Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2020

Het College van gemeente Veere

Overwegende dat:

1. gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden.

2. in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen.

3. definities en bepaling zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn.

 

Besluit op grond van:

1. artikel 10.23, eerste lid, Wet milieubeheer;

2. Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020

 

vast te stellen het:

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  milieustraat: brengdepot aan De Zompe 5 te Serooskerke, ingericht voor de gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval en klein chemisch.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzameldienst, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt met uitzondering van de in artikel 3 vermelde afvalstromen aangewezen: De Zeeuwse ReinigingsDient (ZRD), Koegorsstraat 36 te Terneuzen.

 

Artikel 3 Regulering andere inzamelaars

Op grond van artikel 4, eerste lid van de verordening moeten de volgende categorieën huishoudelijk afval worden aangeboden aan de volgende inzamelaars:

 • 1.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels en voor zover zij een (privaatrechtelijke) overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente Veere;

 • 2.

  de Stichting Kringloopcentra Zeeland voor de inzameling van kringloopgoederen, elektrische en elektronische apparatuur die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • 3.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

 • 4.

  scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente Veere voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie;

 • 5.

  voor de inzameling van textiel:

  - een door burgemeester en wethouders door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 1e kwartaal van 2020;

  - de Stichting Kringloopcentra Zeeland in het 2e en 3e kwartaal van 2020;

  - een door burgemeester en wethouders door loting aangewezen charitatieve inzamelaar in het 4e kwartaal van 2020;

 • 6.

  de Zeeuwse ReinigingsDienst voor de milieustraat.

 

Artikel 4 Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat:

 • a.

  als brengdepot op lokaal of regionaal niveau waar huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van (niet gescheiden) fijn huishoudelijk restafval en van GFT ter inzameling kunnen worden aangeboden wordt aangewezen de regionale milieustraat.

 • b.

  de wijze van aanbieding van afvalstoffen plaatsvindt overeenkomstig de door de Zeeuwse Reinigingsdienst gestelde acceptatievoorwaarden.

 

 

Artikel 5. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  1. De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7 van de verordening vastgesteld:

  a. groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld;

  b. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

  c. glas: op kleuren wit en bont gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, kristal en spiegels;

  d. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  e. PMD: huishoudelijke plastic verpakkingen, huishoudelijke metalen verpakkingen en huishoudelijke drankenkartons

  f. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  g. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  h. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, en isolatiematerialen;

  i. bouw- en sloophout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  j. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout en dergelijke, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  k. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

  l. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  m. fijn huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen;

  n. metalen en schroot: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

  o. vlakglas: glas dat gebruikt wordt in ramen, deuren en kozijnen;

  p. schoon puin: puin dat niet vermengd is met resten hout, ijzer of asbest;

  q. kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenklinieken, dierenartsenpraktijken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

  r. schone grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (NEN 5740 of AP04);

  s. banden: schone banden van motoren en personenauto’s zonder velgen;

  t. gasflessen, brandblussers en overige drukhouders

  u. geëxpandeerd polystyreenschuim

  v. matrassen (droog)

 • 2.

  Uit oogpunt van doelmatig beheer zijn de in bijlage Ib genoemde percelen en/of gebieden vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

 

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

 

 • 1.

  Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende dagen en tijden van aanbieden vastgesteld:

  a. inzamelmiddelen voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval (fijn) moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur in een frequentie van eens per twee weken;

  b. inzamelmiddelen voor oud papier moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur in een frequentie van eens per 4 weken;

  c. oud papier en karton moet los worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur;

  d. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag worden teruggeplaatst in of op het perceel van de woning waartoe het inzamelmiddel is verstrekt;

  e. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) worden ingezameld op de inzamel dag zoals aangegeven in bijlage II vanaf 06.00 uur

  f. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen ten behoeve van afzonderlijke inzameling aangewezen:

  a. GFT-afval: grijze minicontainer met groen deksel;

  b. verpakkingsglas: inzamelvoorziening op wijkniveau (glascontainers);

  c. oud papier en karton: verzamelcontainers (daar waar geen huis aan huis inzameling plaats vindt door kerken, scholen en/of verenigingen) met uitzondering van kern Gapinge waar het inzamelmiddel een grijze minicontainer met blauw deksel is

  d. plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drank- en zuivelpakken (PMD): inzamelvoorziening op wijkniveau

  e. huishoudelijk restafval (fijn): grijze minicontainer met grijs deksel of inzamelvoorziening voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel

  f. textiel: inzamelvoorziening op milieustraat (textielcontainers) of door vergunde inzamelaar ter inzameling aangeboden plastic zak

