Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 314449VerordeningenVerordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel 90 van de Wet op de lijkbezorging;

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

  de begraafplaats te:

  i. Elim, gelegen aan de Carstensdijk;

  ii. Hollandscheveld, gelegen aan de Kerkhoflaan;

  iii. Hoogeveen, de oude begraafplaats gelegen aan de Zuiderweg;

  iv. Hoogeveen, de nieuwe begraafplaats gelegen aan de Zuiderweg;

  v. Nieuwlande, gelegen aan de Boerdijk;

  vi. Nieuweroord, gelegen aan de Middenraai;

  vii. Pesse, gelegen aan de Hoogeveenseweg;

  viii. Stuifzand, gelegen aan de Hoofdweg;

  ix. Tiendeveen, gelegen aan de Kerkweg;

  x. Fluitenberg, begraafplaats Zevenberg gelegen aan de Fluitenbergseweg;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  i. het doen begraven en begraven houden van lijken;

  ii. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  in voorgaande verordeningen ook wel eigen graf genoemd;

  onder particulier graf wordt mede begrepen: particulier dubbelgraf, particulier

  galerijgraf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder, urnenkelder en urnennis;

 • c.

  Particulier dubbelgraf: twee naast elkaar of onder elkaar gelegen particuliere graven die gelijktijdig worden uitgegeven;

  in voorgaande verordeningen ook wel eigen graf genoemd;

 • d.

  particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  i. het doen begraven en begraven houden van lijken;

  ii. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • e.

  particulier galerijgraf: een graf in een kamer in het Transcedron waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  i. het doen bijzetten of bijgezet houden van lijken;

  ii. het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  i. het doen begraven en begraven houden van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  ii. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen zonder urn van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  iii. het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal 2 asbussen zonder urn van een volwassene nadat een begrafenis of bijzetting van een asbus zonder urn van een levenloos geboren kind of kind tot 12 jaar heeft plaatsgevonden;

  in voorgaande verordeningen ook wel eigen graf of kindergraf genoemd;

 • g.

  urnenkelder: een particuliere kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  in voorgaande verordeningen ook wel eigen urnengraf of eigen urnenkelder genoemd;

 • h.

  urnennis: een particuliere nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  in voorgaande verordeningen ook wel eigen urnennis genoemd;

 • i.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • j.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van levenloos geboren kinderen, alsmede aan kinderen tot 12 jaar;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van de as van één overledene;

 • l.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • n.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • o.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, particulier dubbel graf, een particulier kindergraf, particuliere grafkelder, een urnenkelder of een urnennis;

 • p.

  gebruiker: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • q.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van dit besluit door of namens het college een recht of het gebruik wordt verleend;

 • r.

  recht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier dubbel graf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder of recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een urnenkelder of urnennis;

 • s.

  gebruik: het gebruik van een algemeen graf;

 • t.

  begraven: de teraardebestelling van een lijk;

 • u.

  asbezorging: het bijzetten van een asbus of urn.

Artikel 2 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen:

 

Maanden

Dagen

Gewone uren

Buitengewone uren

April t/m oktober

Ma t/m vrij

van 9.00 t/m 17.00 uu

 

 

Zaterdagen

 

van 9.00 t/m 15.00 uur

November t/m maart

Ma t/m vrij

begraven van 9.00 t/m 15.00 uur asbezorging van 9.00 t/m 16.00 uur

 

 

Zaterdag

 

van 9.00 t/m 15.00 uur

 • 2.

  Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van de as wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door het college vastgesteld.

 • 3.

  Op het zelfde tijdstip mag per begraafplaats niet meer dan één begrafenis plaats vinden.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in het eerste en derde lid van dit artikel afwijken.

Artikel 3 Termijnen particuliere graven

 • 1.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van minimaal tien jaar, met een langere termijn van telkens vijf jaar, het recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd:

  a. met een minimale termijn van 1 jaar voor particuliere graven waarvan het recht eindigt voor 1 maart 2021, mits de aanvraag schriftelijk voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend;

  b. met een minimale termijn van 5 jaar of een veelvoud hiervan voor particuliere graven waarvan het recht eindigt na 1 maart 2021, mits de aanvraag schriftelijk voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend.

 • 3.

  a. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de daarna resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn;

  b. De onder lid 3, sub a, van dit artikel, bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op hele jaren.

 • 4.

  Een uitsluitend recht op een particulier graf geeft de rechthebbende zeggenschap over wie in dat graf wordt begraven en begraven wordt gehouden, onder de voorwaarden en de beperkingen van dit besluit.

 • 5.

  Een recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts aan één rechthebbende worden verleend.

 • 6.

  Het in lid 1 van dit artikel bedoelde uitsluitend recht wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte. Rechthebbenden kunnen, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten, een duplicaat-akte verkrijgen.

