Gemeenteblad van Hardinxveld-Giessendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamGemeenteblad 2019, 317710VerordeningenVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020

 

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de precariobelasting 2020;

 • de lijkbezorgingsrechten 2020;

 • de leges 2020;

 • de haven- en kadegelden 2020;

 • de marktgelden 2020;

 • de BIZ-bijdrage 2020;

 

Artikel 2 Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerende-zaakbelastingen 2020;

 • de hondenbelasting 2020;

 • de rioolheffing 2020;

 • de afvalstoffenheffing 2020.

 

Artikel 3 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2019’ van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2020’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 19 december 2019.

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop