Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 314902VerordeningenVerordening tot de eerste wijziging van de legesverordening 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het advies van de afdeling Bedrijfsvoering d.d. 4 december 2019, inzake de wijziging van het tarief reisdocumenten, rijbewijzen, optieprocedure en naturalisatie, burgerlijke stand en basisregistratie persoonsgegevens (BRP) per 1 januari 2020;

 

gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2020;

besluit vast te stellen de

 

VERORDENING TOT DE EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2020;

Artikel I:

Het tarief Persoonsdocumenten onder 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.4.9.1 en 1.2.4.9.2 van Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2020 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 2 Persoonsdocumenten

1.2.1

Reisdocumenten

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

 

 

 

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 respectievelijk 1.2.1.2 (zakenpaspoort):

 

1.2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.4

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

 

 

 

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.1.5

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

 

 

 

1.2.1.7

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

 

 

 

 

van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

 

1.2.1.8

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.1.9

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.2.1.10

Vervangende NIK op grond van artikel 23b Paspoortwet

€ 30,70

 

 

 

1.2.1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spoedprocedure tot het verstrekken van een reisdocument, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 49,85

 

1.2.2

Rijbewijzen

 

 

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

 

1.2.4

Optieprocedure en naturalisatie

 

1.2.4.9.1

aanvraag via de webwinkel

€ 8,60

1.2.4.9.2

aanvraag op andere wijze

€ 13,00

 

Het tarief Verstrekkingen en nasporingen onder 1.3.1 en 1.3.2. van Hoofstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2020 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 3 Verstrekkingen en nasporingen

1.3.1

Burgerlijke Stand

 

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

vervallen

1.3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

1.3.1.2.1

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 24,30

1.3.1.2.2

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,80

1.3.1.2.3

voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

€ 13,80

1.3.1.2.4

voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en

€ 13,80

1.3.1.2.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand.

€ 13,80

1.3.1.2.6

voor een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2 eerste lid onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 18,60

 

1.3.2

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen:

 

1.3.2.1

per uittreksel

€ 13,00

1.3.2.2

via de webwinkel, per uittreksel

€ 8,60

 

 

 

 

tot het doornemen van de basisregistratie personen / kaartverzamelingen of registers:

 

 

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand.

 

1.3.2.3

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,30

 

 

 

 

tot het verstrekken van selecties van persoonsgegevens:

 

1.3.2.4

per aanvraag, voor ieder daaraan besteed uur (of gedeelte daarvan)

€ 92,50

 

vermeerderd met

 

1.3.2.5

aanlevering op etiket

€ 45,70

 

alsmede per etiketvel van 16 stickers

€ 0,11

1.3.2.6

aanlevering op cd-rom per cd-rom

€ 45,70

1.3.2.7

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier als bedoeld in artikel 10 van de Regeling BRP aan een overheidsorgaan of aan een in artikel 3.3 Wet BRP bedoelde per verstrekking (zgn. transportkosten of postkamertarief)

(tarief was voorheen wettelijk gemaximeerd op € 7,50 maar tarief mag niet meer berekend worden m.i.v. 2017)

 

Kosteloos

 

Tot het toezenden van een persoonslijst overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.55 lid 3 Wet BRP:

 

1.3.2.8

per lijst

€ 13,00

1.3.2.9

via de webwinkel, per lijst

€ 8,60

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Eerste wijziging Legesverordening 2020".

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 10 december 2019

De secretaris,

mw. A.B. Blomme

De burgemeester,

drs. E.J. Nieuwenhuis