Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 314551VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van leges gemeente Beesel 2020 (Legesverordening gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2019;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Beesel 2020;

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en invordering van leges Beesel 2019 (Legesverordening Beesel 2019) en de Verordening tarieven leges Beesel 2019, welke beide zijn vastgesteld bij besluit van de raad van 17 december 2018.

Artikel 1 Definities

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • 3.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 4.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  Van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  Een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel leges betreft:

  • 1.

   Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Titel 1, hoofdstuk 4 (papieren verstrekkingen uit de BRP)

  • 4.

   Titel 1, hoofdstuk 9 (onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Titel 1, hoofdstuk 16 (kansspelen).

Artikel 11 Overgangsrecht en intrekking oude verordeningen

De “Legesverordening Beesel 2019” en de Verordening tarieven leges Beesel 2019, beide vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2018, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Beesel 2020”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 december 2019.

griffier,

P.P. Moors

voorzitter,

drs. W.G.H.M. Rutten

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening leges gemeente Beesel 2020’

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.1

voor het voltrekken van een huwelijk, een partnerschapsregistratie of omzetting van

huwelijk in partnerschapsregistratie (of andersom) op een andere tijd of andere wijze

dan ingevolge de wet van 23-04-1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking

 

1.1.1.1

wanneer het huwelijk/partnerschapsregistratie gesloten wordt of wordt omgezet op

zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur (zie reglement BS)

€ 600,40

1.1.1.2

wanneer het huwelijk/partnerschapsregistratie gesloten wordt van maandag tot en met

vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (zie reglement BS)

€ 256,50

1.1.1.3

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar

huwelijk op het gemeentehuis plaatsvindt op de maandagmiddag om 15.45 of 16.00 uur

dan worden geen legeskosten berekend

 

1.1.1.4

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar

huwelijk plaatsvindt op een andere locatie dan door het College aangewezen locaties, dan

wordt boven de rechten als hierboven bedoeld een extra bedrag geheven van

€ 100,00

1.1.1.5

Indien een huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar

huwelijk plaatsvindt op een van de volgende locaties: Oud Raadhuis Reuver, Oud Raadhuis

Beesel en de kapel van Woongoed 2000 dan wordt boven de rechten zoals hierboven bedoeld

een extra bedrag geheven van

€ 256,40

1.1.1.6

Indien het huwelijk/partnerschapsregistratie of omzetting partnerschapsregistratie naar

huwelijk wordt voltrokken door een ander dan de aangewezen bijzondere ambtenaar van de

burgerlijke stand NIET werkzaam bij de gemeente Beesel, dan wordt boven de rechten als

hierboven bedoeld, een extra bedrag geheven van

€ 67,20

1.1.1.7

Indien ambtenaren van de gemeente Beesel gevraagd worden om te getuigen, dan wordt het

bedrag onder lid 1.1.1.1 en 1.1.1.2 per getuige verhoogd met

€ 17,30

1.1.1.8

Indien de voltrekking van het huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap geen

doorgang vindt, bedraagt het tarief:

 

1.1.1.8.1

bij het annuleren in de laatste twee weken voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 136,40

1.1.1.8.2

bij het annuleren twee weken of langer voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

€ 49,10

1.1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld

in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.5

Voor het afgeven van een lederen trouwboekje/Partnerschapsregistratieboekje (prb)

€ 25,60

1.1.6

Voor het kalligraferen van een aanvulling trouw-/partnerschapsregistratie

€ 12,80

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als

bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een paspoort die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van

Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.2.5.3

Voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht zijn/ haar leeftijd

€ 30,70

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot een met 1.2.5 genoemde documenten,

de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 49,80

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.3.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

rijbewijs

€ 40,65

1.3.1.2

Indien de verstrekking onder 1.3.1 middels een spoedprocedure verloopt dan wordt het bedrag

verhoogd met

€ 34,10

1.3.2

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als

bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten

tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de

minister van Infrastructuur en Milieu

CBR-tarief

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor het voor het afgeven van een inlichting of van een bewijs van opneming, een

uittreksel of een bewijs van in leven zijn, uit de basisregistratie personen

€ 13,00

1.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats

als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 (internationaal uittreksel)

€ 13,00

1.4.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in de basisregistratie personen

€ 11,30

1.4.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van en selectie conform een standaard boekwerk

€ 7,60

1.4.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstekken van een selectie anders dan het standaard boekwerk

€ 59,10

1.4.1.6

Het tarief bedraagt voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor de gehele basisregistratie personen

moet worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan tenzij de

nasporingen gedaan worden ten behoeve van de in 1.4.1.4 genoemde doeleinden

€ 17,50

 

 

 

Hoofdstuk 5

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.9.2.1

de legalisatie van een handtekening

€ 10,70

1.9.2.2

het waarmerken van kopieën, tot een maximum van 5

€ 10,70

1.9.2.3

het waarmerken van elke volgende 5 kopieën wordt het onder 1.9.2.2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 10,70