 • 3.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

  a. oud papier en karton dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet verpakt of gebonden aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt (daar waar losse inzameling plaats vindt);

  b. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur (bruin- en witgoed) wordt op de met de gemeente/inzameldienst afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelvoertuig goed bereikbare plaats bij de woning opgehaald.

 • 4.

  De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekend gemaakt via de afvalkalender en de website van gemeente.

 • 5.

  Burgemeester en Wethouders kunnen besluiten per individueel perceel een bijzondere regeling toe te passen.

 

Artikel 7. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 10 van de verordening gelden de volgende regels over het gebruik van de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

  a. de inzamelmiddelen zijn eigendom en in beheer van de gemeente Veere;

  b. de gemeente en/of de inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een chip en/of sticker (waarop bijvoorbeeld staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor deze is bestemd, het volume ervan, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer);

  c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente Veere te wenden bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel en indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  h. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de minicontainer op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  i. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en er mag geen huishoudelijk afval uitsteken;

  j. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

  k. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  l. het is verboden afvalstoffen naast het inzamelmiddel te plaatsen;

  m. in een inzamelmiddel mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor het inzamelmiddel is bestemd;

  n. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, kringloopgoederen en elektrische/elektronische apparatuur worden op afroep op de in bijlage II vermelde dagen ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag van inzameling vanaf 06.00 en uiterlijk vanaf 07.30 uur buiten staan;

  o. grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient in handzame bundels of pakketten van maximaal 25 kilogram aangeboden te worden;

  p. grof huishoudelijk afval (met uitzondering van meubels) en grof tuinafval mag niet groter zijn dan 60x60x120 cm.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening:

  a. in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  b. de van gemeentewege verstrekte afvalpas dient om de hiervoor aangegeven inzamelvoorziening(en) te openen;

  c. per perceel worden maximaal 2 passen verstrekt, de eerst pas is gratis en tweede pas is tegen betaling van legeskosten;

  d. de door of namens de gemeente verstrekte passen behoren bij de woning

  e. de gebruiker van een perceel, aan wie mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de verzamelcontainer wordt gesloten;

  f. de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

  g. het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsten;

  h. bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die categorieën afvalstromen ter inzameling worden aangeboden, waarvoor de inzamelvoorzieningen zijn bestemd;

  b. glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op blank en bont gescheiden te worden gedeponeerd;

  c. textiel dient in een gesloten plastic zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers;

  d. indien voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen en drank- en zuivelpakken plastic zakken worden gebruikt dan dienen deze doorzichtig te zijn;

  e. de afvalstoffen mogen in geen geval de vulopening of klep blokkeren, zodat iedere volgende aanbieder op normale wijze gebruik kan maken van de voorziening;

 • 4.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau vastgesteld:

  a. voor de inzameling van klein gevaarlijk afval zoals vermeld op de KGA-lijst moet gebruik worden gemaakt van de milieustraat;

  b. bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn acceptatievoorwaarden van de Zeeuwse ReinigingsDienst (ZRD) van toepassing;

  c. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren;

  d. voor fijn huishoudelijk restafval een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib

  e. voor fijn huishoudelijk restafval van huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib de (ondergrondse) verzamelcontainer;

  f. voor gft een minicontainer met een inhoud van 180 liter, met uitzondering van de huishoudens van de percelen als aangegeven in bijlage Ib.

  g. voor oud papier en karton de papiercontainers op de milieustraten en de door de kerken, scholen en/of verenigingen beschikbaar gestelde brenglocaties (opslagruimte/schuur/container);

  h. voor glas de van gemeentewege in elke kern geplaatste collectieve (ondergrondse) inzamelmiddelen op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  i. voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons de van gemeentewege in elke kern geplaatste (ondergrondse) inzamelmiddelen op de locaties als aangegeven in bijlage Ia;

  j. voor textiel de textielcontainers op de milieustraten en de container ter hoogte van de overgang Koestraat/Oude Zandweg te Westkapelle;

  k. de huishoudens waar gebruik wordt gemaakt van een inzamelmiddel zoals aangegeven in artikel 7, lid 1 en 3 kunnen de beschikking krijgen van extra inzamelmiddel, met dien verstande dat:

  - dat voor een extra inzamelmiddel moet worden betaald;

  - deze inzamelmiddelen apart moeten worden aangevraagd;

  - deze heffing wordt vastgesteld in de Verordening Afvalstoffenheffing.

 

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening, door de inzameldienst, voor de duur van de problematiek inzamelplaatsen tijdelijk worden aangepast, welke aan de gebruikers tijdig bekend worden gemaakt.

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt krachtens artikel 13 van de verordening de volgende regels vast:

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging direct te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020 treedt in werking op 1 januari 2020.

Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Veere 2020.

 

Domburg, 17 december 2019,

Burgemeester en wethouders van Veere

Bijlage Ia

Op grond van artikel 7, lid 4, van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veere 2020 worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

collectieve inzamelmiddelen voor glas in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 7, lid 4h staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg op het parkeerterrein aan de Traverse

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerk op het parkeerterrein in Cornelis Vissstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op parkeerterrein in Badhuisstraat

- Koudekerke in de Honte

- Koudekerke in het Vebenabos

- Meliskerke in de Burg. Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein aan de Molenweg

- Serooskerke op parkeerterrein in de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Vrouwenpolder in de Hopman de Rijklaan

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande op de Houtenburgseweg

- Zoutelande op de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein aan de Westkapelseweg

- Zoutelande op het parkeerterrein bij Kustlicht I

 

collectieve inzamelmiddelen voor kunststof verpakkingen en drankenkartons in de vorm van (ondergrondse) containers als bedoeld in artikel 7, lid 4i staan op de locaties:

- Aagtekerke in de Blumstraat

- Biggekerke in de Schuitvlotstraat

- Domburg op het parkeerterrein aan de Traverse

- Domburg in de J.W. Schuurmanstraat

- Gapinge op het parkeerterrein Schotsehoek

- Grijpskerk op het parkeerterrein in de Cornelis Visstraat

- Koudekerke in de van Speijkstraat

- Koudekerke op het parkeerterrein in de Badhuisstraat

- Koudekerke in de Honte

- Meliskerke in de Burgemeester Adelaarstraat

- Oostkapelle aan de Duinweg

- Oostkapelle op het parkeerterrein in de Dorpstraat

- Oostkapelle op het parkeerterrein aan de Molenweg

- Serooskerke op het parkeerterrein de Zandput

- Serooskerke in de Herdershof

- Veere op het parkeerterrein Oranjeplein

- Veere in de Sandenburghlaan

- Vrouwenpolder op de Monnikendijk

- Vrouwenpolder in de Hopman de Rijklaan

- Westkapelle in de Koestraat

- Westkapelle op de Markt

- Westkapelle op de Molenwal

- Westkapelle in de Joossesweg

- Zoutelande in de Houtenburgseweg

- Zoutelande in de Molenweg

- Zoutelande in het Olmenlaantje

- Zoutelande op het parkeerterrein aan de Westkapelseweg

Bijlage Ib

Op grond van artikel 4, lid 2e, zijn de onderstaande adressen/gebieden aangewezen op een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen (verzamelcontainer) en vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

kern

straat

huisnummer

Aagtekerke

Agathastraat

22 t/m 40A (even)

Aagtekerke

Reigersberg

19 t/m 43 (oneven)

Aagtekerke

Burg. Geuzestraat

26 t/m 40 (even)

Biggekerke

Schuitvlotstraat

40 t/m 54 (even)