Artikel 4 Termijnen algemene graven

 • 1.

  Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een stoffelijk overschot kan na afloop van de termijn, op schriftelijk verzoek en kosten van de gebruiker, in een nieuw particulier graf volgens de bepalingen van het Besluit begraafplaatsen 2020 worden herbegraven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde gebruik wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte. Gebruikers kunnen, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten, een duplicaat-akte verkrijgen.

Artikel 5 Uitvoeringsregels

Het college kan regels opstellen met betrekking tot:

 • a.

  de inrichting en indeling van de begraafplaatsen;

 • b.

  de wijze waarop begravingen en bijzetting kunnen plaatsvinden;

 • c.

  het beheer van de begraafplaatsen;

 • d.

  de uitgifte van graven en de soorten graven die op de begraafplaats worden uitgegeven;

 • e.

  de aankleding en uitvoering van de grafbedekking per graf;

 • f.

  het onderhoud van de grafbedekking.

Artikel 6 Vergunning grafkelder

 • 1.

  Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder.

 • 2.

  Het college stelt regels voor de afmetingen van de ruimte die voor het stichten van een grafkelder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7 Vereisten grafbedekking

 • 1.

  Het is verboden om zonder vergunning van het college grafbedekking of andere voorwerpen op graven te plaatsen.

 • 2.

  Omtrent de wijze van aanvraag van de vergunning kan het college regels vast stellen.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde regels.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste lid bedoelde vergunning weigeren indien:

  a. niet voldaan is aan de door haar vastgestelde nadere regels conform het uitvoeringsbesluit;

  b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 8 Verbodsbepalingen

 • 1.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  a. zich op hinderlijke wijze te gedragen;

  b. te colporteren of goederen voor verkoop aan te bieden;

  c. op enige wijze reclame te maken voor handel of bedrijf;

  d. op de graven te lopen of de begraafplaats te verontreinigen;

  e. de graven, de gedenktekens, de beplanting, de gebouwen en de paden te bekladden, te beschadigen of op enigerlei andere wijze te verontreinigen;

  f. dieren mee te nemen, met uitzondering van aangelijnde honden;

  g. dieren te begraven;

  h. zich toegang tot de begraafplaats te verschaffen anders dan via de daarvoor bestemde ingangen;

  i. iets te doen of na te laten dat in strijd is met de eerbied van de nagedachtenis van de overledene.

 • 2.

  Het is verboden op de begraafplaats:

  a. rij- of voertuigen, met uitzondering van invalidenwagens, mee te nemen, anders dan ter gelegenheid van een begrafenis of tot het vervoeren van materialen bestemd voor op de begraafplaats te verrichten werkzaamheden;

  b. met motorrijtuigen sneller dan 10 km per uur te rijden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden, zoals genoemd in het tweede lid onder a

Artikel 9 Openstelling voor bezoek

 • 1.

  De begraafplaats is voor een ieder dagelijks kosteloos toegankelijk van zonsopgang tot een half uur na zonsondergang met dien verstande dat de toegang tot en het verblijf op de begraafplaats verboden is voor personen die zich zonder redelijk doel ophouden op een gemeentelijke begraafplaats, deze verontreinigen of deze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de begraafplaats is bestemd.

 • 2.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek is geopend, zich daarop te bevinden, behoudens door het college te verlenen ontheffing.

 • 3.

  Het college kan de toegangen of delen van de begraafplaats tijdelijk sluiten.

Artikel 10 Ontzegging toegang

 • 1.

  Het college kan personen, die handelen in strijd met het verbod van artikelen 8 of 9 de toegang tot 1 of meerdere begraafplaatsen ontzeggen.

 • 2.

  Het is de perso(o)n(en) die de toegang is ontzegd verboden zich op de begraafplaats te bevinden.

Artikel 11 Strafbepalingen

 • 1.

  Hij die handelt in strijd met artikel 8, 9 of 10 wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van artikel 8, 9 of 10 kan worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2009 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van alle voorgaande verordeningen van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • 3.

  Al hetgeen op basis van de vorige verordeningen is toegestaan of feitelijk is gerealiseerd blijft geldend overeenkomstig de toen geldende voorschriften.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hoogeveen in de vergadering van 12 december 2019.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De omschrijvingen zijn opgenomen zodat voor een ieder duidelijk is wat en wie met de diverse begrippen bedoeld wordt.

Artikel 2. Tijden van begraving en asbezorging

Met dit artikel zijn de tijden van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van as vastgesteld.

Per begraafplaats mag er in beginsel niet meer dan één begrafenis tegelijk plaatsvinden. Deze bepaling is opgenomen om een optimale dienstverlening te garanderen. Ook hier bestaat de mogelijkheid om af te wijken indien een gelijktijdige begrafenis gewenst is vanwege bijvoorbeeld een gerelateerde of gelijke doodsoorzaak.

