Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 316677VerordeningenVerordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting Breda 2019

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 19 december 2019 de Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting Breda 2019 heeft vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De intrekking wordt van kracht met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de verordening tot intrekking is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Tekst verordening

 

De raad van de gemeente Breda;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting Breda 2019

Artikel I  

De Verordening hondenbelasting Breda 2019, vastgesteld op 13 december 2018, wordt ingetrokken per 1 januari 2020.

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in zijn openbare raadsvergadering van 19 december 2019.

,voorzitter.

,griffier.