1.9.3

Het tarief bedraagt voor vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bezwaar tot handelingen

voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat en voorzover daarvoor in deze bijlage

geen wettelijke bijzondere regeling is getroffen:

€ 16,90

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen en het kopiëren van in het

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen:

1.10.2.1

van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.10.2.2

van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,50

 

 

 

Hoofdstuk 11

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van Leegstaande woonruimte als bedoeld

in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 169,20

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15,

vijfde lid, van de Leegstandswet

€ 33,90

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 gelijktijdig worden ingediend

en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de

in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Hoofdstuk 13

Reclame

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.13.1.1

een vergunning tot het tijdelijk aanbrengen van een reclame-uiting (maximaal één maand)

€ 27,70

1.13.1.2

Iedere maand meer (met een maximum van 12 maanden)

€ 17,40

1.13.1.3

Een vergunning tot het permanent aanbrengen van een reclame uiting (abri)

€ 241,80

 

 

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen voor:

 

1.16.1.1

een periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

een periode van 12 maanden voor 2 of meer kansspelautomaten, voor de 1e kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 17,80

1.16.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor de exploitatie

van een speelautomatenhal ingevolge de Speelautomatenverordening

€ 216,50

 

 

 

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

Vergunningen/instemmingsbesluiten kabels en leidingen

 

1.17.1

De controle op het door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van een huisaansluiting of

calamiteit

€ 27,20

1.17.2

Het in behandeling nemen, het beoordelen en adviseren voor een instemmingsaanvraag

€ 76,90

1.17.3

Aanvullend op 1.17.2 hanteren we een tarief per aan te leggen meter leiding tbv de controle op het

door derden (ver)leggen, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen

€ 1,50

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 8,70

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 (Stb 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering

van bijzondere transporten.

€ 44,80

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 (Stb 459) anders dan bedoeld onder 1.18.1.2

€ 16,90

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart ongeacht de uitkomst van een medische keuring

€ 38,80

1.18.1.4.1

tot het verkrijgen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart na het verlies of het zoek raken van een

gehandicaptenparkeerkaart

€ 13,70

 

 

 

Hoofdstuk 19

Geluidshinder

 

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.19.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 2 van de APV

€ 17,40

1.19.1.2

een verzoek om hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidshinder

€ 85,20

1.19.2

Indien voor de beoordeling van het akoestisch onderzoeksrapport een andere rekenmethode dan SRM 1

dient te worden toegepast, zal het gemeentebestuur een door haar zelf te bepalen extern adviesbureau

inschakelen en worden de advieskosten aan de aanvrager in rekening gebracht.

 

1.19.3

Voor de toepassing van 1.19.2 wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de

dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor kopieën van stukken niet elders in deze bijlage of in een andere verordening

van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk genoemd:

 

1.20.1.1

voor formaat A0

€ 6,90

1.20.1.2

voor formaat A1

€ 4,90

1.20.1.3

voor formaat A2

€ 3,00

1.20.1.4

voor formaat A3

€ 0,50

1.20.1.5

voor formaat A4

€ 0,40

1.20.2.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van opgaven niet elders in tabel genoemd, zulks in het

bijzonder belang van de aanvrager

€ 10,50

1.20.3

In afwijking van het gestelde onder 20.1.1 wordt aan (toekomstige) aanvragers van een

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of voor planologisch strijdig gebruik,

geen leges in rekening gebracht voor kopieën en/of lichtdrukken A4 of A3 van het bouwperceel

 

1.20.4

Het tarief bedraag voor nasporingen van gemeentewege, waarvoor bestemmingsplannen of

beheersverordeningen moeten worden geraadpleegd, voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte

daarvan

€ 17,40

1.20.5

In afwijking van het onder d. gestelde, worden voor nasporingen bestemd voor wetenschappelijk of

filantropisch doel, geen leges in rekening gebracht

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bestemmingsplan

€ 201,60

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bouwverordening

€ 55,30

1.20.8

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen

€ 16,50

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; 

Stcrt. 2012, 1567), inclusief omzetbelasting, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie

(het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, inclusief omzetbelasting, en indien de werken

of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde

in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of

de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief omzetbelasting.

 

2.1.1.2

Bouwkosten: de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk

waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend tot en met de oplevering van dat (bouw)werk,

inclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel

vastgestelde genormeerde eenheidsprijzen per type bouwwerk.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als

bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben

op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning

voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen

waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag

worden gevorderd.

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 2.500,00 of minder bedragen

€ 56,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 2.500,00 bedragen, € 56,05 vermeerderd met 28 0/00 over

het restbedrag

 

2.3.1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

voor een bouwactiviteit tot restauratie van een rijks- of gemeentelijk monument worden geen leges

geheven; (onder restauratie dient te worden verstaan: herstelwerkzaamheden uitvoeren dan wel

terugbrengen in de voormalige staat).

