Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 318812Overige overheidsinformatieOntwerpbesluit hogere grenswaarde Kloosterstraat 8 Ommel

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van nieuw te bouwen woningen op het perceel Kloosterstraat 8 te Ommel. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde het perceel Kloosterstraat 8 te Ommel niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de A67.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 28 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan kunt u binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de openbare stukken