Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 311670Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Weebree 22, 5411 GJ Zeeland; het plaatsen van een erfafscheiding (aanvraag ontvangen 9 december 2019)

Langenboomseweg (nabij 66) te Zeeland; het kappen van enkele bomen in verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan het gasleidingnetwerk (aanvraag ontvangen 9 december 2019)

Blazoenlaan 14 te Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw (aanvraag ontvangen 11 december 2019)

Kerkstraat 97, 5411 CK Zeeland; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 13 december 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

Melkpad 67, 5411 GD Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 6 december 2019)

Van Kilsdonkplein 9, 5411 TC Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 6 december 2019)

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 6 december 2019)

Molenstraat 6, 5411 EG Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Molenstraat 7, 5411 TA Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Molenstraat 12, 5411 EG Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Molenstraat 26, 5411 EG Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Molenstraat 46, 5411 EG Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Schoolstraat 2, 5411 EE Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 10 december 2019)

Helstraat 6, 5375 KG Reek; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een loods (melding ontvangen 12 december 2019)

Kerkstraat 97, 5411 CK Zeeland; het slopen van een uitbouw van de woning (melding ontvangen 13 december 2019)

Ontvangen milieumeldingen:

Blazoenlaan 14 te Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het plaatsen van een tijdelijke propaangastank bij een woonunit (melding ontvangen 10 december 2019)

Lochtenburgstraat 4, 5374 NZ Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (met betrekking tot wijziging situering luchtwasser stal 2 en luchtwasser stal 4) van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen 11 december 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

De Kuipersweg 7, 5411 RC Zeeland; het gebruiken van een bestaande stal voor een niet-agrarische nevenactiviteit in de vorm van statische opslag en opslag ten behoeve van een klussenbedrijf. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 25 januari 2020 moet er een beslissing worden genomen (het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 9 december 2019)

Weversweg (ongenummerd) te Zeeland; het tijdelijk opgericht hebben van een veevangkraal voor wisenten. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 25 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen (het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 16 december 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen”→ gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.