MANDAATREGELING REUSEL-DE MIERDEN 2020

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte afdoening van zaken gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheden tot mandaat, volmacht en machtiging;

 

gelet op artikel 59a van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en bepalingen;

 

b e s l u i t e n :

 

I. vast te stellen de volgende regeling met betrekking tot mandaat, volmacht en machtiging:

Mandaatregeling Reusel-De Mierden 2020

 

II. te bepalen dat van deze mandaatregeling onderdeel uitmaakt het mandaatregister (bijlage 1)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Budgethouder: de medewerker aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten of investeringskredieten en aan wie het (onder)mandaat is toegekend bestedingen te verrichten ten laste van de aan hem toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • 2.

  Budgetbeheerder: medewerkers aan wie de door de budgethouder het beheer van een begrotingspost is toegewezen;

 • 3.

  Gemeente: de gemeente Reusel-De Mierden;

 • 4.

  Het college: burgemeester en wethouders;

 • 5.

  De burgemeester: de burgemeester van Reusel-De Mierden als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger in en buiten rechte;

 • 6.

  De gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Reusel-De Mierden;

 • 7.

  De raad: de gemeenteraad van Reusel-De Mierden;

 • 8.

  Behandelend medewerker: degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de kerntaken van de afdeling, diens vervanger en degene die in opdracht van de gemeentesecretaris of het afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht;

 • 9.

  Teamcoördinator: coördinator van het team dat belast is met de desbetreffende taak.

 

Artikel 2 Register

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden voor mandaat, machtiging en volmacht, zoals vermeld in het bij dit besluit behorende register, wordt opgedragen aan de daarbij vermelde functionarissen (gemandateerden), een en ander met inachtneming van de daarbij vermelde voorschriften en voorwaarden. Ieder is bevoegd voor zover het zijn taken of verantwoordelijkheden betreft.

 • 2.

  Het college kan aan de mandaten nadere instructie geven.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde treedt zijn/haar plaatsvervanger als zodanig op.

 • 4.

  Met behandelend medewerker wordt bedoeld degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de kerntaken van de afdeling, diens vervanger en degene die in opdracht van de gemeentesecretaris of het afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht.

Artikel 3 Mandaat, volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • 1.

  Volmacht om namens de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • 2.

  Machtiging om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die geen besluit of geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat kan door het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris of een afdelingshoofd schriftelijk worden verleend aan:

  • a.

   een teamcoördinator;

  • b.

   een medewerker;

  • c.

   een externe die onder de verantwoordelijkheid van de het college of de burgemeester werkzaam is binnen de organisatie.

 • 2.

  De gemandateerde, die ondermandaat verleent, kan de ondergemandateerde per geval of in het algemeen aanvullende instructies geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 3.

  Aan degene aan wie ondermandaat wordt verleend zijn de bepalingen van deze mandaatregeling onverkort van toepassing.

 

Artikel 5 Regeling voor vervanging van de gemandateerde

Voor alle aanwijzingen geldt dat behalve de aangewezen functionaris ook de hiërarchisch hoger geplaatste bevoegd is. Dit kan zijn de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd en de coördinator.

 

Artikel 6 Wijze van ondertekening

 • 1.

  Degene aan wie het college of de burgemeester de bevoegdheid tot het nemen van een besluit heeft verleend, mag tevens het besluit ondertekenen, tenzij dit wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  Een ter uitvoering van het (onder)mandaat opgemaakt stuk wordt als volgt ondertekend:

  Namens burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

   

  (handtekening van de (onder)gemandateerde)

   

  (naam en functie en naam team)

   

  Dan wel:

   

  Namens de burgemeester van Reusel-De Mierden,

   

  (handtekening van de (onder)gemandateerde)

   

  (naam en functie en naam team)

 •  

 • 3.

  In geval van een ondertekeningsmandaat wordt tot uitdrukking gebracht dat de mandaatverlener de beslissing heeft genomen en wordt het stuk als volgt ondertekend:

   

  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden genomen besluit,

   

  (handtekening van de (onder)gemandateerde)

   

  (naam en functie en naam team)

   

  Dan wel:

   

  Overeenkomstig het door de burgemeester van Reusel-De Mierden genomen besluit,

   

  (handtekening van de (onder)gemandateerde)

   

  (naam en functie en naam team)

 •  

 • 4.

  Formulering ondertekening bij volmacht (overeenkomst)

   

  Tekst aanhef overeenkomst

   

  Bij het ondertekenen van een overeenkomst krachtens volmacht wordt als volgt ondertekend:

   

  De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Reusel-De Mierden, vertegenwoordigd door (naam en functie) die handelt op grond van het mandaat en is gevolmachtigd door de burgemeester, mevrouw [naam]

   

   

   

  De overeenkomst wordt dan als volgt ondertekend:

   

   

  Plaats:……………………..