Biggekerke

Park de Ruiser

1 t/m 34

Biggekerke

Klaassesweg

12, 14, 16A en 16 B

Domburg

Aanloop

1 t/m 47 (oneven)

Domburg

Badhuisweg

1 t/m 21 (oneven)

Domburg

Brouwerijweg

2,4,8 t/m 22 (even) en 1 t/m 9 (oneven)

Domburg

Karregat

6A en 6B

Domburg

Domburgseweg

11-1 t/m 11-11

Domburg

Domburgseweg

16 t/m 26 H en 28 t/m 28K

Domburg

‘t Groentje

3A, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11

Domburg

Schuitvlotstraat

2, 2A t/m 2E

Domburg

Ooststraat

2A, 3A, 7A,10, 10A, 12, 16 en 18

Domburg

Noordstraat

12 t/m 16 (even) 19A t/m 19E, 21, 21A t/m 21G, 23 en 23A t/m 23E (oneven)

Domburg

J.W. Schuurmanstraat

17 t/m 49 (oneven)

Domburg

Park Loverendale

1 t/m 39

Domburg

Schelpweg

24-01 t/m 24-50

Domburg

Wijngaardstraat

19 t/m 75 (oneven)

Grijpskerke

Reigerhoutstraat

10 t/m 24 (even)

Grijpskerke

Bakkersland

21 t/m 91 (oneven)

Koudekerke

Brouwerijstraat

21 t/m 41 (oneven)

Koudekerke

Keiweg

35 t/m 57 (oneven)

koudekerke

Tulpstraat

2 t/m 34 (even)

Koudekerke

De Welle

2 t/m 20 (even)

Koudekerke

Drie Turkenlaan

1 t/m 21

Koudekerke

Drie Turkenlaan

32 t/m 50 (even)

Koudekerke

Verl. Dishoekseweg

6b t/m 6q

Koudekerke

Dahliastraat

1 t/m 15 (oneven)

Koudekerke

Kaapduinseweg

13 t/m 13N

Koudekerke

Schuttestraat

2

Koudekerke

Kerkstraat

21 t/m 83 (oneven)

Koudekerke

Park Vebenabos

Alle adressen

Koudekerke

Nolleplaatlaan

3 t/m 45

Koudekerke

Tramstraat

1A t/m 13A (oneven) en 2A t/m 2F

Meliskerke

Sivertstraat

28 t/m 36 (even)

Oostkapelle

Pourckstraat

2 t/m 24 (even)

Oostkapelle

M.F. Visserstraat

1 t/m 35 (oneven)

Oostkapelle

Egelantier

3 t/m 69 (oneven)

Oostkapelle

Vroonweg

14 A t/m 14 H en 16 A t/m H

Oostkapelle

Dunopark

alle adressen

Oostkapelle

Eikenlaan

64 t/m 98 (even)

Oostkapelle

Hoge Weide

alle adressen

Oostkapelle

Dunoweg

16, 18 en 20B

Oostkapelle

Pomonastraat

Alle adressen

Oostkapelle

Dorpsstraat

23 en 58 t/m 64A

Oostkapelle

Oosterpark

alle adressen m.u.v. 117

Oostkapelle

Zeesterlaan

Alle adressen

Oostkapelle

Burgvliet

Alle adressen

Oostkapelle

Veldzicht

1 t/m 102

Serooskerke

Herdershof

Alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Serooskerke

Noordhoutstraat

22 t/m 36 (even)

Serooskerke

Poortstraat

4 t/m 18 (even)

Veere

Van Borselelaan

2 t/m 18 B (even)

Veere

Kaai

alle adressen (niet zijnde bedrijven)

Veere

Markt

18 en 32

Veere

Kievitenlaan

1 t/m 43

Veere

Sandenburglaan

4 t/m 4d, 6 t/m 6d, 8 t/m 8f, 10 t/m 10d, 12 t/m 12d

Vrouwenpolder

Oranje Nassaulaan

21 t/m 39 (oneven

Vrouwenpolder

Palsterstraat

21 t/m 35 (oneven)

