Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 312176VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Westerkwartier

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Westerkwartier.

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Westerkwartier:

 • de gemeentelijke begraafplaats Aduard;

 • de gemeentelijke begraafplaats Grijpskerk;

 • de gemeentelijke begraafplaats Den Ham;

 • de gemeentelijke begraafplaats Lagemeeden te den Horn;

 • de gemeentelijke begraafplaats Den Horn;

 • de gemeentelijke begraafplaats Kommerzijl;

 • de gemeentelijke begraafplaats Niehove;

 • de gemeentelijke begraafplaats Niezijl;

 • de gemeentelijke begraafplaats Noordhorn;

 • de gemeentelijke begraafplaats Oldehove;

 • de gemeentelijke begraafplaats Saaksum;

 • de gemeentelijke begraafplaats Visvliet;

 • de gemeentelijke begraafplaats Jellemaweg te Zuidhorn;

 • de gemeentelijke begraafplaats Klinckemalaan te Zuidhorn;

 • de gemeentelijke begraafplaats te Marum;

 • de gemeentelijke begraafplaats De Wilp;

 • de gemeentelijke begraafplaats Jonkersvaart;

 • de gemeentelijke begraafplaats te Midwolde;

 • de gemeentelijke begraafplaats te Zevenhuizen;

 • de gemeentelijke begraafplaats te Oostwold;

 • de oude gemeentelijke begraafplaats in Grootegast;

 • de nieuwe gemeentelijke begraafplaats in Grootegast;

 • de gemeentelijke begraafplaats Niekerk;

 • de gemeentelijke begraafplaats Ezinge;

 • de gemeentelijke begraafplaats Feerwerd;

 • de gemeentelijke begraafplaats Garnwerd;

 • de voormalige kerkelijke begraafplaats in Marum.

 • b.

  particulier graf: een particulier graf, keldergraven daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van overledenen en het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waar de mogelijkheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van overledenen die begraven worden op kosten van de gemeente;

 • d.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst en waarin één overledene wordt begraven en begraven gehouden of asbussen worden bijgezet;

 • e.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven en begraven houden van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • f.

  dubbelgraf: twee enkele particuliere graven naast elkaar die toebehoren aan eenzelfde rechthebbende en waar plaatsing van een gezamenlijke grafbedekking is toegestaan;

 • g.

  familiegraf: een particulier graf dat na afloop van de termijn van het grafrecht of naafstand van het grafrecht wordt geschud en opnieuw wordt uitgegeven aan de voormalige rechthebbende;

 • h.

  urnengraf: een particulier graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het verstrooien van as;

 • i.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van asbussen in een urn;

 • j.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het zonder begrafenis of zonder asbestemming plaatsen van een gedenkteken om overledenen te gedenken;

 • k.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: monumenten of gedenktekens die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • p.

  gedenktekens: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander gedenkteken ter nagedachtenis van een overledene;

 • q.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • r.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • s.

  administratie: de ambtenaar die belast is met de administratie van de graven en asbestemmingen, alsmede de planning van de uitvaarten en plechtigheden of degene die hem vervangt;

 • u.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere urnenplaats of een particuliere gedenkplaats;

 • v.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnennis is verleend

 • w.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die met toestemming van de rechthebbende de grafbedekking op een graf in eigendom heeft;

 • x.

  belanghebbende: een verzamelnaam voor alle contactpersonen met een belang bij een graf, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechthebbende;

 • y.

  aanvrager: de persoon of rechtspersoon die – al dan niet door tussenkomst van een uitvaartondernemer – opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, herdenkingsplechtigheid of asverstrooiing en hiervoor de betalingsplichtige is. Tevens de persoon of rechtspersoon die de uitgifte van een graf, (kelder-)urnengraf, urnennis gedenkplaats of gedenkteken verzoekt en hiervoor de betalingsplichtige is;

 • z.

  wet: Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • aa.

  grafrecht: het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of ruimte in een urnennis en het uitsluitend recht op een particulier graf, urnengraf, urnenplaats of gedenkplaats;

 • bb.

  plaatsingsrecht: het recht tot het doen aanbrengen van een gedenkplaatje op een algemene herdenkingszuil;

 • cc.

  grafakte: de beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

 • dd.

  lijkbezorging: het lichaam van een overledene of doodgeborene laten begraven of cremeren of op een andere bij of krachtens de wet voorziene wijze;

 • ee.

  samenvoegen: het op verzoek van de rechthebbende samenvoegen van twee lagen in een graf tot op de onderste laag, bij graven met meerdere lagen;

 • ff.

  schudden: een vorm van ruiming van het graf waarbij de stoffelijke resten na afloop of na afstand van het grafrecht verdiept worden begraven, tot onder de onderste laag en waarbij het graf daarna weer opnieuw kan worden uitgegeven als familiegraf.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen.