  Datum:…………………….

   

  De gemeente Reusel-De Mierden

  (Naam en functie gevolmachtigde)

 

Artikel 7 Voorbereiding en uitvoering van besluiten

 • 1.

  Bij het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging wordt daarin ook begrepen alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren.

 • 2.

  Tot de gemandateerde bevoegdheid behoort in geen geval het beslissen op bezwaarschriften.

 

Artikel 8 Intrekking

De Mandaatregeling en het bijbehorende register gemeente Reusel-De Mierden 2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling Reusel-De Mierden 2020.

 

 

 

vastgesteld bij besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019

bekendgemaakt in het Gemeenteblad

 

in werking getreden op 1 januari 2020

 

Mandaat

Bevoegdheid om binnen beschikbaar budget of krediet besluiten te nemen in naam van:

 • de burgemeester en/of

 • het college van burgemeester en wethouders

en om deze besluiten namens die bestuursorganen te ondertekenen.

Machtiging

Bevoegdheid tot het verrichten van handelingen (geen besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb en geen privaatrechtelijke handelingen).

 

Volmacht

Privaatrechtelijke bevoegdheid om de gemeente te vertegenwoordigen.

 

Algemeen

Wanneer als gevolg van een wetswijziging of een aanpassing van een regeling het artikelnummer of de naam van de regeling verandert, dan geldt het mandaat voor het nieuwe artikel of de nieuwe regeling.

 

In het register zijn de volgende afkortingen gebruikt:

 

A

Algemeen

Afd. hfd

Afdelingshoofd

APV

Algemene Plaatselijke Verordening Reusel-De Mierden

Archiefbesl

Archiefbesluit

Archiefreg

Archiefregeling

ASV

Algemene subsidieverordening

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Awb

Algemene wet bestuursrecht

B

Burgemeester

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Bag

Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

Beh. mdw

Behandelend medewerker

BIZOB

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BW

Burgerlijk Wetboek

C

College van burgemeester en wethouders

Cao Gem

Cao Gemeenten

Fw

Faillissementswet

Wet BRP

Wet Basisregistratie Personen

Gemw

Gemeentewet

GRSK

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Kw

Kieswet

Kinderopvang

Wet kinderopvang

Leerlingver

Verordening Leerlingenvervoer

Leerpl

Leerplichtwet 1969

Lijkbezorging

Wet op de Lijkbezorging

Paspoort

Paspoortwet

P&O de Kempen

Personeel & Organisatie de Kempen (Samenwerking Kempengemeenten)

Poho

Portefeuillehouder

Rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Rv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Secretaris

Gemeentesecretaris

SSC

Shared Service Center Samenwerking Kempengemeenten

Subsidiereg. aanjaagsubsidies

Subsidieregeling aanjaagsubsidie vrijwilligersorganisaties

Subsidiereg. vrijwilligersorganisaties

 

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Subsidiereg. prestatiesubsidie

 

Subsidieregeling prestatiesubsidie voor professionele maatschappelijke organisaties gemeente Reusel-De Mierden  

Teamcoörd

Teamcoördinator

VOI

Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015

VTH

Vergunning, Toezicht en Handhaving van de Samenwerking Kempengemeenten

UOV

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbopz

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Who

Wet hergebruik overheidsinformatie

Wkpb

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WOK

Wet op de kansspelen

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

Wtw

Winkeltijdenwet

WVW

Wegenverkeerswet 1994

WW

Woningwet

 

 

 

Algemeen/

Afd./team

Artikel

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Volmacht

aan

Mandaat/machtiging aan

Voorschriften

A

 

Verzenden van algemene ontvangstbevestigingen

C,B

 

Beh. mdw

Geldt niet voor bezwaarschriften en klachten

A

 

Voeren algemene correspondentie die de taakvelden van afdeling betreft, inclusief verstrekken van info/ inlichtingen omtrent vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Ondertekenen van door het college of de burgemeester genomen besluiten

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester of college

R, C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Vertegenwoordiging bij de behandeling van bezwaarschriften, beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en andere gerechtelijke procedures

R,C,B

 

Beh. mdw

Algemene machtiging is beschikbaar

A

 

Indienen verweerschrift in bezwaar- en beroepsprocedures

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Inschakelen van externe juridische dienstverlening

C,B

 

Beh. mdw

Eerste contact verloopt via algemeen juridisch beleidsmedewerker

Past binnen beschikbaar budget

A

 

Tekenen van ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Aangiften van rijksbelastingen en andere heffingen

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Aanvragen vergunning, ontheffing of vrijstelling ten behoeve van het uitvoeren van werken door of voor de gemeente

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen bij andere overheidsinstanties voor zover gelegen binnen het taakveld van de afdeling

C,B

 

Beh. mdw

 

A

 