Vrouwenpolder

Park Breezand I

Alle adressen en Vroondijk 1,3 en 5

Vrouwenpolder

Elzenoordlaan

12 t/m 26B (even)

Vrouwenpolder

Fort den Haakweg

9A t/m 9m

Vrouwenpolder

Park Breezand II

Alle adressen

Westkapelle

Charley Tooropstraat

2 t/m 106 (even)

Westkapelle

Krekepad

1 t/m 73 (oneven)

Westkapelle

Molenwal

36 t/m 68 (even) en 53 t/m 91 (oneven)

Westkapelle

Duinweg

1 t/m 132

Westkapelle

Vikingpark

1 t/m 54

Westkapelle

Park Joossesweg

alle adressen

Westkapelle

Duinweg

1 t/m 132

Westkapelle

Vikingpark

1 t/m 54

Westkapelle

Casembrootstraat

7 t/m 7G (oneven)

Zoutelande

Bornéstraat

2 t/m 56 (even)

Zoutelande

Bosweg

43 (i.v.m. 6 aansluitingen)

Zoutelande

De Zandput

1 t/m 88

Zoutelande

Park Kustlicht I

Alle adressen

Zoutelande

Duinstraatje

1 t/m 63 (oneven) en 8

Zoutelande

Duinweg

8,10,18a t/m 18L

Zoutelande

Duinweg

117A t/m 117O

Zoutelande

Park Kustlicht II

Alle adressen

Zoutelande

Houtenburgseweg

2 t/m 44 (even) en 3 t/m 9j (oneven)

Zoutelande

Wulkpad

1 t/m 29 (oneven) en 2

Zoutelande

Nieuwstraat

Nieuwstraat 1A t/m 1S

Zoutelande

Langedam

4, 4A t/m 4R, 19 t/m 19M, 23A ,25 en 27

Zoutelande

Noordstraat

13, 4-18 en 30-32 (even)

Zoutelande

Zuidstraat

13-15 (oneven)

Zoutelande

Ooststraat

13 t/m 27

Zoutelande

Willebrordesplein

38, 40 en 40A t/m 40E

Zoutelande

Westkapelseweg

4, 4A t/m 4R, en 6 (even)

 

 

 

Bijlage II

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 6, lid 1a zijn voor wat betreft de inzameling van restafval en gft met minicontainers:

- de maandag voor de inzamelroutes 1,2 en 3 met de even weken restafval en de oneven weken gft ;

- de dinsdag voor de inzamelroutes 4 en 5 met de even weken restafval en de oneven weken gft;

- de woensdag voor de inzamelroutes 6 en 7 met de oneven weken restafval en de even weken gft;

- de donderdag voor de inzamelroutes 8 en 9 met de oneven weken restafval en de even weken gft;

- de vrijdag voor de inzamelroutes 10, 11, 12 en 13 met de oneven weken restafval en de even weken gft.

 

 

Inzamelroute 1

- Gapinge (inclusief buitengebied)

- Serooskerke: de Gapingsedreef, Gapingsweg 3 t/m 7 oneven en 2 t/m 12 even, Kokerheulweg, Plantlustweg en Vrouwenpolderseweg 30A t/m 38 (even) en 55A t/m 69 (oneven)

 

Inzamelroute 2

- Veere inclusief buitengebied met uitzondering van Kanaalweg Oostzijde

 

Inzamelroute 3

- Vrouwenpolder inclusief buitengebied met uitzondering van, Vrouwenpolderseweg 73, Koningin Emmaweg 30 en 32, Lepelstraat, Lijdijkweg en Secretarisweg.

 

Inzamelroute 4

- Oostkapelle inclusief buitengebied met uitzondering, Baayenhovenseweg, Domburgseweg 52 t/m 68 (even) en 53 t/m 69 (oneven), Duinvlietweg, Hoge Duvekotsweg 8 en 10, Kalfhoekseweg en Westhovenseweg.

- Grijpskerke: Oostkapelseweg 7,9 en 8 t/m 20 (even), Pioniersweg en Zwanenburgseweg 1.