 

2.3.1.1.4

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag als bedoeld

onder 2.3.1.1.2 van deze tabel raadpleging van externe adviesbureaus gewenst dan wel noodzakelijk is,

wordt het onder 2.3.1.1.2 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de, voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend aan

de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren

tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief

 

2.3.1.1.5

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.2

De onder 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 genoemde leges worden verhoogd met :

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van

de werken of werkzaamheden

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 28 0/00 van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 56,05

 

indien deze geraamd worden op € 2.500,00 of minder

 

2.3.2.2

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit is gehouden bij die aanvraag

een opgave te doen van de aannemingssom c.q. een raming van de kosten over te leggen (incl. BTW).

Aan de hand van deze gegevens stellen burgemeester en wethouders het verschuldigde legesbedrag vast.

 

2.3.2.3

Indien van de voorgenomen werkzaamheid of het werk wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag

wordt ingetrokken voordat de omgevingsvergunning is geweigerd of is afgegeven bedragen de leges

de helft van het legesbedrag.

 

2.3.2.4.1

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van de beoordeling van een aanvraag

als bedoeld in dit onderdeel, raadpleging van externe adviesbureaus gewenst, dan wel noodzakelijk is,

wordt het onder 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, berekend

aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend

uurtarief.

 

2.3.2.4.2

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.,

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.2.5

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van

de werken of werkzaamheden.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit a

ls bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine

afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 199,70

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.696,15

2.3.3.2

In afwijking van 2.3.3.1.1 bedragen de leges bij een combinatie met een omgevingsvergunning voor een

bouwactiviteit met maximaal € 2.500,00 bouwkosten

€ 15,65

2.3.3.3

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

werken of werkzaamheden.

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van

dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Dit is het basisbedrag voor bouwwerken met een oppervlakte tot en met 100 m².

€ 570,75

2.3.4.2

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van:

 

2.3.4.2.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,24 per m²

2.3.4.2.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 235,00 + € 0,16 per m²

2.3.4.2.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 484,00 + € 0,10 per m²

2.3.4.2.4

5.001 t/m 25.000 m² vermeerderd met

€ 720,00 + € 0,05 per m²

2.3.4.3.5

> 25.000 m² vermeerderd met

€ 1.665,00 + € 0,02 per m²

2.3.4.2

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

 

2.3.4.3

Voor het intrekken van de bestaande vergunning en het in behandeling nemen van de aanvraag tot

verstrekking van de (aanvullende) omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een

bouwwerk, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

de in die onderdelen bedoelde activiteiten: Dit is het basisbedrag voor uitbreidingen met een oppervlakte

van maximaal 100 m².

€ 144,20

2.3.4.4

Het basisbedrag wordt bij een bouwoppervlakte van

 

2.3.4.4.1

101 t/m 1.000 m² vermeerderd met

€ 0,12 per m²

2.3.4.4.2

1.001 t/m 2.500 m² vermeerderd met

€ 118,00 + € 0,07 per m²

2.3.4.4.3

2.501 t/m 5.000 m² vermeerderd met

€ 225,00 + € 0,05 per m²

2.3.4.4.4

> 5000 m² vermeerderd met

€ 340,00 + € 0,02 per m²

2.3.4.5

Het te vermeerderen bedrag per m² geldt alleen voor die meters welke binnen de bepaalde grenzen liggen.

 

2.3.4.6

De in dit onderdeel genoemde legesbedragen worden verhoogd met

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

€ 1.000,00

 

indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

werken of werkzaamheden.

 

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een

bepaling in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is

vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.7

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,

hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling

in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel

2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.8

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen

vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder

g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,05

2.3.9

Reclame

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een

onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van

de Wabo danwel het verlenen van een omgevingsvergunning voor het als eigenaar, beperkt zakelijk

gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toe te staan of te gedogen dat op of aan die

onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 221,70

2.3.10

Projecten of handelingen ihkv de Wet natuurbescherming

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren

van projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming,

waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient

te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

is het tarief van toepassing zoals opgenomen in artikel 2.4 (Wet natuurbescherming) van de vigerende

Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van

projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming.

Dit tarief bedraagt indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

 

- Landbouw en overige

€ 2.598,00

 

- Industrie

€ 12.909,50

 

- Infrastructuur

€ 19.356,40

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende

tarieven van kracht.

 

2.3.11

Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 123,30

2.3.12

Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden / gevolgen voor habitats en soorten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder i Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een een

andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht

(Natura 2000-activiteit) bedraagt het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in artikel 2.3.11

(handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden / gevolgen voor habitats en soorten) van de vigerende

Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg. Dit tarief bedraagt

indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

- Landbouw en overige

€ 2.598,00

 

- Industrie

€ 12.909,50

 

- Infrastructuur

€ 19.356,40

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende

tarieven van kracht.

2.3.13

Indirecte lozingen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een indirecte lozing bedraagt het tarief:

€ 123,30

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel

2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de

aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.14.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de a

anvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt

beoordeeld:

€ 62,75

 

Voor het verrichten van een historisch bodemonderzoek zoals bedoeld in artikel 2.1.5, lid 3 van de

Bouwverordening 2012 gemeente Beesel:

€ 15,65

Hoofdstuk 4

Vermindering van het tarief ingeval van weigering van de omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.4.1

Indien de omgevingsvergunning wordt geweigerd, bedragen de legeskosten in afwijking van de in de

tarieventabel gehanteerde bedragen, de helft van het in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.4.2

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor

habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd,

als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit

onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente

aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leges beoordeling principeverzoeken of conceptaanvragen

 

2.5.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van

een omgevingsvergunning voor een onderdeel bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de

Wabo, voor een plan dat binnen het bestemmingsplan past

€ 76,40

2.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van

planologische medewerking, inclusief een welstandsverzoek, opgesteld voor een plan dat niet binnen

het bestemmingplan past

 

2.5.1.1

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 1 van de Wabo, artikel 2.12,

lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met 4 van bijlage II van het

Besluit omgevingsrecht Bor, en artikel 2.12, lid 2 van de Wabo

€ 76,40

2.5.1.2

voor een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel

4, lid 5 tot en met 11 van bijlage II van het Bor en artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 3 van de

Wabo

€ 152,85

2.5.2

De onder 2.5.0 en 2.5.1 in rekening gebrachte leges worden in mindering gebracht op de leges

voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk

3 indien:

 

2.5.2.1

de omgevingsvergunning met daarin de plannen waarop een positief besluit op het principeverzoek

is genomen ongewijzigd en binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt aangevraagd, of

 

2.5.2.2.

het advies behorend bij het besluit op het principeverzoek wordt opgevolgd en de gewijzigde

aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt ingediend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking aanvraag om omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.6.1

Indien van de voorgenomen activiteit wordt afgezien en in verband hiermee de aanvraag om een

omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken (voordat de

omgevingsvergunning is verleend of geweigerd), dan bedragen de leges de helft van het

in deze tarieventabel genoemde legesbedrag.

 

2.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met

gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager

wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan

de aanvrager als volgt plaats:

 

2.6.2.1

indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag

bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven

leges van de aanvrager.

 

2.6.2.2

indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij

de Gemeente of later, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de

geheven leges van de aanvrager.

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging

in het project

€ 56,05

 

te vermeerderen met de extra bouw- of aanlegkosten.

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplanwijzigingen

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.696,15

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke

ordening

€ 2.696,15

2.8.3

Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat in het kader van een aanvraag als genoemd onder 2.8.1

of 2.8.2 de inschakeling van een extern bureau gewenst dan wel noodzakelijk is, worden de aan de

aanvrager meegedeelde externe advieskosten berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee

gemoeide uren tegen een voor de adviesbureaus geldend uurtarief.

 

2.8.4

Voor de toepassing van 2.8.3 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze of

andere titel niet benoemde beschikking (vergunning of ontheffing)

€ 16,05

 

 

 

Hoofdstuk 11

Wijziging van de tenaamstelling van een beschikking

 

 

 

 

2.11.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een

beschikking (vergunning of ontheffing) bedraagt het tarief

€ 30,70

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een

vergunning of ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvan in het vervolg van

deze tabel niet afgeweken wordt

€ 20,40

3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

3.1.2.1

een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 3 Drank- en Horecawet

€ 104,20

3.1.2.2

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank-

en Horecawet

€ 30,55

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank - en Horecawet

€ 39,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 20,65

3.1.5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

van een alcoholvrije horecabedrijf (horeca-exploitatievergunning)

€ 61,65

3.1.5.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

van een alcoholvrije horecabedrijf, waarbij slechts sprake is van een wijziging in de persoon van de

leidinggevende, zonder dat de inrichting en/of de ondernemer wijzigt

€ 20,40

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning van een

evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening

(evenementenvergunning)

€ 152,85

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een

markt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013

€ 43,15

 

 

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

 

 

 

3.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor de exploitatie

van seksbedrijven

€ 195,50

 

 

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

 

 

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.5.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau waarvoor een onderzoek

door de GGD benodigd is

€ 1.654,24

3.5.1.2

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang waarvoor een onderzoek

door de GGD benodigd is

€ 413,56

3.5.1.3

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang waarvoor een onderzoek d

oor de GGD benodigd is

€ 310,17

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 17,35

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan

een ander

€ 17,35

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 17,35

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel

niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 17,35

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2019

De griffier van de gemeente Beesel