Gemeenteblad van Uithoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornGemeenteblad 2019, 316331VerordeningenVerordening marktgelden 2020

De raad van de gemeente Uithoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2019, nr. RV19.;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening marktgelden 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

het marktterrein

:

het terrein als bedoeld in de marktverordening;

b.

de dagplaats

:

een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;

c.

de vaste plaats

:

een standplaats, die per maand, kwartaal of kalenderjaar beschikbaar wordt gesteld;

d.

maand

:

een kalendermaand;

e.

kwartaal

:

een kalenderkwartaal;

f.

jaar

:

een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een belasting geheven voor het gebruik van het marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie op het marktterrein een standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een

  • a.

   dagplaats: voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter € 2,45;

  • b.

   vaste plaats: voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter

   • 1.

    € 9,55 per maand;

   • 2.

    € 26,55 per kwartaal;

   • 3.

    € 95,95 per kalenderjaar.

 • 2.

  Bij de heffing van het marktgeld wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting, voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge of overige gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald:

  • a.

   ingeval het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag:

   • 1.

    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

   • 2.

    De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

  • b.

   ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling wordt gedaan:

   op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • c.

   ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 op overige wijze schriftelijk wordt gedaan:

   op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  Het marktgeld moet worden betaald ingeval de overige kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden binnen zeven dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor ten minste een kalendermaand is voldaan, wordt het voor het tijdvak, waarin de standplaats niet is gebruikt, betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande dat bij het bepalen van dat tijdvak uitsluitend volle kalendermaanden in aanmerking worden genomen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2019” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat indien de bekendmaking vóór 1 januari 2020 plaatsvindt, de verordening niet eerder in werking treed dan de in het derde lid genoemde datum.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2020”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 19 december 2019,

De griffier,

mr. J.H. van Leeuwen

De voorzitter,

dhr. P. Heiliegers