Nadeelcompensatie

C

 

Beh. mdw

Nadeelcompensatie, mandaat bij besluitvorming tot € 20.000,-

A

AVG, 15

Besluiten n.a.v. verzoek van betrokkene om inzage van persoonsgegevens

C,B

 

Beh. mdw

 

A

AVG, 28 lid 3

Sluiten en ondertekenen verwerkersovereenkomst

C,B

Teamcoörd

Teamcoörd

 

A

AVG, 33

Melden datalek

C

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 2:1

Verzoek schriftelijke machtiging van een gemachtigde

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 2:3, 6:15

Doorzendverplichting bestuursorgaan

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 3:6

Stellen termijn aan adviseur

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, afd. 3.4

Uitvoeren van UOV-procedure

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, afd 3.5

Uitvoeren informatie- en coördinatieplicht bij aanvragen van samenhangende besluiten

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, afd. 3.6

Bekendmaking en mededeling van besluiten

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 4:4

Vaststellen aanvraagformulier

C,B

 

Afd. hfd

 

A

Awb, 4:5

Aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 4:5

Besluiten aanvraag niet te behandelen

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 4:6

Herhaalde aanvraag

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 4:7 en 4:8

Aanvrager en derdebelanghebbende in de gelegenheid stellen om zienswijze kenbaar te maken

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 4:14, 4:15

Kennisgeving verlengen en opschorten beslistermijn

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, paragraaf 4.1.3.2

Besluitvorming dwangsom niet tijdig beslissen

C

 

Beh. mdw

Toekennen opleggen verbeurde dwangsom ter kennisname poho

A

Awb, 4:20d

Toekennen verbeurde dwangsom bij positieve beschikking bij niet tijdig beslissen

C

 

Beh. mdw

Toekennen opleggen verbeurde dwangsom ter kennisname poho

A

Awb, 4:88, 4:93, 4:94, 4:95, leden 1 en 4, 4:96, 4:99, 4:112, 4:115

Uitvoering bestuursrechtelijke geldschulden

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 6:10, 6:14, 6:15, 6:21, 7:1a, 7:10

 • Aanhouden prematuur bezwaar;

 • Verzenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift;

 • Doorzenden bezwaar i.v.m. onbevoegd bestuursorgaan;

 • Opschorten, verdagen of verlenen verder uitstel van de beslistermijn;

 • Bevestigen intrekking bezwaar;

 • Overslaan bezwaarfase

C,B

 

Beh. mdw/secretaris commissie bezwaarschriften

Met uitzondering van bezwaarschriften belastingen

A

Awb, 6:7

Indienen bezwaarschrift bij ander bestuursorgaan

C,B

 

Teamcoörd

Na overleg met poho

A

 

Op verzoek van ander bestuursorgaan indienen van adviezen en zienswijzen

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Aanvragen van subsidie voor de gemeente

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Aanvragen van inlichtingen justitiële documentatiedienst

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Vaststellen verkorte inkoopstrategie

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Vaststellen uitgebreide inkoopstrategie

C

 

Teamcoörd

Bij deelname aan een inkooptraject met een andere gemeente en bij Europese/nationale aanbesteding is het college bevoegd.

A

Gemw, 160 lid 1 onder d

 

Aanvragen offerte waaronder mede begrepen:

 • 1.

  verzorgen van (voor)aankondiging / publicatie van aanbesteding

 • 2.

  verzenden nota van inlichtingen over een aanbesteding

 • 3.

  verstrekken van (schriftelijke) informatie over uitslag gunning

 • 4.

  afschrijven van een partij na uitslag gunning;

 • 5.

  verzorgen van een publicatie van de gunning van de opdracht

 • 6.

  opstellen van proces verbaal van aanbesteding

 • 7.

  vaststellen programma van eisen

 • 8.

  8. vaststellen (voorlopige) gunning

C

 

Beh. mdw (1 t/m 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamcoörd (7 en 8)

 

Met inachtneming van het inkoopbeleid.

 

Bij deelname aan een inkooptraject met een andere gemeente en bij Europese/nationale aanbesteding is het college bevoegd.

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van overeenkomsten/verplichtingen voor leveringen, diensten en werken

C,B

Teamcoörd

Teamcoörd

Met inachtneming van het inkoopbeleid.

 

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van overeenkomsten/verplichtingen tot een bedrag van € 30.000,-.

C,B

Beh. mdw

Beh. mdw

Met inachtneming van het inkoopbeleid

Uitsluitend bij verkorte inkoopstrategie enkelvoudig

Past binnen beschikbaar budget

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Voeren van correspondentie inzake algemeen juridisch beheer van gronden en vastgoed (inclusief bouwkavels) en privaatrechtelijke kwesties.

