Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 311293VerordeningenLegesverordening 2020

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

 

gehoord de commissie van 3 december 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

 

 

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

- dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een

hele dag wordt aangemerkt;

- jaar: het tijdvak dat loopt van de een dag in een kalenderjaar tot en met de daaraan

voorafgaande datum in het volgende kalenderjaar;

- kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

- maand: het tijdvak dat loopt van een dag in een kalendermaand tot en met de daaraan voorafgaande datum in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

- week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2. en 3.3.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of sociaal belang behartigende instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  digitaal (internet) wordt gedaan, op het moment van ontvangst van de digitale kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie

 • maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 1, onderdeel 10.1 (akten burgerlijke stand)

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  hoofdstuk 4, onderdeel 18 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  hoofdstuk 4, onderdeel 19.5 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  hoofdstuk 14 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2019’ van 18 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2020’

 

 

Stichtse Vecht, 17 december 2019

Griffier Voorzitter

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020

 

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

2020

 

1. Huwelijk en partnerschap: Goudestein en Boom en Bosch

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in Goudestein of Boom en Bosch ( tijdsduur 1 uur). Alle betaalde huwelijken in Stichtse Vecht zijn inclusief trouwboekje met omslag, op de hierna vermelde tijden:

 

 

a.

van maandag tot en met donderdag

€ 475,00

b.

 

vrijdag en zaterdag;

€ 645,00

 

c.

zondag.

€ 745,00

 

2. Huwelijk en partnerschap: vaste externe locatie

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (exclusief kosten locatie) op vast aangewezen locaties:

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag

€ 475,00

b.

 

zaterdag en zondag.

€ 595,00

 

 

3. Huwelijk en partnerschap: externe vrije (éénmalige) locatie

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (exclusief kosten locatie) voor éénmalig aangewezen locatie:

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag;

 

€ 595,00

 

b.

 

zaterdag en zondag.

€ 695,00

 

4. Huwelijk en partnerschap: bescheiden ceremonie

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in Goudestein (tijdsduur 15 minuten):

 

 

 

€ 195,00

 

5. Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk

 

 

5.1

 

Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de daartoe beschikbare ruimte in het gemeentekantoor op maandag om 08.45 uur en 9.15 uur. Dit is exclusief trouwboekje, omslag en getuigen van de gemeente.

 

Kosteloos

 

6. Huwelijk en partnerschap: getuigen en trouwboekje

 

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige bij een kosteloos huwelijk, registratie van een partnerschap, of bescheiden ceremonie;

 

€ 27,50

 

a.

trouwboekje met omslag of duplicaat trouwboekje met omslag.

€ 20,00

 

7. Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis

 

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ongeacht de dag waarop het geschiedt.

 

€ 445,00

 

8. Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag

 

 

8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één enkel rechtsfeit bedraagt:

 

Bij een bescheiden ceremonie, een gratis huwelijk, een huwelijk in een bijzonder huis of een spoed huwelijk, is benoeming voor één dag niet mogelijk.

 

€ 175,00

 

9. Huwelijk en partnerschap: wijziging en annuleren

 

 

9.1

Het tarief voor het wijzigen of annuleren van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap na in behandel name bedraagt:

 

 

a.

voor de eerste wijziging van de reservering tot 1 maand voor de voltrekking van het huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 

Kosteloos

 

b.

voor de tweede of volgende wijziging van de reservering tot 1 maand voor het huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 

€ 27,45

 

c.

voor de wijziging van de reservering binnen 1 maand voor het huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 

€ 96,50

 

d.

bij annulering tot 3 maanden voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 25% van de betaalde leges;

 

 

e.

bij annulering binnen 3 maanden tot 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 50% van de betaalde leges;

 

 

f.

bij annulering binnen 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap: 75% van de betaalde leges;

 

 

g.

bij annulering van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap.

 

€ 29,95

 

 

10. Huwelijk en partnerschap: afschriften, uittreksels en verklaringen

 

 

10.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten van de burgerlijke stand.

 

 

 

11. Huwelijk en partnerschap: aanwijzing trouwlocatie

 

 

11.1

Het tarief bedraagt voor een aanwijzing van een locatie tot vaste externe trouwlocatie.

 

€ 150,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

2020

 

12. Reisdocumenten: paspoort

 

12.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)

€ 73,20

b.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig);

 

€ 55,35

c.

tot het verstrekken van een vluchtelingen-, vreemdelingen paspoort (5 jaar geldig)

 

€ 55,35

 

 

13. Reisdocumenten: identiteitskaart

 

 

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig);

 

€ 58,30

b.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig);

 

€ 30,70

 

14. Reisdocumenten: (thuis) bezorgen

 

 

14.1

Indien er wordt gekozen voor het laten bezorgen van de reisdocumenten worden de leges per document verhoogd met € 5,00. Bij meerdere bezorgingen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een maximum van € 10,00. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden.

 

€ 5,00

 

 

 

 

€ 10,00

 

15. Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure

 

 

15.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 12, 13 en 14 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van;

 

€ 49,85

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

2020

 

16. Rijbewijs:

 

 

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs;

 

€ 40,65

16.2

het tarief bedraagt bij een spoed levering van een rijbewijs;

€ 34,10

 

17. Rijbewijs: eigen verklaring

 

 

17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag bedraagt, naast het tarief dat door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt vastgesteld.

 

€ 5,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

2020

 

18. Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

18.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon of meerdere personen waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van (uittreksel) gegevens, per verstrekking;

 

€ 10,00

 

19. Overige verstrekkingen

 

19.1

Tot het verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie personen;

 

€ 18,25

19.2

tot het voor echt verklaren van een fotokopie van een origineel paspoort, rijbewijs of legaliseren van een handtekening, waar geen verantwoording wordt genomen voor de inhoud van het stuk;

 

€ 8,80

19.3

het tarief bedraagt voor het op verzoek van derden doen van naspeuringen naar familierechtelijke betrekkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier;

 

 

€ 26,35

19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen via selectie of steekproef per verstrekking

 

€ 22,85

19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen;

 

€ 41,35

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

2020

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 58,40

1.6.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 58,40

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.6.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

 

1.6.2.2.1.a

indien deze digitaal worden verzonden

€ 19,25

1.6.2.2.1.b

indien deze per post worden verzonden

€ 46,65

1.6.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

 

1.6.2.2.2.a

indien deze digitaal worden verzonden

€ 45,90

1.6.2.2.2.b

indien deze per post worden verzonden

€ 86,55

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,25

1.6.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,25

1.6.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

 

1.6.3.2.1.a

indien deze digitaal worden verzonden

€ 5,75

1.6.3.2.1.b

indien deze per post worden verzonden

€ 22,80

1.6.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

 

1.6.3.2.2.a

indien deze digitaal worden verzonden

€ 39,60

1.6.3.2.2.b

indien deze per post worden verzonden

€ 64,15

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.4.1

een afschrift van de APV

€ 24,00

1.6.4.2

een afschrift van de bouwverordening

€ 40,00

1.6.4.3

een afschrift van een andere verordening, per pagina

€ 0,25

 

met een maximum van

€ 36,85

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

2020

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.7.1.1.1

in formaat A4, per bladzijde

€ 0,25

1.7.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,50

1.7.1.2

tot het verstrekken van een kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per pagina

€ 16,70

 

1.7.1.2.1

Voor het op CD leveren van kaarten, tekeningen of stukken per CD:

€ 28,70

1.7.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 11,90

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,35

 

1.7.4

Verklaring bestemming en gebruik.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een verklaring waarin wordt aangegeven;

welke verstrekte omgevingsvergunningen, besluiten ingeschreven als bedoeld in artikel 5.1 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en splitsingsvergunningen er sinds 1 januari 2011 zijn afgegeven.

wat de Monumentale, BAG en huisnummerstatus van het pand betreft.

welke bestemmingen / planologische bepalingen er op het adres aanwezig zijn.

 

€ 141,15

1.7.5

Verklaring bestemming en gebruik met plantoetsing.

Als 1.7.4, aangevuld met een verklaring over het bouwplan betreffende de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Bor (omgevingsvergunningvrij bouwen).

 

€ 218,35

1.7.6.

Indien men bij een verzoek om verklaring bestemming en gebruik zoals aangegeven in 1.7.4. of 1.7.5. wordt verzocht om vergunningen en besluiten (zoals aangegeven in 1.7.4.) van vóór 1 januari 2011 wordt onverminderd het geen aangegeven in 1.74. of 1.7.5. het bedrag verhoogd met;

€ 17,70

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Inzage bouwvergunningen of omgevingsvergunningen

2020

1.9.3

Het tarief voor het verlenen van inzage in nog niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte bouw- en omgevingsvergunningen dossiers bedraagt :

 

1.9.3.1

voor het eerste dossier

€ 17,85

1.9.3.2

voor elk volgende dossier

€ 8,70

 

Indien blijkt na zoekactie, dat het gevraagde dossier niet aanwezig is in het archief van de gemeente of waarvoor de klant inzage moet vragen bij het Regionaal Historisch Centrum te Breukelen, wordt het tarief behorende bij artikel 1.9.3.2 in rekening gebracht per dossier.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

 

2020

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014.

€ 131,90

 

 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

2020

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 78,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Vervallen, Standplaatsen verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 13 Vervallen, Winkeltijdenwet verplaatst naar titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

2020

1.14.1

Het tarief, zoals vastgesteld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.14.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.14.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.14.2

De subonderdelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 109,70

 

 

 

Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen

 

2020

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemmingsbesluit, als bedoeld in art. 4.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden

 

1.15.1.1

indien het betreft tracés van 0-250 m¹

€ 340,85

1.15.1.2

indien het betreft tracés van 250-1000 m¹

€ 472,50

1.15.1.3

indien het betreft tracés van 1000-2500 m¹

€ 630,50

1.15.1.4

indien het betreft tracés van 2500-5000 m¹

€ 788,45

1.15.1.5

indien het betreft tracés langer dan 5000 m¹

Op basis van een begroting

1.15.1.6

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd

 

1.15.1.7

indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding

€ 57,80

1.15.1.8

indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare gronden en/of andere netbeheerders en de netbeheerder, verhoogd per kwartier met

€ 26,35

 

 

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

 

2020

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 28,65

1.16.2

tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 66,40

1.16.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 69,65

1.16.4

tot het verkrijgen van een eenmalige ontheffingsverlening routes gevaarlijke stoffen

€ 247,40

1.16.5

tot het verkrijgen of wijzigen van een langdurige ontheffingsverlening routes gevaarlijke stoffen

€ 340,30

1.16.6

tot het verkrijgen van een bijzondere toestemming voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen

€ 115,80

 

 

 

Hoofdstuk 17 Diversen

 

2020

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,40

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.17.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,25

1.17.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,50

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 16,50

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 93,60

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,20

 

 

 

Hoofdstuk 18 Ligplaats

 

2020

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen of wijzigen van een ontheffing/vergunning om een ligplaats in te nemen

€ 94,40

 

 

 

 

Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2020

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

De in dit hoofdstuk genoemde ‘bouwkosten’ worden afgeleid van de kubieke meters of oppervlakte vermenigvuldigd met, als uitgangspunt, de kengetallen uit de taxatieboekjes, uitgegeven door Vakmedianet. De uitkomsten vormen richtlijnen waarvan burgemeester en wethouders kunnen afwijken.

Voor bouwwerken die niet in de genoemde taxatieboekjes zijn genoemd, of hiervan in belangrijke mate afwijken, wordt als uitgangspunt voor de bouwkosten genomen de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2020

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of de Wro vergunbaar is

€ 617,20

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

50%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.3

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de aanvraag tot het houden van vooroverleg of tot het beoordelen van een conceptaanvraag:

 

 

 

€ 27,75

 

vermeerderd met het tarief voor een principeadvies van Stichting MooiSticht, volgens de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.