Artikel 3 Termijn particuliere graven

Het recht op een particulier graf wordt in de gemeente Hoogeveen verleend voor de periode van minimaal 10 jaren. Dit betreft een uitsluitend recht. Aansluitend aan de uitgiftetermijn is verlenging mogelijk met een minimale termijn van 5 jaar, zodat in beginsel gekozen kan worden voor eeuwige grafrust. De laatste volzin in lid 1 is opgenomen, omdat sommige rechthebbenden in de veronderstelling verkeren dat de uitgiftetermijn pas begint te lopen aan het eind van het kalenderjaar waarin de begraving heeft plaatsgevonden. De termijn begint echter te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

Artikel 4 Termijnen algemene graven

De belangrijkste reden om dit artikel op te nemen is om onderscheid te maken tussen het uitsluitende recht van een particulier graf en het gebruik van een algemeen graf. Het college bevestigt het gebruik van een algemeen graf met een grafakte. Voor nabestaanden bestaat de mogelijkheid om het algemene graf na afloop van de gebruikstermijn om te zetten in een graf met uitsluitend recht (een particulier graf). Hiertoe worden de nabestaanden vroegtijdig geïnformeerd.

Artikel 5 Uitvoeringsregels

Met dit artikel vermeldt de raad de mogelijkheid tot het opstellen van uitvoeringsregels. Deze regels hebben tot doel het beheer en de inrichting van de begraafplaatsen op heldere wijze vorm te geven. Door de bekendmaking ervan kunnen belanghebbenden zich al tijdig op de hoogte stellen van de mogelijkheden en het geeft tevens de medewerkers, die de uitvoering verzorgen, een duidelijk richtsnoer.

Artikel 6 Grafkelder

Op iedere gemeentelijke begraafplaats wordt gelegenheid gegeven tot het aanbrengen van een grafkelder.

Artikel 7 Vereisten grafbedekking

De vergunningseis geldt voor de grafbedekking op een particulier graf en een algemeen graf. De grafbedekking zal op punten als vormgeving, constructie en materiaalkeuze aan bepaalde minimumeisen moeten voldoen. Deze eisen zijn nader uitgewerkt in de uitvoeringsregels van het college. Zij zijn ruim geformuleerd. Wanneer uit een vergunningaanvraag blijkt dat niet voldaan wordt aan de eisen, zoals vermeld in de uitvoeringsregels, kan het college in uitzonderingsgevallen afwijken van het bepaalde in deze regels en de vergunning alsnog afgeven.

Zo kan in bijzondere gevallen, waar de regels niet in voorzien of deze een onbedoeld en ongewenst resultaat zouden meebrengen toch een maatwerkoplossing worden bereikt.

Artikel 8 Verbodsbepalingen

Dit artikel is opgenomen met het oog op de strafbaarstelling van personen die zich op hinderlijke wijze gedragen of ander ongewenst gedrag vertonen. Alleen door de verboden op te nemen kunnen overtreders strafbaar worden gesteld. Deze bepaling is hier opgenomen en niet in de Algemene plaatselijke verordening vanuit de wens om de bepalingen over de begraafplaatsen in een kader geordend te hebben. Om die reden is de verordening ook gebaseerd op artikel 149 van de Gemeentewet.

Artikel 9 Openstelling voor bezoek

Dit artikel is geïntroduceerd met het oog op de strafbaarstelling van personen die zich op de begraafplaats bevinden buiten de uren van openstelling voor bezoekers. De toegang tot en het verblijf tot de begraafplaats is verboden voor personen die zich zonder redelijk doel ophouden op een begraafplaats, deze verontreinigen of deze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de begraafplaats is bestemd.

Artikel 10 Ontzegging toegang

De bevoegdheid van het college om personen weg te sturen als zij zich niet aan zijn aanwijzingen en de verbodsbepalingen houden, bieden naast het strafrechtelijk optreden ook een basis om tegen ongewenste activiteiten op te kunnen treden.

Artikel 11 Strafbepalingen

De politie kan op grond van de strafbepalingen tegen ordeverstoringen optreden en zo nodig proces-verbaal opmaken.

Artikel 12 Overgangsrecht en citeertitel

De verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2009 wordt ingetrokken. Deze verordening geldt voor alle situaties vanaf de datum van inwerkingtreding tot de verordening herzien wordt. Alle verkregen rechten blijven van kracht. Niet bedoeld is dat die nu onbeperkt van kracht blijven, maar dat die van kracht blijven met in achtneming van de regels, zoals die golden tot de inwerkingtreding van de thans vastgestelde voorschriften.