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Aangaan en ondertekenen, alsmede het opzeggen en wijzigen van (aanvullende) overeenkomsten ter uitvoering van verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

C,B

Teamcoörd

Teamcoörd

 

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Verlenen van opdracht en aangaan en ondertekenen van onderhoudsovereenkomsten (gemeentelijk vastgoed) tot een bedrag van € 50.000,-

C,B

Beh. mdw

Beh. mdw

Met inachtneming van het inkoopbeleid

Uitsluitend bij verkorte inkoopstrategie enkelvoudig

Past binnen beschikbaar budget

A

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten alsmede het opzeggen en wijzigen die betrekking hebben op een onderwerp dat niet met name genoemd is in dit register.

C,B

Teamcoörd

Teamcoörd

Tot bedrag van

€ 50.000,-

A

Gemw, 160, lid 1, e

Procesbesluit

C

 

Teamcoörd

 

A

Who

Besluiten en correspondentie n.a.v. verzoek om hergebruik

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Wob

Besluiten en correspondentie n.a.v. verzoek om informatie

C,B

 

Beh. mdw

 

A

Awb, 5:10, lid 2

Geldsom invorderen bij dwangbevel in het kader van handhaving

C,B

 

Beh. mdw/invorderings-ambtenaar

 

A

Awb, 5:21 en 5:32 en Gemw, artikel 125

Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom

C,B

 

Beh. mdw

In overleg met poho

A

Awb, 5:30

Parate executie bestuursdwang: besluiten tot verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

C,B

 

Afd. hfd

 

A

Awb, 5:31a

Beslissen op verzoek tenuitvoerlegging reeds aangezegde last onder bestuursdwang

C,B

 

Afd. hfd

 

A

Awb, 5:34

Dwangsom: besluiten omtrent opheffen, opschorten last; aanpassen dwangsom

C,B

 

Beh. mdw

Instemming poho

A

Awb 5:37

Besluiten invordering last onder dwangsom

C,B

 

Beh. mdw

Instemming poho

A

Wkbp

Beheer en verstrekken gegevens

C

 

Beh. mdw

 

A

 

Aansprakelijk stellen van natuurlijke personen en rechtspersonen (kostenverhaal)

C,B

 

Beh. mdw

 

P&O

 

Werkzaamheden werving en selectie

C

 

Beh. mdw/afd. hfd

 

P&O

Gemw, 160 lid 1 d, 171

BW 7:610

Cao Gem, 2.1, 3.4

Aangaan arbeidsovereenkomst en overeenkomen van het salaris (tijdelijk en onbepaalde tijd)

 

C

 

Afd. hfd

Voor afd. hfd secretaris bevoegd

P&O

Gemw, 160 lid 1 d, 171,

BW 7: 610

Cao Gem, 2.1

Ondertekening arbeidsovereenkomst (tijdelijk en onbepaalde tijd)

B

 

Afd. hfd

 

P&O

Gemw, 160 lid 1 d, 171,

Cao Gem, 2.4 t/m 2.8

Aangaan overeenkomsten en ondertekening detacherings- en uitzendkrachten en overig hoofdstuk 2 Cao Gemeenten

C,B

Afd. hfd

Afd. hfd

 

P&O

Gemw, 160, lid 1 d, 171

Cao Gem, 2.9

Aangaan en ondertekenen stageovereenkomst

C,B

Afd. hfd

Afd. hfd

 

P&O

Gemw, 160, lid 1, d, 171

Aangaan en ondertekenen overige overeenkomsten personele aangelegenheden

C,B

Afd. hfd

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 3.5 en 4 personeelshandboek beloning

 • a.

  Toekennen van normale en extra periodieke verhogingen

 • b.

  Onthouden normale periodieke verhoging

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Diverse regelingen

Accorderen van declaraties zoals reis- en verblijfkosten, studiekosten overwerk, aanvraag verlof etc.

C

 

Teamcoörd

 

P&O

Cao Gem, 3.9, en 4 personeelshandboek beloning

Toekennen functioneringstoelage

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 3.12,

3.13

3.14

3.20

Toelage onregelmatige dienst

Buitendagvenstertoelage

Toelage beschikbaarheidsdienst

Toekennen overwerkvergoeding

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 3.16

Toekennen garantietoelage

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 3.17

Toekennen afbouwtoelage

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 3.19 en 4 personeelshandboek beloning

Toekennen vergoeding uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 9.5

Uitvoeren Van werk naar werk-onderzoek

C

 

Secretaris

 

P&O

Gemw, 160, lid 1, d 171

Cao Gem, 9.6

Aangaan en ondertekenen Van werk naar werk contract

C,B

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 9.9

Tussentijdse beëindiging Van werk naar werk contract

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 9.10, 9.11

Besluit vernemen advies loopbaanadviseur

Besluit vervolg Van werk naar werk-traject

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 9.12

Verlengen Van werk naar werk-traject

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 9.13

Niet nakomen Van werk naar werk-contract (verslag)

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem, 8.1, 8.7, 6 personeelshandboek ontwikkelen, beoordelen en functioneren

Invullen gespreksformulier voor startgesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek en POP gesprek

Maken van afspraken persoonlijk ontwikkelingsplan

C

 

Afd. hfd

 

P&O

5, personeelshandboek functiewaardering

Vaststellen van het functieprofiel

C

 

Secretaris

 

P&O

Cao Gem

 • a.

