Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 315822VerordeningenTweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017

De raad van de gemeente HOOGEVEEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017:

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 1 Begripsbepalingen sub c. en u wordt als volgt gewijzigd:

 • c.

  bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;

 • u.

  meerkosten: specifieke meerkosten chronisch zieken en voorwaarden genoemd in de Regeling Meerkosten;

B. Artikel 12a. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen of pgb’s wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening of pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

 • 2.

  De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen of pgb zijn gelijk aan de kostprijs, tot ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig artikel 2.1.4a, vijfde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd.

 • 3.

  De kostprijs van een:

  a. maatwerkvoorziening of bij verordening aangewezen algemene voorziening wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder;

  b. maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt tevens bepaald door de wijze van beschikbaarstelling van de voorziening;

  c. pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.

 • 4.

  In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4b, tweede lid, van de wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening of pgb door het CAK vastgesteld en geïnd.

C. Artikel 13. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning en Toezicht en Handhaving op kwaliteit wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Met inachtneming en toepassing van het Drents kwaliteitskader sociaal domein zorgen aanbieders voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door:

  a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt;

  b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg en ondersteuning;

  c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele standaard;

  d. voor zover van toepassing, erop toe te zien dat de kwaliteit van de voorzieningen en de deskundigheid van beroepskrachten tenminste voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de in de toepasselijke sector erkende keurmerken.

 • 2.

  Onverminderd andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van deze eisen door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren van de geleverde voorzieningen.

D. Artikel 17. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen wordt als volgt gewijzigd:

Het college kan in overeenstemming met het beleidsplan, bedoeld in artikel 2.1.2 van de wet en gelet op artikel 2.1.7 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, en die een inkomen hebben lager dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, een tegemoetkoming voor meerkosten verstrekken.

 

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 12 december 2019.

Hoogeveen, 12 december 2019.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

C. Elken-Van Mierlo K.B. Loohuis