Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 316810Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van 7 woningen in het plan Lombok Zuid, type “het Zusje” in Eerbeek, bouwnummer 44 tot en met 50

Status: buiten behandeling

Locatie: in het plan Lombok Zuid, type in Eerbeek, bouwnummer 44 tot en met 50

Voor: het bouwen van 7 woningen type “het Zusje”

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo)

Registratienummer: SXO-2019-1050

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 31 december 2019

Burgemeester en wethouders van Brummen