Zie bijlage bouwsom

2.2.4

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies of overig advies is gegeven op de aanvraag tot het houden van vooroverleg of tot het beoordelen van een conceptaanvraag, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht. Per uur, of een deel daarvan:

€ 112,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2020

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (waaronder ook de 1e en 2e fase) voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

4,50%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 264,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

4,40%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 2.250,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

4,30%

 

vvan de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.400,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

3,8%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 8.600,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:

3,6%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 19.000,00

 

 

 

2.3.1.2

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten met:

10%

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.2.1

indien de aanlegkosten niet meer dan € 10.000 bedragen:

€ 319,75

2.3.2.2

vermeerderd met een percentage van

2,45%

 

van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 10.000 te boven gaan

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 264,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€1.421,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€5.582,50

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 740,70

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€7.505,95

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€7.505,95

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€1.421,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

voor een gebruiksoppervlak tot 2.000 m² :

€ 926,35

 

voor een gebruiksoppervlak van 2.000 m² tot 5.000 m² :

€1.387,50

 

voor een gebruiksoppervlak van 5.000 m² tot 15.000 m² :

€1.852,75

 

voor een gebruiksoppervlak van 15.000 m² tot 25.000 m² :

€2.781,20

 

voor een gebruiksoppervlak groter dan 25.000 m² :

€3.653,80

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 426,30

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 19 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, per uitweg/inrit, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

€ 167,40

 

met een minimum van:

€ 264,00

 

vermeerderd met

€ 55,00

 

per uitweg/uitrit boven de 10 stuks

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 3 of artikel 5 van de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per boom, bij maximaal 10 bomen:

€ 167,40

 

met een minimum van:

€ 264,00

 

vermeerderd met

€ 55,00

 

per boom boven de 10 stuks

 

 

 

 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 264,00

 

 

 

 

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 511,70

 

 

 

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 639,45

 

 

 

2.3.15

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 639,45

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale -, gemeentelijke - of waterschaps-verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 639,45

 

 

 

2.3.16

Achteraf verleende vergunning

 

 

Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit hoofdstuk, m.u.v. onderdeel 2.3.3, wordt het tarief met 50% verhoogd, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt verleend na aanvang of gereedkomen van de activiteit.

 

 

Met een maximale verhoging van

€1.015,00

 

 

 

2.3.17

Beoordeling rapporten

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek:

€ 167,50

 

 

 

2.3.18

Advies MooiSticht

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

€ 78,05

 

vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.

zie bijlage bouwsom

2.3.18.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht. Per uur of een deel daarvan:

€ 112,00

 

 

 

2.3.19

Advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

 

2.3.19.1

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 825,00

2.3.19.2

Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 980,00

2.3.19.3

Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden

€1.035,00

2.3.19.4

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 495,00

2.3.19.5

Second opinion

€1.295,00

 

 

 

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 444,20

2.3.20.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 864,05

 

 

 

2.3.21

Vergunningsvrije activiteit

 

 

Het tarief bedraagt voor een aanvraag waarop beslist wordt dat er op grond van artikel 2.1, lid 3 van de Wabo geen omgevingsvergunning nodig is:

€ 264,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2020

2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een identieke aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Dit is niet van toepassing indien niet binnen 1 jaar na verzenddatum van de uitspraak van de gemeente de aanvraag wordt ingediend en niet van toepassing op in rekening gebrachte kosten voor een welstand of monumentenadvies.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2020

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Behoudens de gemaakte kosten voor adviezen, beoordeling rapporten en verklaring van geen bedenkingen. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

90%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 264,00 verschuldigd blijft;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 264,00 verschuldigd blijft;

 

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 264,00 verschuldigd blijft;

 

2.5.1.5

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan

20%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 264,00 verschuldigd blijft;

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvraag na toepassing van het bepaalde in artikel 4.5 van de Algemene wet Bestuursrecht, niet verder in behandeling wordt genomen bedraagt de teruggaaf:

 

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 264,00 verschuldigd blijft;

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2020

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo:

€ 106,60

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2020

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

5,5%

 

van het verschuldigde legesbedrag voor de oorspronkelijke omgevingsvergunning

 

 

met een minimum van

€ 264,00

 

met een maximum van

€6.221,90

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2020

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.505,40

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of nadere uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€5.582,50

2.8.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestemmingsplan welke meegenomen wordt in een algemene bestemmingsplan wijziging, waarvan het initiatief bij de gemeente ligt:

€1.421,00

2.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot parkgewijze aanpassing van recreatiebestemming naar woonbestemming:

€ 319,75

 

per recreatiewoning.