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

 

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing.

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingtijdvak.

Alle rechten worden geheven in het betreffende belastingjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing.

De rechten worden geheven door middel van een legesfactuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Termijn van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De 'Verordening grafrechten 2018’ van 21 november 2017 van de gemeente Grootegast, de 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018' van 6 december 2017 van de gemeente Leek, de ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018’ van 20 december 2017 van de gemeente Marum, de ‘Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017’ van 10 november 2016 van de gemeente Winsum en de 'Verordening Begraafplaatsrechten 2018' van 18 december 2017 van de gemeente Zuidhorn worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt;

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020;

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Westerkwartier’

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 11 december 2019.

A. van der Tuuk, voorzitter J.L. de Jong

J.L. de Jong, griffier

Bijlage  

Tarieven lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Westerkwartier

1

Begraven, bijzetten van urnen en verstrooien van as

 

1.1

Voor het begraven van een overledene

 

1.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 800

1.1.2

van een persoon van 1 tot 12 jaar

€ 400

1.1.3

kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen

€ 200

1.2

Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf,urneplaats of urnennis en voor het verstrooien van as

 

1.2.1

met aanwezigheid van nabestaanden

€ 125

1.2.2

zonder aanwezigheid van nabestaanden

€ 50

1.3

Voor het begraven van een overledene in een algemeen graf op kosten van

de gemeente inclusief gebruiksrecht van 10 jaar

€ 1.100

1.4

Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op buitengewone uren

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur

zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

50%

1.5

Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op uitzonderlijke tijden

na toestemming van de burgemeester

100%

2

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en

begraven houden van 1 overledene in een particulier graf

 

2.1.1

voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 1.800

2.1.2

voor 1 persoon van 12 jaar en ouder voor een periode van 30 jaar

€ 2.700

2.2

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een particulier graf

 

2.2.1

voor een periode van 5 jaar

€ 500

2.2.2

voor een periode van 10 jaar

€ 900

2.2.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.350

2.2.4

voor een periode van 20 jaar

€ 1.800

2.3

Toeslagen en reducties voor het verlenen en verlengen van grafrechten

 

2.3.1

voor de verlening en verlenging van een uitsluitend grafrecht voor 2 overledenen in een particulier graf bedraagt de toeslag

100%

2.3.2

voor de verlening en verlenging van een uitsluitend grafrecht voor kinderen vanaf 1 t/m 12 jaar bedraagt de reductie

50%

2.3.3

voor de verlening en verlenging van een uitsluitend grafrecht voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen bedraagt de reductie

75%

2.3.4

voor de verlening en verlenging van een uitsluitend grafrecht voor 1 overledene in een reeds ingericht particulier keldergraf bedraagt de toeslag

 

20%

2.4

Voor het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht tot het doen

begraven en begraven houden van 2 asbussen in een urnengraf of de

plaatsing van 2 asbussen in een urnengedenkplaats of het oprichten van

een particuliere gedenkplaats

 

2.4.1

voor een periode van 5 jaar

€ 500 *

2.4.2

voor een periode van 10 jaar

€ 900 *

2.4.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.200 *

2.4.4

voor een periode van 20 jaar

€ 1.400 *

2.5

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urenmuur of een columbarium:

 

2.5.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 500 *

2.5.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 900 *

2.5.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 1.200 *

2.5.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 1.400 *

3

Opgraven en herbegraven

 

3.1

Opgraven van een stoffelijk overschot

(exclusief kosten inschakeling gespecialiseerd bedrijf)

€ 300 **

3.2

Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf

€ 1.500 *

3.3

Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen

€ 125

4

Overige diensten

 

4.1

Vergunning afhandeling voor het plaatsen van grafbedekkingen die afwijken van de voorschriften (die niet vallen onder de categorie meldings-

plichtig)

€ 300

4.2

Vergunning afhandeling keldergraven (incl. bouwtechnisch onderzoek)

€ 800

4.3

Overschrijven van grafrechten

€ 35

4.4

Plaatsingsrecht voor een gedenkplaatje op een algemeen

herdenkingsmonument voor de termijn van 20 jaar

€ 95 *

4.5

Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer

€ 400

* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats

conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

** Na acceptatie meerkosten op basis van offerte gespecialiseerd bedrijf

 

Deze tarieventabel is onderdeel van de verordening lijkbezorgingsrechten 2020.