- Vrouwenpolder: Vrouwenpolderseweg 73, Koningin Emmaweg 30 en 32, Lepelstraat, Lijdijkweg en Secretarisweg.

 

Inzamelroute 5

- Serooskerke inclusief buitengebied met uitzondering van de Gapingsedreef, Gapingsweg 3 t/m 7 oneven en 2 t/m 12 even, Kokerheulweg, Plantlustweg en Vrouwenpolderseweg 30A t/m 38 (even) en 55A7 t/m 69 (oneven)

- Grijpskerke: Hondegemsweg 29 en 31

 

Inzamelroute 6

- Biggekerke inclusief buitengebied met uitzondering van Kaasboerweg 1 en 3, Klaassesweg 1,1A en 10 t/m 30 (even) en Valkenisseweg 45, 47 en 49

- Grijpskerke: Frederik Barbarossaweg, Hogelandseweg, Hondegemsweg 2 t/m 8 (even) en 27, Jacob Catsweg, Mariekerkseweg 24, 26 en 29, Middelburgseweg, Ossenbergweg, Poppendamseweg, Ravensteinweg, Rorikshilweg, Singelweg, Stenen Kruisweg, Veldersweg, Zandvoortseweg en Zwagermansweg.

- Meliskerke: Krommenhoekseweg, Kruisweg, Mariekerke, Mariekerkseweg 14 t/m 22 (even) en 17 t/m 27 (oneven), Meliskerkseweg 2 en 4 en Poppendamseweg.

 

Inzamelroute 7

- Koudekerke (inclusief buitengebied);

- Inzamelroute 8

- Westkapelle inclusief buitengebied

- Domburg: Krommeweg, Babelweg, Schelpweg 17 en 17A en Trommelweg

- Aagtekerke: Baaiweg, Geschieresweg, Herenweg, Krommeweg, Prelaatweg 58 t/m 88 (even) en 57 t/m 81 (oneven), Rapenburgweg en Sint Jan ten Heereweg.

 

 

Inzamelroute 9

- Zoutelande inclusief buitengebied

- Biggekerke: Kaasboerweg 1 en 3, Klaassesweg 1,1A en 10 t/m 30 (even) en Valkenisseweg 45, 47 en 49

- Meliskerke: Blauwpoortseweg,Jan geertsesweg, Kaasboerweg en Rapenburgseweg 9,20 en 22

 

Inzamelroute 10

- Aagtekerke inclusief buitengebied met uitzondering van: Baaiweg, Geschieresweg, Herenweg, Krommeweg, Prelaatweg 56 t/m 88 (even) en 57 t/m 81 (oneven), Rapenburgweg en Sint Jan ten Heereweg

- Oostkapelle: Baayenhovenseweg, Hoge Duvekotsweg 8 en 10, Kalfhoekseweg en Westhovenseweg.

 

Inzamelroute 11

- Domburg inclusief buitengebied met uitzondering van: Krommeweg, Babelweg, Schelpweg 17 en 17A en Trommelweg

- Oostkapelle: Domburgseweg 52 t/m 68 (even) en 53 t/m 69 (oneven), Duinvlietweg

 

Inzamelroute 12

- Grijpskerke alleen de kern en uit buitengebied de Hondegemsweg 25, Loodholseweg, Molenbaixweg, , Steengrachtsweg en Vrijheidsweg,

 

Inzamelroute 13

- Meliskerke inclusief buitengebied met uitzondering van Blauwpoortseweg,Jan geertsesweg, Kaasboerweg, Rapenburgseweg 9,20 en 22, Krommenhoekseweg, Kruisweg, Mariekerke, Mariekerkseweg 14 t/m 22 (even) en 17 t/m 27 (oneven), Meliskerkseweg 2 en 4 en Poppendamseweg.

