Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 318758Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen milieumelding:

Palenrij (naast 6) te Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (melding ontvangen 14 december 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoeken:

Munpad (achter 1) te Schaijk; het plaatsen van zonnepanelen op een perceel (deze aanvraag is ingetrokken d.d. 17 december 2019)

Schuifelenberg 3, 5411 LL Zeeland; het gewijzigd uitvoeren (met betrekking tot de indeling) van een eerder verleende (d.d. 22 juli 2015) vergunning voor een varkenshouderij (deze aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning is ingetrokken d.d. 17 december 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Brouwershof 40, 5375 AD Reek; het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (vergunning verzonden 18 december 2019)

Vogelwikke (achter 11) en Boterbloem (nabij 40) te Zeeland; het vervangen van twee bruggen (vergunning verzonden 18 december 2019)

Ingetrokken omgevingsvergunning:

Graspeel 11, 5411 LB Zeeland; het intrekken van de vergunning voor het verbouwen en splitsen van de woonboerderij (verleend d.d. 11 april 2019 onder dossiernummer HZ-2018-0147). Het besluit tot intrekking van de vergunning is verzonden d.d. 19 december 2019 onder dossiernummer INT-2019-0004.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening en intrekking van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.