Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 31495Beschikkingen | aanvraagReint Dijkemastraat 47 Siddeburen Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2018-00004828

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Reint Dijkemastraat 47, 9628 CW te Siddeburen, Cosis, voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, 6 februari 2019

 

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 februari tot en met 28 maart 2019 ter inzage bij:

 

Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603AC Hoogezand.

 

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.

 

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.