Gemeenteblad van Ridderkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RidderkerkGemeenteblad 2019, 313966VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

 

gelet op het advies van de commissie Samen wonen van 28 november 2019;

 

overwegende dat de verordening en de bijbehorende tarieventabel voor 2020 dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraad;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef, onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

Artikel 1 Belastbaar feit

Ter zake van het gebruik of genot van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen of voorwerpen, op het krachtens de “Marktverordening van de gemeente Ridderkerk” aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van “marktgeld” een recht geheven, overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Maatstaf van heffing voor de berekening van het marktgeld is 8 m2, indien een standplaats met een tent, kraam, verkoopwagen of ander soortgelijke inrichting bij een oppervlakte van 8 m2 of minder wordt ingenomen.

 • 2.

  Maatstaf van heffing voor de berekening van het marktgeld boven de 8 m2 is de totaal ingenomen m2 oppervlakte van de standplaats.

 • 3.

  Maatstaf van heffing voor de berekening van het marktgeld is het aantal ingenomen m2 oppervlakte van de standplaats indien een standplaats door een standwerker wordt ingenomen.

 • 4.

  Gedeelten van een m2 worden voor de toepassing van het tarief niet berekend.

 • 5.

  Indien naast het innemen van een standplaats ook gebruik wordt gemaakt van een energieaansluiting, wordt hiervoor een afzonderlijke heffing in rekening gebracht.

Artikel 4 Belastingtarieven

Het recht als bedoeld in artikel 1 van deze verordening wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

Het marktgeld per marktdag of gedeelte daarvan wordt worden betaald op het moment van uitreiken van kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik meer kan maken van een standplaats waarvoor het marktgeld voor ten minste een kalenderhalfjaar is voldaan, wordt de aanslag naar tijdsduur verminderd indien binnen twee maanden na afloop van het gebruik daarom schriftelijk een aanvraag wordt ingediend, met dien verstande dat bij het bepalen van het tijdvak uitsluitend volle kalendermaanden in aanmerking worden genomen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2019” van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Marktgelden 2020”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 12 december 2019.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema

Tarieventabel marktgelden 2020

behorende bij de VERORDENING MARKTGELDEN 2020

1. Tarieven

1

Voor het innemen van een standplaats met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting bij een oppervlakte van:

 

 

8 m2 of minder

voor elke m2 meer

1.1

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 12,50

€ 1,50

1.2

per kalenderkwartaal

€ 138,80

€ 17,10

1.3

per kalenderhalfjaar

€ 270,10

€ 33,60

1.4

per kalenderjaar

€ 515,30

€ 64,50

 

2

Voor het gebruik van energieaansluiting zijn de volgende tarieven van toepassing

2.1

Voor het gebruik van één aansluiting van 16 ampère gelden de volgende tarieven:

2.1.1

per marktdag of een gedeelte daarvan

€ 3,10

2.1.2

per kalenderkwartaal

€ 40,00

2.1.3

per kalenderhalfjaar

€ 80,10

2.1.4

per kalenderjaar

€ 160,60

 

 

 

2.2

Voor het gebruik van één aansluiting van 32 ampère gelden de volgende tarieven:

2.2.1

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 6,10

2.2.2

per kalenderkwartaal

€ 80,10

2.2.3

per kalenderhalfjaar

€ 160,60

2.2.4

per kalenderjaar

€ 321,40

2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel marktgelden 2019” van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Tarieventabel marktgelden 2020'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 12 december 2019.

de griffier,

mr. J.G. van Straalen

de voorzitter,

mw. A. Attema