  6.1

 

 

 • b.

  6.3

 

 • c.

  6.5

 

 • a.

  Besluit vakantie-uren inzetten voor langere vakantieperiode

 

 • b.

  Besluit verzoek meer werken dan afgesproken arbeidsduur

 •  

 • c.

  Toekennen verzoek verkoop bovenwettelijke vakantie-uren

C

 

a en c, afd. hfd

 

 

b secretaris

 

P&O

Cao Gemeenten,

 • a.

  6.7

 • b.

  6.8

 • a.

  Toekennen kortdurend zorgverlof

 • b.

  Toekennen langdurig zorgverlof

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 6.9

Toekennen van zwangerschaps- en bevallingsverlof

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem,

 • a.

  6.10

 

 • b.

  6.11

 

 

 • c.

  6.12

 

 • d.

  6.13

Verlenen van:

 • a.

  Ouderschapsverlof

 • b.

  Adoptie- en pleegzorgverlof

 • c.

  Verlof ivm huwelijk/geregistreerd partnerschap

 • d.

  Onbetaald verlof

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Geen wettelijke regeling

Toekennen bijzonder verlof

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 12.4

Verlening van verlof in verband met vakbondsactiviteiten

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 2.10

Einde arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

C,B

Afd. hfd

Afd. hfd

 

P&O

BW boek 7, 668, lid 1 en lid 2

Informeren werknemer voordat een arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd) eindigt van rechtswege (voldoen aanzegplicht)

C

 

Afd. hfd

 

P&O

BW 7:669

Opzeggen arbeidsovereenkomst, bijzondere gevallen

C

 

Secretaris

 

P&O

BW 7:670

Opzeggen arbeidsovereenkomst wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

C

 

Secretaris

 

P&O

BW 7:672

Opzeggen arbeidsovereenkomst (werknemer)

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 11.4

Besluiten schorsing (als ordemaatregel)

C

 

Secretaris

 

P&O

Wet verbetering poortwachter (WVP)

Afhandeling Wet Verbetering Poortwachter inclusief ongeschiktheidsadvies

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gem, 7.4

Uitzetten geneeskundig onderzoek

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Wet flexibel werken, 2

Verzoeken tot wijziging van aantal arbeidsuren/verzoeken in deeltijd te werken

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Cao Gemeenten, 8.5 en 8 personeelshandboek studiefaciliteiten

Het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van een (strategisch) opleidingsplan

C

 

Secretaris

 

P&O

8, onderdeel 2 en 3 personeelshandboek studiefaciliteiten

Maken van (schriftelijke) afspraken voor volgen opleiding en voor vergoeding opleiding

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Ambt. wet 2017, 8 en 3 personeelshandboek

Nevenwerkzaamheden

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Gem. wet, 160, lid 1, f

Het voeren van verweer bij (hoger) beroep bij personele aangelegenheden

C,B

 

Afd. hfd

 

P&O

CAO Gem, 11.5

Vertegenwoordiging regionale geschillencommissie

C

 

Afd. hfd

 

P&O

Gem. wet, 160, lid 1 f

Indienen verweerschrift en overige stukken bij regionale geschillencommissie en (hoger) beroep gerechtelijke instantie bij personele aangelegenheden

C

 

Afd. hfd

 

BV/C&C

Awb, 9:6, 9:9, 9:10, 9:11, 9:12a

Bevestigen ontvangst klaagschrift;

Sturen afschrift van klaagschrift aan beklaagde;

Uitnodigen voor horen klager en beklaagde;

Verdagen of verlenen verder uitstel van de termijn voor afhandeling;

Registratie ingediende klachten

C,B

 

Beh. mdw/klachtencoörd

 

BV/C&C

AVG, 12

Vaststellen privacyverklaring gemeentelijke website

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

AVG, 16

Besluiten n.a.v. verzoek om rectificatie van persoonsgegevens

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

AVG, 17

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

AVG, 18

Besluiten n.a.v. verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

AVG, 20

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

AVG, 21

Besluiten n.a.v. verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

C,B

 

Privacy officer

 

BV, C&C

AVG, 35

Vaststellen Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (PIA of DPIA)

C,B

 

Privacy officer

 

BV/C&C

Rv, 444 lid 2

Vertegenwoordigen burgemeester bij opening van deuren en huisraad door deurwaarder

B

 

hulpofficier van justitie

hulpofficier moet werkzaam zijn bij de politieregio Brabant Zuidoost

BV/C&C

APV, 4:78

Opleggen gebiedsontzegging

B

 

hulpofficier van justitie

hulpofficier moet werkzaam zijn bij de politieregio Brabant Zuidoost

afschrift van de opgelegde gebiedsontzeggingen zo spoedig mogelijk aan de burgemeester overleggen.

