Gemeenteblad van De Ronde Venen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Ronde VenenGemeenteblad 2019, 312232Overige besluiten van algemene strekkingGladheidsbestrijdingsplan 2020-2023

1 Algemeen

 

1.1 Inleiding

Ieder jaar weer verrast gladheid of sneeuwval de nodige weggebruikers. De gevolgen variëren van onschuldige blikschade tot ernstige letselschade of erger. Een gemeente is wegbeheerder en heeft een zogenoemde zorgplicht. Het is daarom belangrijk dat de gemeente haar plichten kent als gladheid of sneeuwval intreedt.

 

De zorgplicht van de gemeente houdt in dat zij moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen.

 

althans als de betreffende weg niet onder de verantwoordelijkheid valt van andere overheidsorganen. Binnen deze verantwoordelijkheid valt ook de gladheidsbestrijding. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een inspanningsverplichting van de gemeente. Er is geen sprake van een resultaatverplichting.

 

De zorgplicht van de gemeente gaat overigens niet zover dat de veiligheid van de weg te allen tijde gegarandeerd moet worden. Dit neemt niet weg dat de gemeente in geval van schade als gevolg van gladheid moet kunnen aantonen dat zij haar inspanningsverplichting is nagekomen.

 

Verzekeraars van gemeenten doen in dit kader een aantal aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is dat de gemeente van 01-01-2020 t/m 31-12-2023 een gladheidsbestrijdingsplan opstelt. Voorlichting aan burgers over het gemeentelijke gladheidsbestrijdingsplan is een wezenlijk onderdeel van de inspanningsverplichting.

 

Het gemeentelijke beleid inzake gladheidsbestrijding wordt enerzijds gestuurd door wettelijke kaders, anderzijds door beschikbare financiële middelen. Milieubelangen krijgen ook steeds meer de aandacht.

De doelstelling van dit gladheidsbestrijdingsplan is om met de beschikbare middelen een juiste mix te vinden tussen verkeersveiligheid en het milieu. In het plan komen daarnaast alle facetten aan bod die een rol kunnen spelen bij de bestrijding van gladheid in winterse omstandigheden. Denk hierbij aan juridische zaken, toegankelijkheid, klachtenregistratie, Arbo-zaken enzovoort.

 

Veiligheid voor de weggebruiker staat uiteraard voorop bij de gemeentelijke sneeuw- en gladheidsbestrijding. Toch bepaalt het gedrag van de automobilist, de motorrijder, fietser en voetganger ook de mate van veiligheid Hoe goed en adequaat een sneeuw- en gladheidsbestrijding ook is, voor de veiligheid in winterse omstandigheden geldt: daar waar de verantwoordelijkheid van de gemeente eindigt, begint de verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

2 Juridische Aspecten

 

2.1 Juridische aspecten gladheidsbestrijding

Op grond van artikel 16 en verder van de Wegenwet van de Wegenverkeerswet 1994, rust de zorg voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen bij de gemeente, voor zover deze zorg niet aan een ander overheidsorgaan is opgedragen. Tot de zorg voor het in goede en veilige staat verkeren van de wegen behoort ook het bestrijden van gladheid op deze wegen.

 

Het gaat hier om een inspanningsverplichting van de gemeente en niet om een garantieplicht. Wanneer de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor schade ten gevolge van gladheid op de weg (sneeuw, ijzel, modder of olie) is artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) van toepassing. Van aansprakelijk stellen van de wegbeheerder op basis van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek kan geen sprake zijn, aangezien wintergladheid geen gebrek aan de verharding zelf is.

 

Een wegbeheerder pleegt een onrechtmatige daad, indien hij tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die hij in het maatschappelijk verkeer in acht moet nemen. De wegbeheerder heeft niet de plicht een volmaakte veiligheid te bewerkstelligen. Er geldt voor de beheerder een inspanningsverplichting en geen garantieplicht. Hij dient alle mogelijke inspanningen te verrichten om eventuele schade te beperken. Daarnaast zal moeten worden bekeken of de weggebruiker zijn rijgedrag heeft aangepast aan de omstandigheden. Er kan immers sprake zijn van eigen schuld van de weggebruiker.

 

Om aan te tonen dat wij als wegbeheerder zorgvuldig hebben gehandeld maken wij gebruik van de volgende zorgvuldigheidsrichtlijnen:

 • Het opstellen van een gladheidsbestrijdingsplan waarin is aangegeven binnen welke tijd men de wegen strooit en volgens welk strooischema;

 • De in het strooischema vastgelegde routes dienen voldoende uiting te geven aan de prioriteit van de wegen;

 • Het jaarlijks informeren van burgers over dit plan. Op deze wijze weet de burger wat hij/zij van de overheid kan verwachten;

 • Indien zich gladheid voordoet kunnen we aan de hand van een inzetplanning aantonen dat we tijdig en naar vermogen hebben gestrooid en dat we zorgvuldig hebben gehandeld;

 • Informatie uit hulpmiddelen, zoals een gladheidsmeldsysteem en strooimanagementprogramma gekoppeld aan een GPS-module, kunnen helpen bij het aantonen van het juiste handelen van de wegbeheerder.

2.2 Vastleggen van gegevens

Om aan te kunnen tonen dat is voldaan aan de inspanningsverplichting in het kader van de gladheidsbestrijding is dit gladheidsbestrijdingsplan opgesteld. Daarnaast worden de gegevens van het GMS (gladheidsmeldsysteem) en het Winterlogic (GPS-volgsysteem op de strooier) opgeslagen. Ook wordt iedere strooiactie geregistreerd bij het weerbureau (Meteo Group). De gladheidscoördinator van dienst is verantwoordelijk voor het registreren van de strooiactie.

3 ALGEMENE OPZET GLADHEIDSBESTRIJDING

 

3.1 Organisatie

De afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente De Ronde Venen is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. De eerst verantwoordelijke persoon voor de gladheidsbestrijding is de gladheidscoördinator. Hiervoor zijn verschillende medewerkers van het team Beheer Openbare Ruimte geconsigneerd. De diensten rouleren onderling conform het schema. De coördinator is verantwoordelijk voor de gladheidsbewaking en -bestrijding en activeert de betrokken personeelsleden bij optredende gladheid afhankelijk van de ontstane situatie. De gladheidsbestrijding is operationeel van 1 november t/m 1 april.

 

3.2 Strooibeleid

In de Gemeente De Ronde Venen wordt een preventief strooibeleid gehanteerd, dit houdt in dat er in principe gestrooid wordt voordat er sneeuw en ijs ligt. Het ontstaan van gladde en/of gevaarlijke situaties wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen en het tijdstip van uitvoering is beïnvloedbaar.

 

3.3 Gladheidsmelding

In het kader van een preventief strooibeleid is een betrouwbare gladheidvoorspelling van belang. Om die reden is in de gemeente De Ronde Venen een gladheidsmeldsysteem met twee meetpunten geïnstalleerd. Het systeem is operationeel gedurende de wintermaanden van 1 november t/m 1 april.

 

3.4 Strooiprincipe

Er wordt gebruik gemaakt van het nat strooi principe, dit houdt in dat het strooizout vooraf wordt bevochtigd. Dit heeft een aantal voordelen ten opzichte van droog strooien namelijk een hoger rendement, geringere milieubelasting, tijdsbesparing, veiliger in verband met geringere snelheidsverschillen met het overige verkeer en een betere kwaliteit.

4 ONDERDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING

 

4.1 Gladheidsmeldsysteem

Het gladheidsmeldsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1 meetstation met wegdeksensoren

 • PC met internetverbinding

 • Software (internetsite) met een wegdek verwachtingsmodel

 • Neerslagbeelden van buienradar

 • Weersverwachting voor de gladheidsbestrijding (dagelijks)

 • Ondersteuning Meteo-Consult

4.2 Meetpunt

Om de verschillende vormen van gladheid preventief te kunnen behandelen is bepaalde informatie over het wegdek en de omgeving van de weg noodzakelijk. Daarnaast zijn voor het nemen van de juiste beslissing om al dan niet te gaan strooien, ook de weersverwachting op korte termijn van groot belang. Hiervoor zijn meetpunten in de gemeente geïnstalleerd en wel ter hoogte van de Molenland/Oosterlandweg in Mijdrecht.

Op zowel het wegdek als op het fietspad. Uit ervaring en door middel van een infraroodmeting is gebleken dat dit een van de koudste plaatsen binnen de gemeente is.

 

Het gladheidsmeldsysteem meet per vijf minuten:

 • de wegdektemperatuur;

 • de temperatuur van de ondergrond;

 • de toestand van het wegdek: droog, nat, zout;

 • in de omgeving van de weg: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunt en neerslag.

Het gladheidsmeldsysteem onderscheidt drie vormen van gladheid:

 • bevriezing van natte weggedeelten;

 • condensatiegladheid;

 • gladheid door neerslag.

De actuele meetgegevens zijn door middel van een PC met modem direct uit het meetstation op te vragen. Daarnaast zijn deze gegevens te raadplegen via een beveiligde internetsite van Meteo-Group: www.gladheid.nl. De meetgegevens worden in tabel- en grafiekvorm gepresenteerd en geven informatie over de actuele lucht- en wegdektemperatuur, het dauwpunt, de vochtigheidsgraad van het wegdek, de temperatuur van de onder- en bovenkant van het asfalt, de relatieve vochtigheid en de windrichting en -snelheid. Iedere vijf minuten is er een update van de gegevens. De gegevens kunnen tot 48 uur terug worden opgevraagd uit het meetstation en tot 7 weken terug uit de centrale computer van Meteo-Group. Indien nodig kunnen deze gegevens worden gearchiveerd.

 

4.3 Neerslagbeelden

Met behulp van de buienradar kunnen naderende neerslaggebieden (onder andere sneeuw, ijzel, hagel of regen) vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarnaast geven de beelden informatie omtrent de locatie en intensiteit van neerslaggebieden. De beelden worden ieder kwartier geactualiseerd en kunnen door middel van een PC met modem worden opgevraagd uit de centrale computer van Meteo-Group en ook via de beveiligde internetsite www.gladheid.nl.

 

4.4 Weersverwachting

Door Meteo-Group wordt een regionale weersverwachting voor de gladheidsbestrijding opgesteld. Door de meetgegevens uit het meetstation te combineren met de meteorologische verwachtingen is het mogelijk tot 20 uur vooruit een zeer nauwkeurige wegdekverwachting voor het betreffende meetstation te maken. De weersverwachting kan worden opgevraagd via de beveiligde internetsite www.gladheid.nl.

 

4.5 Gladheidbewaking

Het gladheidsmeldsysteem waarschuwt door middel van een telefonisch alarm wanneer gladheid kan ontstaan. Dit gebeurt op basis van de actuele meetgegevens van het meetpunt, in combinatie met het computermodel, de buienradar en de meteorologische verwachting. Meteo-Group beschikt hiervoor, van november tot april, 24 uur per dag en 7 dagen per week over een gladheidsbewakingsdienst. Een hiervoor opgeleide meteoroloog bewaakt de meetpunten van de gemeente en waarschuwt de gladheidscoördinator als daar aanleiding voor is. Dit vindt zoveel mogelijk plaats voordat gladheid kan optreden. Indien nodig kan de coördinator overleg plegen met de meteoroloog.

 

4.6 Strooiprincipe

In de gemeente De Ronde Venen wordt gebruik gemaakt van het natstrooiprincipe. Door middel van strooiwagens met een zoutbunker en een voorraadtank voor bevochtigingvloeistof wordt het zout via een draaiende schijf op de weg gebracht. Het zout wordt door een sproei-installatie met elektronische regelunit vooraf bevochtigd met een 20% oplossing van CaCL2 of NaCL in een verhouding van 1 deel oplossing op 2.5 delen zout. In geval van sneeuwval kan de natstrooiapparatuur ook voor droog-strooien worden ingezet door simpelweg de bevochtiger uit te schakelen en de hoeveelheid zout per m2 aan te passen.

Eén voertuig in de gemeente De Ronde Venen is niet voorzien van een natzout installatie. Deze kan alleen droog zout op het fietspad aanbrengen.

De boordcomputers zijn uitgerust met Winterlogic, deze registreert de diverse handelingen waaronder de strooibreedte, de gestrooide hoeveelheid, de rij- en strooikilometers en de tijdsduur. Deze gegevens kunnen via een interface worden ingelezen, verwerkt en opgeslagen in de PC.

De strooiers zijn uitgerust met het Autologic systeem. Dit systeem begeleidt de bestuurder langs de strooiroute (vergelijkbaar met een navigatiesysteem) en past de strooierinstellingen automatisch aan (indien nodig of gewenst kan dit tijdens het strooien handmatig worden aangepast). Hierdoor kan de chauffeur zich optimaal op het verkeer en de wegsituatie concentreren en wordt de verkeersveiligheid verhoogd.

 

4.7 Strooizout

Op dit moment wordt strooizout gebruikt van het type vacuümzout dat betrokken wordt van

 

Nouryon Industrial Chemicals B.V.

Velperweg 76

6824 BM Arnhem

Samenstelling:

NaCL

min 99.6 % d.s.

H2O

max 3.0 %

Antiklontermiddel

min 75.0 mg/kg

 

De gemeente De Ronde Venen stelt geen zout beschikbaar aan de inwoners.

 

4.8 Materieel

Voor de gladheidsbestrijding heeft de gemeente De Ronde Venen het volgende (hulp)materieel ter beschikking.

 

 • -

  Zoutopslag Wilnis

  Overdekte zoutloods capaciteit 350 ton Menginstallatie en

  voorraadtank 35000 liter t.b.v. zoutoplossing

  Zoutopslag Abcoude

  Overdekte zoutloods capaciteit 100 ton

  Voorraadtank 10.000 liter t.b.v. zoutoplossing

 • -

  Materieel

  3x Vrachtwagen, eigen, met natzoutstrooier en sneeuwploeg (2.4m)

  3x Fuso canter type 3 natzoutstrooier en sneeuwploeg

  1x Fuso canter type 5 natzoutstrooier en sneeuwploeg

  1x Piaggio met droogzoutstrooier

 • -

  Gladheidmeldsysteem

  Meetpunt met sensoren Molenland / Oosterlandweg Mijdrecht Software (buienradar en wegdekmodel)

  Internet site www.gladheid.nl

 • -

  Communicatie

  Smartphone

4.9 Gebiedsindeling

De gemeente De Ronde Venen is opgedeeld over twee gebieden. Vanuit de locatie Wilnis en de locatie Abcoude worden de strooiacties gelijktijdig uitgevoerd.

 

Grondgebied gemeente De Ronde Venen

Hier wordt gestrooid in ploegendienst:

Dagelijks één ploeg van 0.00 uur tot 12.00 uur

Dagelijks één ploeg van 12.00 uur tot 24.00 uur.

Dagelijks één ploeg vrij

 

4.10 Onderhoud

Voor het onderhoud van het gladheidsmeldsysteem is een onderhoudscontract afgesloten met BAM Infratechniek Mobiliteit BV. Op basis van dit contract vindt er eenmaal per jaar preventief onderhoud plaats en worden de sensoren gekalibreerd. Daarnaast zorgt een speciale storingsdienst voor snelle reparatie van gebreken. Het overige gladheidsbestrijding materieel wordt middels afgesloten onderhoudscontracten onderhouden. Dit vindt plaats voor aanvang van het winterseizoen, zodat de kans op storingen tijdens het winterseizoen wordt geminimaliseerd.

5. Gladheidsbestrijdingsstrategie

 

Het gladheidsbestrijdingsplan is bedoeld voor het grondgebied van gemeente De Ronde Venen. Verder mag het niet zo zijn dat de weggebruiker op één en dezelfde weg van een gestrooid gedeelte op een niet gestrooid gedeelte komt. Het streven is om binnen een straal van 400 meter op een gestrooide weg te komen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Daarom worden met buurgemeenten afspraken gemaakt over logische stopplaatsen. Dit zijn vaak niet de gemeentegrenzen, maar grote kruispunten van wegen. In overleg met buurgemeenten zal er dus gestrooid worden op wegen buiten de gemeente De Ronde Venen en vice versa. Gezien het voorgaande wordt de volgende gladheidsbestrijdingsstrategie gevolgd.

 

5.1 Prioriteiten

In de gemeente De Ronde Venen wordt de gladheid in de volgende volgorde van prioriteiten bestreden:

prioriteit 1

 • -

  aan- en afvoerwegen naar alle dorpen;

 • -

  wijkontsluitingswegen;

 • -

  bus routes;

 • -

  wegen naar de brandweerkazernes, het politiebureau en de verzorgingstehuizen;

 • -

  fietspaden;

 • -

  verbindingswegen tussen hoofdroutes in het buitengebied;

(zie bijlage van de te strooien wegen en fietspaden).

prioriteit 2

Bij aanhoudende gladheid (langer dan 5 uur):

 • -

  verbindingswegen in de bebouwde kom.

prioriteit 3

Bij langdurige gladheid (langer dan 2 dagen):

 • -

  overige wegen binnen en buiten de bebouwde kommen (woonerven) voor zover noodzakelijk.

De wegen, genoemd onder prioriteit 1, worden continu bewaakt en er wordt voor gezorgd dat deze wegen berijdbaar blijven. De drie strooiroutes voor rijwegen hebben een gemiddelde lengte van 65 kilometer. De vijf strooiroutes voor de fietspaden en smalle wegen hebben een gemiddelde lengte van 48 kilometer per auto. De totale lengte van strooiroutes komt hierdoor neer op 420 km. De huidige strooiroutes vergen elk een tijdsbestek van ongeveer drie uur. Een en ander is natuurlijk mede afhankelijk van de weersgesteldheid. De gladheidsbestrijding op de wegen met prioriteit 2 en 3 wordt alleen tijdens de normale werktijden uitgevoerd, nadat de eerste urgentie afgewerkt is.

 

5.2 Trottoirs

Trottoirs (voetpaden) worden niet door de strooiploeg behandeld. Hiervoor is onvoldoende tijd en er is gebrek aan mankracht. De prioriteiten liggen duidelijk bij de rijwegen. Iedere bewoner wordt gevraagd zelf zijn trottoir (gedeelte voor zijn/haar woning) schoon te houden.

 

5.3 Afspraak met derden

Er zijn afspraken met collega wegbeheerders gemaakt omtrent het strooien of laten strooien van een aantal wegvakken. Hiermee wordt de gladheid zo efficiënt mogelijk bestreden en wordt voorkomen dat er op basis van kadastrale grenzen, die soms midden in een wegvak liggen, strooigrenzen in een doorgaand wegvak ontstaan.

 

6 Milieu

 

Ook milieubelangen spelen een belangrijkere rol. Dit geldt uiteraard ook voor het beleid betreffende de bestrijding van sneeuw en gladheid. Het onbeperkt strooien van zout is, los van het financiële aspect, per definitie minder goed voor het milieu. Uitgangspunt van het beleid is om in de winterse omstandigheden op verantwoordelijke manier zo weinig mogelijk te strooien.

 

De werking van zout bij het bestrijden van gladheid neemt bovendien beneden een bepaalde temperatuur (± -6 graden) af. De effectiviteit van zout wordt in dat geval in mindere mate bepaald door de hoeveelheid, als meer door de combinatie zout en weggebruik. Met andere woorden hoe drukker de weg hoe sneller en beter de werking. Het strooien van alle wegen binnen de gemeente zou daarom weinig zinvol zijn voor de verkeersveiligheid, omdat de werking van zout op wegen waar weinig verkeer rijdt minimaal is.

 

6.1 Milieueffecten

Ondanks de zuinige afstelling van strooiwagens wordt er in een gemiddelde winter nog heel wat zout over de wegen gestrooid, soms in hele korte periode. Hieronder staan de milieueffecten van het gebruik van zout beschreven.

 

6.2 Water

Wegenzout bestaat voornamelijk uit vacuüm zout en zal dus geheel of bijna geheel oplossen in de op de wegen terechtkomende neerslag en zodoende een bestanddeel worden van het water dat aan de kringloop deelneemt.

Riolering

Voor een deel van de gemeente De Ronde Venen wordt een zogenaamd gescheiden rioleringsstelsel toegepast. In dit geval wordt het water naar het oppervlaktewater afgevoerd. Daar waar geen gescheiden rioleringsstelsel wordt toegepast gaat het water naar de waterzuivering. Nu wordt het meeste rioolwater tegenwoordig met behulp van bacteriën gezuiverd. Niet alle bacteriën kunnen even goed tegen zout, zodat er in de winter problemen mogelijk zijn.

Oppervlaktewater

Een ander gedeelte van het zout lekt echter weg via de wegbermen. Vooral als plotseling de dooi invalt, kan er in de sloten en singels langs de wegen vissterfte optreden.

 

6.3 Conclusie met betrekking tot de milieueffecten voor water

In de totale zoutbelasting van het oppervlaktewater in Nederland speelt de hoeveelheid wegenzout slechts een geringe rol. Door de seizoen gebondenheid kunnen wel effecten worden waargenomen op lokale schaal en/of van zeer tijdelijke aard. Het merendeel van het zout is echter al afgevoerd voor het groeiseizoen begint.

 

6.4 Milieueffecten voor de flora en fauna

In het dierlijk organisme speelt zout een essentiële rol. Voor bomen en beplanting is het in kleine hoeveelheden indifferent, bij overmaat schadelijk. Schade kan voor een gedeelte voorkomen worden door:

 • -

  een juiste dosering en timing bij het gebruik van zout bij de gladheidsbestrijding;

 • -

  het regelen van de afvoer van smeltwater;

 • -

  het in goede conditie houden van de beplanting;

 • -

  het streven naar een milieubewuste mentaliteit van wegbeheerder en weggebruiker.

6.5 Alternatieven

De gemeente maakt gebruik van vacuumzout. Indien er onvoldoende vacuumzout aanwezig is zal er gemengd worden met scherpzand of andere alternatieve zoals wegenzout of steenzout.

 

6.6 Zand

Zand wordt voornamelijk gebruikt als stroefheid verhogend middel. Het wordt ook wel vermengd met zout gebruikt. In dit laatste geval heeft het zout de functie om vriespunt verlaging te bewerkstelligen.

Voordelen:

 • -

  geen verontreiniging van het oppervlaktewater

 • -

  geen zoutschade bij bomen en beplanting.

Nadelen:

 • -

  Zand geeft op gladde wegen een te geringe verbetering van de wrijvingsweerstand, waardoor meer voor zout gekozen wordt. Bovendien is bij gebruik van zand per vierkante meter veel strooimateriaal nodig;

 • -

  Bij neerslag verdwijnt het zand in het riool wat weer verstoppingen veroorzaakt;

 • -

  Bij bepaalde weersomstandigheden zal men na het strooien van zand, het strooien eerder moeten herhalen dan na het gebruik van zout;

 • -

  Na de gladheidsperiode zal het wegdek machinaal geveegd moeten worden om “ruggen” van zand te voorkomen.

7 Financiële middelen

 

In de gemeentebegroting is jaarlijks een bedrag opgenomen voor de gladheidsbestrijding. Tevens is er in het materieelplan een post opgenomen voor de vervanging van de strooiers en sneeuwploegen.

8 Klachtenregistratie

 

Klachten en meldingen worden geregistreerd en afgehandeld via het Meldpunt openbare ruimte.

9 Communicatie

De bevolking zal via de gemeentelijke informatiepagina, sociaal media en door middel van de gemeentelijke website van het gladheidsbestrijdingsbeleid op de hoogte worden gesteld. Tevens zal er via twitter melding worden gemaakt van de strooiactiviteiten.

Dit mede als waarschuwing dat men bij beginnende gladheid rekening dient te houden dat niet overal tegelijk gestrooid kan worden. Men dient zich bij gladheid altijd aan de weersomstandigheden aan te passen.

 

Bij de voorlichting zal tevens worden aangegeven dat de gemeente niet in staat is om overal tegelijk te strooien. Een beroep zal worden gedaan op de burgers om hun eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden en zo nodig anderen (die daartoe zelf niet in staat zijn) daarbij behulpzaam te zijn.

 

De gemeente deelt geen strooizout uit aan de inwoners. Mocht het in de loop van de winterperiode veranderen zal dit bekend gemaakt worden via sociaal media of andere informatie bronnen.

Bijlage 1 Strooiroutes prioriteit 1

 

Inwoners kunnen gebruik maken van onderstaande link om te kijken waar en welke wegen wel en welke wegen we niet strooien: http://geoco.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fbb3827a43b24315934ab3fd7dcfb5fa

Route 1 autowegen 85 km

 • 1.

  Oudhuizerweg

 • 2.

  Korenmolenweg

 • 3.

  Donkereind

 • 4.

  Uitweg

 • 5.

  Gagelweg

 • 6.

  Bovendijk

 • 7.

  Molenland

 • 8.

  Bozenhoven

 • 9.

  Viergang

 • 10.

  Oosterlandweg

 • 11.

  Hoofdweg

 • 12.

  Amstelkade

 • 13.

  Geerkade

 • 14.

  Wilnisse Zuwe

 • 15.

  Oost Zijde

 • 16.

  Schattekerkerweg

 • 17.

  Westerlandweg

 • 18.

  Prinses Beatrixlaan

 • 19.

  Prinses margriet

 • 20.

  Zuster Den Hertoglaan

 • 21.

  Prins Bernardlaan

 • 22.

  Dokter v/d haarlaan

 • 23.

  Dokter v/d berglaan

 • 24.

  Ducaton

 • 25.

  Tweede Zijweg

 • 26.

  AC Verhoefweg

 • 27.

  Oude Spoorbaan

 • 28.

  Ringdijk Tweede Bedijking

 • 29.

  Mijdrechtse Zuwe

 • 30.

  Mennonietenbuurt

 • 31.

  Kromme Mijdrecht

 • 32.

  Roerdomp

 • 33.

  Anselmusstraat

 • 34.

  Proosdijstraat

Route 2 autowegen 68 km

 • 1.

  Kannelaan

 • 2.

  Pieter Joostenlaan

 • 3.

  Wilnis Dorpstraat

 • 4.

  Raadhuisstraat

 • 5.

  Mijdrechtse Dwarsweg

 • 6.

  Veenweg

 • 7.

  Wilnisse Zijweg

 • 8.

  Wilnis Herenweg

 • 9.

  Burgemeester Padmosweg

 • 10.

  Industrieweg

 • 11.

  Genieweg

 • 12.

  Rondweg

 • 13.

  Hofland

 • 14.

  Ducaton

 • 15.

  Aqamarijn

 • 16.

  Diamant

 • 17.

  Stationsstraat

 • 18.

  Haitsmaplein

 • 19.

  Ondernemingsweg

 • 20.

  Energieweg

 • 21.

  Nijverheidsweg

 • 22.

  Productieweg

 • 23.

  Handelsweg

 • 24.

  Vermogensweg

 • 25.

  Wilnisse Dwarsweg

 • 26.

  Communicatieweg

 • 27.

  Constructieweg

 • 28.

  Groot Mijdrechtstraat

 • 29.

  Rendementsweg

 • 30.

  Hoofdweg

 • 31.

  Waverveensepad

 • 32.

  Botsholsedijk

 • 33.

  Proosdijerdwarsweg

 • 34.

  Poelweg

 • 35.

  Cliffortweg

 • 36.

  Poeldijk

 • 37.

  Waverveensepad

 • 38.

  Tienboerenweg

 • 39.

  Tweede Velddwarsweg

 • 40.

  Botsholsedwarsweg

 • 41.

  Eerste velddwarsweg

 • 42.

  Middenweg

Route 3 autowegen 55 km

 • 1.

  Bovenkamp

 • 2.

  Spoorlaan

 • 3.

  Hollandse Kade

 • 4.

  Broekzijdselaan

 • 5.

  Nieuwe Amsterdamseweg

 • 6.

  Abcouderstraatweg

 • 7.

  Kerkplein

 • 8.

  Hoogstraat

 • 9.

  Raadhuisplein

 • 10.

  Burgemeester Des Tombeweg

 • 11.

  Molenweg

 • 12.

  Lange Coupure

 • 13.

  Rijksstraatweg

 • 14.

  Herenweg

 • 15.

  Demmerik

 • 16.

  Ter Aarse Zuwe

 • 17.

  Demmerikse Kade

 • 18.

  Heulweg

 • 19.

  Plevierenlaan

 • 20.

  Turelurenlaan

 • 21.

  Pijlstaartlaan

 • 22.

  Waterhoenlaan

 • 23.

  Reigerstraat

 • 24.

  Bonkestekersweg

 • 25.

  Mijdrechtse Dwarsweg

 • 26.

  Voorbancken

 • 27.

  Loopveltweg

 • 28.

  Waverbancken

 • 29.

  Roerdompstraat

 • 30.

  Kerklaan

 • 31.

  Achterbos

 • 32.

  B.B.Zuwe

 • 33.

  Vinkenkade

 • 34.

  Verlengde Voetangelweg

 • 35.

  Piet van Wijngaardlaan

 • 36.

  De Weert

 • 37.

  Meerlandenweg

 • 38.

  Dokter van Doornplein

Route 4 Autowegen en fietspaden 75 km

 • 1.

  Ringdijk

 • 2.

  Stationsweg

 • 3.

  Wilnisse Zuwe

 • 4.

  Bovendijk fietspad

 • 5.

  Molenland fietspad

 • 6.

  Oosterlandweg fietspad

 • 7.

  Oude spoorbaan fietspad

 • 8.

  Ruige kade

 • 9.

  Westzijde

 • 10.

  Eerste Hoefweg

 • 11.

  Ring Tweede Bedijking fietspad

 • 12.

  Mijdrechtse Zuwe fietspad

 • 13.

  Piet Heinlaan

 • 14.

  Amstelkade

 • 15.

  AC Verhoefweg fietspad

 • 16.

  Tweede Zijweg

 • 17.

  Derde Zijweg

 • 18.

  Waverdijk

 • 19.

  Veldweg

 • 20.

  Marickenlaan

 • 21.

  Veenweg Wagenmaker

 • 22.

  Veenman

 • 23.

  Marktschipper

Route 5 fietspaden 38 km

 • 1.

  Kreekrug

 • 2.

  Selijnsweg

 • 3.

  Poeldijk

 • 4.

  Waverveensepad

 • 5.

  Hofland

 • 6.

  Kerkstraat

 • 7.

  Helmstraat

 • 8.

  Mevr. van Wieringenplein

 • 9.

  Kerkvaart

 • 10.

  Prins Bernardlaan

 • 11.

  Oude marktplein aan de Zuster Den hertoglaan

 • 12.

  Veenstaete

 • 13.

  Midrethstraat

 • 14.

  Gosewijn van Amstelstraat

 • 15.

  Johannes van Lochemstraat

 • 16.

  Rondweg

 • 17.

  Lange P.P. aan de Rondweg

 • 18.

  Rondweg helling naar beneden richting Constructieweg

 • 19.

  Agaat

 • 20.

  Aqamarijn

 • 21.

  Ducaton

 • 22.

  Dokter v/d Berglaan

 • 23.

  Margrietlaan

 • 24.

  Kamille

 • 25.

  Ringdijk Derde Bedijking

 • 26.

  Schattekerkerweg

 • 27.

  Dokter v/d Haarlaan

 • 28.

  Aalscholver

 • 29.

  Leeuwerik

 • 30.

  Albertijn

 • 31.

  Raadhuisplein

 • 32.

  Lindeboom

 • 33.

  Mijdrecht Dorpstraat

 • 34.

  Raadhuisplein voor het gemeentehuis

 • 35.

  Raadhuislaan

 • 36.

  Prinses Wilhelminalaan

 • 37.

  Koninging Julianlaan

 • 38.

  Parkeerterrein aan de Bozenhoven t.o. de Hema

 • 39.

  Wassenaerstraat

 • 40.

  Graaf van Solmstraat

 • 41.

  Croonstadtlaan

 • 42.

  Croonstadtlaan de Pasage

 • 43.

  Industrieweg

 • 44.

  Nijverheidsweg omhoog richting Rondweg

 • 45.

  Industrieweg 2 achter de brandweer kazerne

 • 46.

  Ondernemingsweg op het afvalbreng station

 • 47.

  Veenweg

 • 48.

  Ontspanningsweg

 • 49.

  Wilnisse Dwarsweg

 • 50.

  Wagenmaker

 • 51.

  Wagenmaker zorgcentrum Wilnis

 • 52.

  Wilnisse Zijweg

 • 53.

  Mijdrechtse Dwarsweg

Route 6 fietspaden 42 km

 • 1.

  Mijdrechtse Dwarsweg

 • 2.

  Bonkestekersweg

 • 3.

  P.P. VLC aan de Bonkestekersweg

 • 4.

  Reigerstraat

 • 5.

  Plevierenlaan

 • 6.

  Zwanenhof

 • 7.

  Plevierenlaan zorgcentrum Zuiderhof

 • 8.

  Bloemhaven

 • 9.

  Kerkelanden

 • 10.

  Spoorlaan

 • 11.

  Wilgenlaan

 • 12.

  Kloosterplein incl brandweer kazerne

 • 13.

  Waterrijk

 • 14.

  Julianalaan

 • 15.

  Tuinderslaantje incl p.p. de Boei

 • 16.

  Ringdijk Vinkeveen

 • 17.

  Korenmolenweg

 • 18.

  Burgemeester de Voogdlaan

 • 19.

  Veldzijdeweg

 • 20.

  Burgemeester Padmosweg

 • 21.

  Pieter Joostenlaan

 • 22.

  Molmlaan p.p. winkels

 • 23.

  Driehuisplein p.p.

 • 24.

  Bozenhoven

 • 25.

  Molenland

 • 26.

  Hoofdweg

 • 27.

  Hoofdweg p.p. sporthal Phoenix

 • 28.

  Gravenstraat

 • 29.

  Sportpark Argon fiets route

 • 30.

  Cornelis Beernickstraat

 • 31.

  Marijkelaan

 • 32.

  Ringdijk Wilnis

Route 7 autowegen en fietspaden 48 km

 • 1.

  Bijdorplaan

 • 2.

  Raadhuislaan

 • 3.

  Hein Kuitenstraat

 • 4.

  Torenlaan

 • 5.

  Winkeldijk

 • 6.

  Vinkekade

 • 7.

  Groenlandsekade

 • 8.

  Zuwe richting Baambrugge

 • 9.

  Dorpstraat baambrugge

 • 10.

  Brugstraat

 • 11.

  CP van der Leestraat

 • 12.

  Toertocht

 • 13.

  Het Achtervlietpad

 • 14.

  Zande en Jaagpad

 • 15.

  Kleiweg

 • 16.

  Prinses beatrixstraat

 • 17.

  Prins Willem Alexanderstraat

 • 18.

  Prinses margrietstraat

 • 19.

  De Hoorn

 • 20.

  Koppeldijk

 • 21.

  Kerkstraat

 • 22.

  Gein Noord

 • 23.

  Gein Zuid

 • 24.

  Velterslaan