Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2019, 316145VerordeningenRegeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2020

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2020

 

 

 

 

 

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

 

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

 

Artikel 2 Kosten van bestaan

 

1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

 

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

 

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 5 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 

1. De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2019” vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, wordt op het in het derde lid genoemde tijdstip ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór de in het derde lid genoemde datum van toepassing van deze regeling.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De ingangsdatum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2020.

Artikel 6 Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019.

De griffier, De voorzitter,

 

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder