Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de navolgende belastingaanslagen:

a. Hondenbelasting

b. Parkeerbelasting

c. Toeristenbelasting

d. Leges

e. Marktgelden en marktpromotiegelden

f. Lijkbezorgingsrechten

g. Precariobelasting

h. Reclamebelasting

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

De gemeente verleent uitsluitend kwijtschelding voor:

1. De onroerendezaakbelastingen

voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in artikel 5, onder b. 1. (de eigenarenbelasting woning) van de vigerende “Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen”

2. De afvalstoffenheffing

voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in hoofdstuk 1.1, onderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.2 (vastrecht) van de tarieventabel behorende bij de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing’’.

3. De rioolheffing

voor de belastingbedragen gebaseerd op de belastingtarieven als bedoeld in artikel 6, eerste lid a., b. en c., (woningen) van de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing”

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschaps-belastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 van de bijstandsnorm en 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019" van 19 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de onderhavige verordening. met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020”.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 18 december 2019.

De voorzitter van de raad, De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen. mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Naar boven