4.

  Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan vast te stellen voor de periode 2018-2022.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 21 december 2017.

Wnd. griffier,

A.F.M. Askamp.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.