Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 314582Beschikkingen | afhandelingBekendmaking omgevingsvergunning Zwarteweg 6-8 te Naarden

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat zij op 24 december 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 82 appartementen aan de Zwarteweg 6-8. 

Omdat het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan is deze omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor was een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig. De ontwerp-VVGB is door de gemeenteraad afgegeven op 3 juli 2019. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft samen met de bijbehorende ontwerp-VVGB en de ontwerp ontheffing geluidhinder, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Dit was van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. Tijdens deze periode zijn 16 zienswijzen ingediend. Deze zijn inhoudelijke beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het plan. De gemeenteraad heeft op 11 december 2019 de VVGB definitief afgegeven. De definitieve omgevingsvergunning is dan ook ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning.

 

Beroepstermijn

De relevante stukken liggen vanaf 25 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage (de beroepstermijn). Analoge stukken liggen ter inzage bij de balie aan de Brinklaan 35 te Bussum gedurende de openingstijden. Tevens kunt u de stukken bekijken op ruimtelijkeplannen.nl identificatienummer (IDN): NL.IMRO.1942.OVZwarteweg-va01.

 

Beroep tegen de omgevingsvergunning en VVGB

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen de Rechtbank Midden Nederland sector Bestuursrechtspraak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inwerkingtreding

De beschikking treedt direct werking met toepassing van artikel 6.2 Wabo. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan er naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Bussum, 24 december 2019