BV/C&C

Wet tijdelijk huisverbod, 3

Opleggen tijdelijk huisverbod

(ondertekeningsmandaat)

B

hulp-officier van justitie

hulpofficier van justitie

hulpofficier moet werkzaam zijn bij de politieregio Brabant Zuidoost

BV/C&C

Wet veiligheidsregio’s, 7 lid 1

Systeem NL-Alert binnen (een deel) van de gemeente in werking stellen

 

uitsluitend bij spoedeisende situatie, waarbij het bij herhaling niet lukt vooraf toestemming te vragen aan de burgemeester

 

 

 

B

 

directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Ondermandaat aan:

 • a.

  Officier van dienst brandweer

 • b.

  Hoofdofficier van dienst brandweer

 • c.

  Leider commando plaats incident

 • d.

  Regionaal operationeel leider

BV/C&C

Beleid kamperen bij de boer

Aanvragen en ontheffingen kamperen bij de boer

C

 

Beh. mdw

 

BV/C&C

Wet Bibob

Uitvoering geven aan Wet Bibob en gemeentelijk beleid Bibob

C,B

 

Bibob-coördinator

 

BV/C&C

 

Besluitvorming Wet Veiligheidsregio’s

C,B

 

Beh. mdw

 

BV/C&C

 

Aangaan van kortlopende geldleningen en rekening courant overeenkomsten

C

Beh. mdw

Beh. mdw

Voorwaarden opgenomen in Treasurystatuut 2015/Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

BV/C&C

 

Opnemen/verstrekken van geldleningen kapitaalmarkt

C

 

Teamcoörd./financieel beleidsmedewerker

Voorwaarden opgenomen in Treasurystatuut 2015/Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

BV/C&C

 

Openen en sluiten bankrekeningen

C

 

Beh. mdw

Voorwaarden opgenomen in Treasurystatuut 2015/Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

BV/C&C

 

Aangifte van rijksbelastingen en andere heffingen

C

 

Beh. mdw

 

BV/C&C

 

Uitvoering betalingsopdrachten en automatische incasso’s

C

 

Beh. mdw

Per betalingsopdracht 2 handtekeningen vereist

BV/C&C

 

Verstrekken controle-opdrachten en verzoeken t.a.v. afgifte verklaringen aan externe accountant. Ondertekenen van controleverklaringen en bevestigingen van subsidiedeclaraties

C

 

Beh. mdw

 

BV/C&C

 

 • a.

  Aangaan en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten

 • b.

  Doorgeven van mutaties

C, B

Team-

coord (a)

 

Beh.mdw (b)

Teamcoord

 

 

Beh.mdw

 

BV/C&C

 

Aanmelden van schadegevallen

C, B

 

Beh. mdw

 

BV/C&C

 

Afhandelen niet-verzekerde of binnen eigen risico vallende schadeclaims

C,B

 

Beh. mdw

Geclaimde schade groter dan € 10.000,- geen mandaat

BV/C&C

 

Invorderen privaatrechtelijke vorderingen

C,B

 

Invorderingsambtenaar

 

BV/C&C

 

Oninbaar verklaren en afboeken vordering tot € 2.500

C

 

Teamcoörd/ Invorderings-

medewerker

 

BV/C&C

 

Aanmaning last onder dwangsom

C

 

Teamcoörd/ Invorderings-

medewerker

 

BV/C&C

 

Besluiten tot verlenen uitstel van betalingen en het treffen van betalingsregelingen

C

 

Invorderings-

medewerker

 

BV/C&C

 

Besluitvorming administratief beroep/kwijtschelding belastingen

 

 

Teamcoörd/ Invorderings-

medewerker

 

BV/C&C

AWR, 63

Toepassen hardheidsclausule

C

 

Teamcoörd

 

BV/C&C

Archiefbesl. 6 en Archiefreg. 26b

Besluiten tot vervanging van archiefbescheiden door digitale reproducties

C

 

Afd. hfd

 

O&D/ED

 

Legalisatie handtekening

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

BABW, 49

Besluiten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

BW, 1:56 en 156 Gemw

Aanwijzen trouwlocaties

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

BW, 1:7

Adviseren op verzoek om naamswijziging (verrichten onderzoek persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden)

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

BW, 1:16 lid 2 en Regl burg stand, 3

Benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

 

Uitvoering Kieswet

 

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Lijkbezorging 4

Benoemen personen die de functie van gemeentelijk lijkschouwer vervullen

C

 

