Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2019, 313558VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent kwijtschelding (Verordening kwijtschelding 2020)

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

Besluit:

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de toeristenbelasting 2020;

 • ter zake van de heffing van hondenbelasting 2020 voor de verschuldigde belasting voor een tweede en volgende hond;

 • de afvalstoffenheffing 2020 voor extra restafval containers;

 • de lijkbezorgingsrechten 2020;

 • de leges 2020;

 • de marktgelden 2020;

 • de staangelden 2020;

 • de precariobelasting 2020.

Artikel 2. Kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16 eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent van de bijstandsnorm:

 • de onroerende-zaakbelastingen 2020;

 • de hondenbelasting 2020;

 • de rioolheffing 2020;

 • de afvalstoffenheffing 2020.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019’ van 18 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2020’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,