 

Uitzonderingen:

Uitzondering hierop zijn de zogenaamde inzameldagen in verband met officiële gedenk- of feestdagen. Voor 2020 gelden de volgende wijzigingen:

 

- in verband met Nieuwjaarsdag op woensdag 1 januari 2020 worden de inzamelroutes 6 en 7 ingezameld op zaterdag 4 januari 2020;

 

- in verband met Pasen op maandag 13 april 2020 worden de inzamelroutes 1, 2 en 3

ingezameld op zaterdag 11 april 2020;

 

- in verband met Koningsdag op maandag 27 2020 worden de inzamelroutes 1, 2 en 3

ingezameld op zaterdag 25 april 2020;

 

- in verband met Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei 2020 worden de inzamelroutes 4 en 5

ingezameld op zaterdag 2 mei 2020;

 

- in verband met Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei 2020 worden de inzamelroutes

8 en 9 op zaterdag 23 mei 2020;

 

- in verband met Pinksteren op maandag 1 juni 2020 worden de inzamelroutes 1, 2

en 3 ingezameld op zaterdag 30 mei 2020

 

- in verband met 1e Kerst op vrijdag 25 december 2020 worden de inzamelroutes 10, 11,

12 en 13 ingezameld op zaterdag 19 december 2020;

 

- in verband met nieuwjaarsdag op vrijdag 1 januari 2021 worden de inzamelroutes 10,

11, 12 en 13 op zaterdag 2 januari 2021;

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft de grof huishoudelijk restafval

in alle kernen in 2020:

22 januari, 4 maart, 15 april, 27 mei, 8 juli, 19 augustus, 30 september, 11 november, 23 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft de grof tuinafval in alle kernen in 2020:

8 januari, 19 februari, 1 april, 13 mei, 24 juni, 5 augustus, 16 september, 28 oktober, 9 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, lid 1e zijn voor wat betreft elektrische en elektronische apparatuur in 2020:

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Aagtekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder in 2020 op 8 januari, 5 februari, 4 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augustus, 16 september, 11 oktober, 11 november, 16 december

- in de kernen inclusief bijbehorend buitengebied van Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande in 2020 op 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 5 augustus, 2 september, 28 oktober, 23 november, 16 december.

 

Inzameldagen als bedoeld in artikel 7, sub 1c zijn in 2020 voor wat betreft oud papier:

- in de kern Aagtekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 2 januari 2021.

- in de kern Domburg inclusief bijbehorend buitengebied op:

11 januari, 08 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

- in de kern Gapinge inclusief bijbehorend buitengebied op:

15 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 1 en 29 juli, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december.

- in de kern Grijpskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

- in de kern Koudekerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

- in de kern Meliskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

- in de kern Oostkapelle inclusief bijbehorend buitengebied op:

25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december.

- in de kern Serooskerke inclusief bijbehorend buitengebied op:

25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december.

- in de kern Veere inclusief bijbehorend buitengebied op.

17 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 29 juni, 17 juli, 21 augustus, 8 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.

- in de kern Vrouwenpolder inclusief bijbehorend buitengebied op:

11 en 25 januari, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 12 en 30 mei, 16 en 27 juni, 14 en 25 juli, 11 en 29 augustus, 15 en 26 september, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 en 19 december.

- in de kern Zoutelande inclusief bijbehorend buitengebied op:

4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage III

 

Op grond van artikel 6,lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening is in de Jan Campertstraat te Westkapelle het onderstaande gebied aangewezen waar geen inzamelmiddelen mogen worden aangeboden:

Bijlage IV

 

Voor de afvalstomen als bedoeld in artikel 5a, 5c, 5d en 5d en e zijn de volgende welles/niets specificaties opgenomen:

 

Wat mag wel in de GFT bak?

•Aardappelschillen

•Bloemen en (kamer)planten

•Doppen van pinda's en noten

•Eierschalen

•Etensresten (gekookt, gebakken, rauw)

•Gft-zakken

•Kaaskorsten zonder plastic

•Keukenpapier, tissues en wc-papier (ongekleurd en onbedrukt)

•Koffiedik en koffiefilters (maar geen koffiepads)

•Kurken

•Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)

•Olie en vet (maar lever frituurvet gescheiden in)

•Schelpen (bijvoorbeeld van mosselen), visgraten en botjes

•Schillen van groente en fruit

•Tuin- en snoeiafval

•Tuin- en potgrond

 

Wat mag niet in de GFT bak?