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost

De gemandateerde draagt zorg voor plaatsing van een actuele lijst van gemeentelijke lijkschouwers op de website van de GGD Brabant-Zuidoost

O&D/ED

Lijkbezorging 17, 68

Verlenen verlof voor uitstel begraving c.q. crematie, alsmede tot ontleding lijk

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Lijkbezorging 18, 21

Aanvragen van een verlof voor begraving c.q. crematie, indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Ouderenvervoer

Besluiten aanvraag gebruik deeltaxi ouderen

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Paspoort, 26, 40

Afgeven, verlengen en wijzigen reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten)

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Besluit Paspoortgelden

Verantwoorden rijksleges reisdocumenten

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Rijbewijzen, 119

Aanvraag, beheer en verantwoording voorraad rijbewijzen

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Rijbewijzen, 122

Opmaken proces-verbaal verschreven en onbruikbare rijbewijsdocumenten

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Rijksw Ned schap/Besl natur. 8

Afdragen leges naturalisatie

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Rijksw Ned schap

Afgifte bewijs van Nederlanderschap

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Rijksw Ned schap, 21

Adviseren inzake verzoeken om naturalisatie tot Nederlander

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Vreemd. 2000, 8/ Voorschr. Vreemd, 3.9, 3.33d, 3,34i

Uitvoeren taken en bevoegdheden:

 • a.

  verstrekken documenten of schriftelijke verklaringen rechtmatig verblijf

 • b.

  in ontvangst nemen aanvraag

 • c.

  innen verschuldigde leges

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

W just gegev. 30

Innemen, onderzoeken en doorzenden van aanvragen een verklaring omtrent het gedrag

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Wet BRP. 2.22

Ambtshalve opnemen van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Wet BRP 2.58

Verzoek rectificatie gegevens basisregistratie

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Wet BRP. 2.60

Besluiten om:

 • a.

  aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;

 • b.

  een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;

 • c.

  een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;

 • d.

  ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden;

 • e.

  ambtshalve over te gaan tot verbetering, aanvulling of verwijdering van een algemeen gegeven;

 • f.

  bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;

 • g.

  niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.55 tot en met 2.59

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

Wet BRP. 3.5, 3.6

 • a.

  Verstrekken persoonsgegevens op verzoek van een overheidsorgaan voor zover deze noodzakelijk zijn voor vervulling van diens taak;

 • b.

  Verstrekken persoonsgegevens op verzoek van een derde t.b.v. een algemeen verbindend voorschrift

C

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

WVW, 116

Afgeven en vernieuwen rijbewijzen

B

 

Beh. mdw

 

O&D/ED

WVW, 121, Rijbewijzen, 122, 124

Verantwoorden ontvangen rijksleges rijbewijzen en mededeling ongeldig verklaren rijbewijs

B

 

Beh. mdw

 

BV/ID

artikel 16, lid 1, onder b, sub 1 en 2 en artikel 18, lid 1 van de Wet politiegegevens, artikel 4.3, lid 1, onder 1 van het Besluit politiegegevens en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Politiegegevens die noodzakelijk zijn voor de toekenning van bij koninklijk besluit te verlenen onderscheidingen.

B

 

bestuurssecretaresse mevrouw Ph. Tijssen/ bestuurssecretaresse mevrouw N. Vosters

plicht tot geheimhouding van de politiegegevens,

O&D/MRO

Huisvestingswet

Uitvoering huisvestingswet

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Leegstandwet, 15

Besluiten op aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Erfgoedwet

Erfgoedwet

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wkpb

(Doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wkpb

Verklaring dat conform register geen publiekrechtelijke beperkingen op aangevraagde perceel van toepassing zijn

 

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

 

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten ter zake van:

 • a.

  verkoop bouwterreinen in exploitatie zijnde bestemmingsplannen

 • b.

  verhuur, verpachting of anderszins gebruik geven van gemeentelijke eigendommen

 • c.

  grondtransacties tot waarde van € 50.000,-

 • d.

  besluiten vervroegd in gebruik geven van reeds verkochte bouwterreinen

 • e.

  het verlenen van opties en reserveringen

C,B

Team-

coörd

Teamcoörd

mandaat geldt ook voor grondtransacties groter dan € 50.000,- bij vastgesteld (grondprijs) beleid

O&D/MRO

Bro, 3.1.1.

