Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 311768VerordeningenBELASTINGVERORDENINGEN 2020 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z039876/D315889

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019 met kenmerk D315887;

Gehoord het behandeladvies van de gecombineerde forumvergadering van 07 november 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

 

 

1 Om de volgende verordeningen vast te stellen:

a. Verordening tot wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2005

Artikel I

De verordening Lijkbezorgingsrechten 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2020, D314927.

 

b. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005

Artikel I

De Verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 9,27

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

Een afvalzak (30ltr) kleine inworpopening bestemd voor restafval € 0,83;

Een afvalzak (60ltr) grote inworpopening bestemd voor restafval € 1,57;

Een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,38;

Een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,78;

Een container van 240 liter bestemd voor restafval € 6,11;

Een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,68;

Een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,10;

Een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 1,76;

Een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 

c. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005

Artikel I

De Verordening op het heffing en invordering van ‘Onroerende-Zaakbelastingen 2005’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 Belastingtarieven

1. Het tarief voor de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a. de eigenarenbelasting voor woningen 0,1361 %;

b. 1. de gebruikersbelasting voor niet-woningen 0,2354%;

2. de eigenarenbelasting voor niet-woningen 0,2948%.

 

d. Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013

Artikel I

De verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 1959,50 (incl. btw). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 108,95 (incl. btw).

 

e. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009.

Artikel I

De ‘Verordening Rioolheffing 2009’ wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6 Belastingtarieven

3. De belasting bedraagt per perceel per jaar € 36,35.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt het recht voor elke volle eenheid van 1 m3 afvalwater € 2,07.

 

f. Verordening tot wijziging van de Verordening Toeristenbelasting.

Artikel I

De Verordening Toeristenbelasting wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4 Vrijstellingen

3. van degene die onder bevoegde leiding deelneemt aan een jeugdkamp voor jongeren tot en met 18 jaar en deel uitmaakt van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van educatieve, wetenschappelijke, sociale of culturele aard.

4. Een vrijstelling als bedoeld in lid 4 wordt alleen toegepast indien dit duidelijk blijkt uit het gestelde in artikel 15 (nachtverblijfregister)

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,75.

 

g. om de Tarieventabel 2020, D314895_1 vast te stellen.

 

2

2.1 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

2.2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 november 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De plv. griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel