Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 312923Plannen | ruimtelijkBestemmingsplannen in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • 1.

    J.P. Coenstraat

  • 2.

    RvR Seinheuvel

  • 3.

    Steegsche Velden-Noord

 

Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Het is niet mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. Er liggen dan ook geen stukken ter inzage. Ook wordt over dit voornemen geen advies gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

 

Via een afzonderlijke publicatie in Groeiend Best, de Staatscourant en het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl zal bekend gemaakt worden op welk moment het ontwerpbestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. U wordt op dat moment in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze over het betreffende bestemmingsplan kenbaar te maken.

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de vakgroep Ruimtelijke Plannen van de afdeling Regie en Ontwikkeling via 14 0499.

 

Best, 23 december 2019