Zorgdragen voor overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wabo, 2.26 en H6 BOR

Vragen dan wel uitbrengen van advies

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wabo, 2.27 en H6 BOR

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wro, 6.1

Besluiten planschade

C

 

Team-

coörd

Planschade tot

€ 50.000,-, mandaat bij besluitvorming volgens het deskundigenadvies

O&D/MRO

Wro, 6.4a

Besluiten aangaan en ondertekenen planschadeovereenkomsten

C

Team-

coörd

Teamcoörd

 

O&D/MRO

Wet geluidhinder

Uitvoering Wet geluidhinder

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

 

Het inwinnen (en omzetten) van deskundig advies bij een externe archeologische partij - conform het Selectiebesluit Archeologie - voor formele beslissingen, waarderings- en selectiebesluiten

 

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

 

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten betreffende verhuur of incidentele ingebruikgeving van sportaccommodaties/gymnastieklokalen

C,B

Team-

coörd

Teamcoörd

 

O&D/MRO

 

Vertegenwoordiging gemeente bij het ondertekenen van overeenkomsten betreffende verhuur of incidentele ingebruikgeving van sportaccommodaties/gymnastieklokalen

C,B

Team-

coörd

Teamcoörd

 

O&D/MRO

 

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten betreffende verhuur van gemeentelijke ruimten voor doelstellingen van maatschappelijk welzijn

C,B

Team-

coörd

Teamcoörd

 

O&D/MRO

Fw, 285, sub f

Afgifte verklaring schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

C

 

hoofd van de kredietbank West-Brabant

 

O&D/MRO

Wet Jeugdzorg

Uitvoering Wet Jeugdzorg

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wet Kinderopvang

Uitvoering Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wet Kinderopvang, 1.61

Aanwijzen personen die bevoegd zijn om het toezicht als bedoeld in art. 1.61 lid 1 Wet kinderopvang uit te voeren

C

 

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost

 

O&D/MRO

Leerlingver. 11 t/m 14, 16 t/m 20

Uitvoering leerlingenvervoer

C

 

Beh. mdw

Afwijken verordening in overleg met poho

O&D/MRO

Leerplichtwet

Uitvoering leerplichtwet

C

 

leerplichtambtenaar

 

O&D/MRO

Wet primair onderwijs

Uitvoering Wet primair onderwijs en aanverwante regelgeving

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

 

Uitvoering sportbeleid

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

ASV/Subsidiereg. aanjaagsubsidies/subsidiereg. vrijwilligersorganisaties/

subsidiereg. prestatiesub-

sidie

 

 • a.

  Besluiten tot subsidieverlening

 • b.

  Besluiten tot subsidievaststelling

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wmo, 6.1

Aanwijzen personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van wat bij en krachtens de Wmo is bepaald

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

Wmo

Besluit aanvraag Wmo

C

 

Beh. mdw

 

O&D/MRO

 

Uitgifte mantelzorgcheques

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

Aansl riol. 2, lid 2, lid 5

Besluiten ter zake van aanvraag aansluitvergunning riolering en intrekken vergunning

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

BABW

Uitvoering besluitvorming verkeer

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

Gemw, 160 lid 1 onder d, 171

Aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van overeenkomsten/verplichtingen/

opdrachten onder een raamovereenkomst

C,B

Beh. mdw

Beh. mdw

Met inachtneming van het inkoopbeleid

Past binnen beschikbaar budget

O&D/RB

Gemw, 160 en 171, BW

Aangaan en verlengen pachtcontracten en de ondertekening daarvan

C,B

Team-coörd

Teamcoörd

 

O&D/RB

Gemw, 160 en 171, BW

Verpachten en uitvoering kermis

C,B

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

 

Opdrachten ten behoeve van de buitendienst

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

 

Opdrachtbonnen aan KempenPlus

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

BW

Aanpassing pachtprijzen lopende pachtcontracten

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

 

Uitvoering marktverordening/marktreglement

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

VOI 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.5, 6.2

 • a.

  verlenen vergunning

 • b.

  weigeren, wijzigen of intrekking vergunning

 • c.

  aanvragen, melden en intrekken instemmingsbesluit

 • d.

  intrekken vergunning op verzoek van de netbeheerder

 • e.

  vaststellen formulieren of registratiesysteem

 • f.

  verdagen beslistermijnen

 • g.

  organisatie overleg

 • h.

  stilleggen werkzaamheden

C

 

Beh. mdw

 

 

Wegenverkeerswet 1994, artikel 170; Gemeentewet, artikel 125; Wegsleepverordening

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang voor het wegslepen van voertuigen

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

Wet Basisregistratie Ondergrond

Uitvoering te geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond

C

 

Beh. mdw

 

O&D/RB

WVW, 18, lid 1 onder d en BABW, 37

Verkeersbesluiten voor wegen, niet in beheer bij rijk, provincie of waterschap

C

 

Beh. mdw

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van 17 december 2019 en bekendgemaakt in het Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris,

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

de burgemeester

mevr. A.J.M.H. van de Ven

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Reusel-De Mierden op 17 december 2019 en bekendgemaakt in het Gemeenteblad

De burgemeester van Reusel-De Mierden,

mevr. A.J.M.H. van de Ven

Naar boven