Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 314547VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Beesel 2020 (Verordening rioolheffing gemeente Beesel 2020)

De raad van de gemeente Beesel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2019;

gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Beesel 2020 (Verordening rioolheffing gemeente Beesel 2020);

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Beesel (Verordening rioolheffing Beesel) en de Verordening tarief rioolheffing Beesel, welke beide zijn vastgesteld bij besluit van de raad van 12 december 2016.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een onroerende zaak als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken of een roerende zaak of een zelfstandig gedeelte van een roerende zaak in de zin van artikel 4;

 • b.

  gemeentelijk rioolstelsel: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van water, die eigendom, in beheer of in onderhoud is bij de gemeente;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel.

 • 2.

  Voor het eigenarendeel van de belastingen wordt, als het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is .

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Vrijstellingen

 • 1.

  Geen belasting wordt geheven van:

  • a.

   percelen, niet zijnde roerende zaken, waarvan de waarde in het economisch verkeer € 20.000 of minder bedraagt.

  • b.

   onbebouwde percelen.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a. geldt dat:

  • a.

   ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 9 bedoelde kalenderjaar geldt.

  • b.

   ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld, wordt waarde van dat perceel bepaald met overeenkomstige toepassing van artikel 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Artikel 7 Belastingtarief

Het tarief rioolheffing bedraagt € 78,00 per perceel.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald:

  • a.

   Bij niet-automatische incasso:

   In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso:

   In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder b geldt dat de aanslagen kan worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00.

  De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht en intrekking oude verordeningen

De ‘Verordening rioolheffing Beesel’ en de Verordening tarief rioolheffing Beesel, beide vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2016, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing gemeente Beesel 2020”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 16 december 2019 .

Griffier,

P.P. Moors

voorzitter,

drs. W.G.H.M. Rutten