•As uit de asbak, open haard of barbecue

•Dode (huis)dieren

•Haren van mens en dier

•Kaaskorsten met plastic

•Kattenbakkorrels zonder milieukeur

•Kauwgom

•Kunstmest

•Lucifers

•Luiers (horen bij het restafval)

•Oase (steekschuim voor bloemstukken e.d.)

•Papier (een beetje om schillen in te pakken mag wel)

•Theezakjes en koffiepads (losse thee en koffie mag wel)

•Poep van honden en katten

•Sigarettenpeuken en -as

•Vogelkooizand

•Zand

•Boomstronken en dikke takken

•Bio plastic met OK compostlogo of Kiemplantlogo

•Woekerende Japanse duizendknoop of buxus met buxusmot

 

Wat mag wel in de papierbak?

•Boeken en brochures (inclusief kaft of lijmrug)

•Cadeau- en inpakpapier

•Eierdozen

•Enveloppen (van papier of karton, ook met venster)

•Golfkarton

•Kartonnen dozen en verpakkingen

•Kartonnen opvulling in verpakkingsdozen

•Kranten

•Papieren zakken en tassen

•Post-its

•Print- en kopieerpapier (inclusief nietjes)

•Reclamedrukwerk en folders (verwijder plastic folie)

•Schrijf- en tekenpapier (inclusief metalen spiraalband)

•Brochures, gidsen en catalogussen

•Tijdschriften (mag met nietjes)

•Toegangskaarten

•wc-rolletjes en ongebruikt keukenpapier, tissues, servetten en wc-papier

 

Wat mag niet in de oud-papierbak?

•Behang (papier en vinyl)

•Bakpapier en ander vetvrij papier

•Diepvriesverpakking met plastic binnenkant

•Drinkpakken (van melk, yoghurt, sap, soep en saus)

•Enveloppen met bubbeltjesplastic

•Etiketten (zelfklevende)

•Foto's

•Geplastificeerd papier en karton (lukt het niet om papier te scheuren, dan is het geplastificeerd). Bij glossy's is soms alleen de kaft geplastificeerd.

•Kartonnen koffiebekers (vanwege plastic- of waslaagje)

•Kassabonnen (thermisch papier) en treinkaartjes (met chip)

•Luiers, maandverband, tampons, incontinentiemateriaal

•Ordners en ringbanden (met klem en/of plastic kaft)

•Papieren broodzakken

•Steenpapier: dit is luxe papier dat is gemaakt van krijt en plastic

•Stickervellen

•Taart- en pizzadozen (afhaal, hier zitten meestal vetvlekken in), koffiefilters, papier met vervuiling door voedsel(resten). Dozen van een verse of diepvriespizza mogen wel in de oud-papierbak, als om de pizza zelf ook plastic zit.

 

Wat mag wel in de PMD-bak ?

•Plastic bekers van yoghurt, slagroom, kwark

•Plastic bakjes van fruit, salade of vlees (geen piepschuim)

•Verpakkingen van hard plastic (blisters)

•Plastic flessen

•verpakkingen van melk, yoghurt, vla, sap, soep en saus

•bier- en frisdrankblikjes, soepblikken, conservenblikken, aluminium schaaltjes

 

Wat mag niet in de PMD bak?

•Plastic waar een laagje metaal of aluminium tegenaan geplakt zit (chipszakken, •koffiepakken, doordrukstrips van pillen of kauwgom)

•Piepschuim (bakjes van fastfood, vleesschaaltjes, vulling van dozen)

•Verpakkingen van chemische middelen (lege verfemmers, lege flessen van terpentine of gootsteenontstopper)

•Verpakkingen van bioplastic met kiemplantlogo (let op: deze mogen niet bij het gft)

•spuitbussen

•Grote stukken metaal (zoals sloopafval en oude fietsen)

 

Wat mag in de glasbak ?

•glazen flessen

•glazen potten

 

Wat mag niet in de glasbak ?

•drinkglazen

•vazen en sierflessen

•vensterglas

•aardewerk

•kristalglas

•lampen

•spiegelglas

•Opaal glas (wit niet doorzichtig)

•glazen schalen

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven