Vervangingsregeling functionarissen Reusel-De Mierden per 1 januari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

 

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder c, van de Gemeentewet

 

besluiten vast te stellen:

 

de vervangingsregeling afdelingshoofden, teamcoördinatoren en behandelend ambtenaren:

 

Artikel 1 Vervanging afdelingshoofden

 • 1.

  Afdelingshoofden vervangen elkaar in geval van afwezigheid.

 • 2.

  Indien alle afdelingshoofden afwezig zijn, wordt het aan hen verleende mandaat

 • uitgeoefend door de gemeentesecretaris.

Artike l 2 Vervanging teamcoördinatoren

 • 1.

  Vervanging gebeurt horizontaal door een andere coördinator.

 • 2.

  Indien vervanging op grond van het eerste lid niet mogelijk is, vindt vervanging plaats door het afdelingshoofd, waarbij indien nodig artikel 1 wordt toegepast.

Artikel 3 Vervanging behandelend ambtenaren

Bij afwezigheid van een behandelend ambtenaar is de vervanger degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de kerntaken van de afdeling, diens vervanger en degene die in opdracht van de secretaris of het afdelingshoofd de betreffende taken verricht.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  De op 16 juni 2016 vastgestelde vervangingsregeling afdelingshoofden en teamcoördinatoren wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: vervangingsregeling functionarissen Reusel-De Mierden per 1 januari 2020.

 

 

Vastgesteld op 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

secretaris

Mw. A.J.M.H. van de Ven

burgemeester

Naar boven