Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 313455VerordeningenSUBSIDIEPLAFONDS 2020 EN VERDEELREGELS SUBSIDIEPLAFONDS GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z038183/D313641

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2019 met kenmerk D313643;

Gehoord het behandeladvies van het begrotingsforum van 10 oktober 2019;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

  • 1.

    De programmabegroting 2020-2023 voor de jaarschijf 2020 vast te stellen;

  • 2.

    De subsidieplafonds zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.

  • .

 

Subsidieplafonds voor het jaar 2020

 

De gemeenteraad besloot op 31 oktober 2019 om de begroting voor het jaar 2020 vast te stellen en de jaarschijven in de periode 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

In het onderstaande overzicht wordt het subsidieplafond per beleidsterrein voor het jaar 2020 bekendgemaakt.

 

 

Beleidsterrein

Plafonds 2019

Plafonds 2020

1. Veiligheidsbeleid

€ 5.700

€ 6.750

2. Ruimtelijk economisch beleid

€ 0

€ 0

3. Technologie

€ 0

€ 0

4. Midden- en kleinbedrijf

€ 0

€ 0

6. Natuur- en landschapsbeleid

€ 0

€ 0

7. (Openlucht)recreatie en toerisme

€ 148.400

€ 148.400

8. Cultuurhistorie

€ 2.400

€ 2.400

11. Maatschappelijk beleid

€ 293.727

€ 185.753

12. Sociale cohesie

€ 38.184

€ 34.973

13. Lokaal onderwijsbeleid

€ 62.873

€ 17.000

15. Sport- en cultuurbeleid

€ 1.005.259

€ 1.116.334

16. Gezondheidsbevordering

€ 346.425

€ 361.670

Totaal generaal plafonds

€ 1.902.968

€ 1.873.280

 

Totaal generaal programma

 

 

Programma 1

€ 5.700

€ 6.750

Programma 2

€ 151.591

€ 151.602

Programma 3

€ 1.745.677

€ 1.714.928

Programma 4

€ 0

€ 0

Totaal generaal alle programma

€ 1.902.968

€ 1.873.280

 

Verdeelregels subsidieplafonds

De verdeelregels zijn in de Algemene subsidieverordening en de diverse subsidieregelingen opgenomen.

De verdeelregels in de Algemene subsidieverordening gelden daar waar in subsidieregeling zelf geen verdeelregel is opgenomen.

 

Verdeling subsidieplafonds

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen heeft op 17 december 2019 de subsidieplafonds voor 2020 als volgt verdeeld naar organisaties:

(Documentkenmerk: D3195190)

 

Overzicht subsidieplafonds 2020 met een verdeling naar organisaties.

 

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2019 de subsidieplafonds voor het jaar 2020 vastgesteld (Z038183). In aansluiting hierop besloot het college van B&W op 17 december 2019 (op basis van artikel 5, lid 2, van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen 2016’) om het onderstaande overzicht van de onderverdeling van de door de Raad vastgestelde subsidieplafonds voor het jaar 2020 vast te stellen. Dit geldt ook voor de wijze van de verdeling van de betrokken subsidie(s).

Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat aan subsidie voor één van de benoemde beleidsterreinen beschikbaar is. In het onderstaande overzicht zijn de beschikbare bedragen en de wijze van verdeling van de beschikbare middelen voor het jaar 2020 weergegeven.

 

Beleidsterrein

Subsidiep la fond 2020

Sport- en cultuurbeleid:

 

Stichting Sportkompas

€ 514.773,00

Stichting Sportkompas, combinatiefunctie/buursportcoach

€ 105.000,00

Stichting Bibliotheek gemeenten Brummen en Voorst

€ 385.109,00

Culturele Stichting Gemeente Brummen

€ 28.875,00

Stichting RTV Veluwezoom

€ 11.981,00

Muziekvereniging D.E.S. Hall

€ 2.585,00

Muziekvereniging Eendracht Eerbeek

€ 5.112,00

Harmonieorkest Brummen

€ 4.767,00

Stichting Sportkompas, schoolsportdagen

€ 1.000,00

SWB, combinatiefunctionaris cultuur

€ 40.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 1.099.202,00

Beleid tot gezondheidsbevordering:

 

Tactus verslavingszorg (“Op Tijd Voorbereid”)

€ 8.000,00

Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen (STAG Brummen)

€ 13.805,00

GGD Noord en Oost Gelderland, jeugdgezondheidszorg adolescenten

€ 6.365,00

GGD Noord en Oost Gelderland, Algemene gezondheidszorg

€ 161.892,00

GGD Noord en Oost Gelderland, jeugdgezondheidszorg

€ 163.980,00

Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Oost

€ 5.577,00

TOTAAL: SUBSIDIEPLAFOND

€ 359.619,00

Beleid ter stimulering van sociale cohesie:

 

Buurtbusvereniging HTOV

€ 401,00

Buurtbusvereniging BBL

€ 401,00

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Negerman,

De voorzitter, A.J. van Hedel.