 

 

 

 

2.8.4

Beoordeling rapporten

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het beoordelen van een rapport of onderzoek:

€ 167,50

 

 

 

2.8.5

Advies MooiSticht

 

2.8.5.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een welstandsadvies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

€ 78,05

 

vermeerderd met het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht, volgens de bijlage bouwsom bij deze tarieventabel.

zie bijlage bouwsom

2.8.5.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door stichting MooiSticht een monumentenadvies, erven-advies of overig advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning, het tarief overeenkomstig het daarvoor geldende tarief van Stichting MooiSticht. Per uur of een deel daarvan:

€ 112,00

 

 

 

2.8.6

Advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien door de Agrarische beoordelingscommissie een advies is gegeven op de aanvraag tot verlenen van een omgevingsvergunning:

 

2.8.6.1

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 825,00

2.8.6.2

Advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 980,00

2.8.6.3

Advies waarbij uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken betrokken moeten worden

€1.035,00

2.8.6.4

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 495,00

2.8.6.5

Second opinion

€1.295,00

 

 

 

2.8.7

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.8.7.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 444,20

2.8.7.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 864,05

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vervallen (opgenomen in hoofdstuk 2)

 

2020

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2020

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huisnummerbesluit:

€ 264,00

 

vermeerderd met:

€ 27,75

 

voor elke tweede, derde en volgende huisnummer

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 264,00

 

 

 

 

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

2020

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 683,70

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 560,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 128,70

3.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur voor inrichtingen, als bedoeld in de Drank- en Horecawet, geldend voor een kwartaal

€ 68,60

3.1.4.1

geldend voor een kalenderjaar

€ 281,70

3.1.4.2

geldend voor 1 keer

€ 20,00

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 105,50

3.1.6

Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 3.1.1 t/m 3.1.3 van deze tarieventabel een BIBOB advies wordt ingewonnen worden de daar genoemde tarieven verhoogd met:

€ 767,10

3.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2 28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 479,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

2020

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

3.2.1.1

een vergunning of ontheffing, voor zover niet anders is aangegeven in dit hoofdstuk

€ 147,70

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 37,95

 

Als sprake is van een combinatie met de evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 APV zijn geen leges verschuldigd.

 

3.2.1.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

€ 147,70

3.2.1.4

een (meerjarige) vergunning als bedoeld in artikel 2:25 (evenement):

 

3.2.1.4.1

commerciële evenementen die volgens het Uitvoeringsbeleid Evenementen vallen onder:

 

3.2.1.4.1.1

Risicocategorie (meerjarige) A

€ 119,15

(€ 172,00)

3.2.1.4.1.2

Risicocategorie (meerjarige) B

€ 155,05

(€ 207,85)

3.2.1.4.1.3

Risicocategorie C

€ 7.147,10

3.2.1.4.1.4

Indien een aanvraag om evenementenvergunning in risicocategorie C valt, maar qua aard en omvang gelijk is te stellen met Risicocategorie B geldt het tarief zoals opgenomen in artikel 3.2.1.4.1.2

 

3.2.1.4.1.5

Extra opgevraagde gegevens:

 

 

Bij eerste keer opvragen extra gegevens

€ 119,15

 

Bij tweede en volgende keren opvragen extra gegevens

€ 298,55

3.2.1.4.2

een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 (snuffelmarkt):

€ 149,85

 

 

 

Hoofdstuk 3 Overige vergunningen APV

 

2020

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

3.3.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 (ter beschikking stellen consumenten vuurwerk)

€ 408,00

3.3.2

een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 (inzameling van geld of goederen)

€ 152,10

3.3.3

een vergunning als bedoeld in artikel 5:34 (verbranden afvalstoffen)

€ 71,75

 

 

 

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

 

2020

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

Tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.4.1.1

voor een escortbedrijf

€ 616,20

3.4.1.2

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in het subonderdeel 3.4.1.1

€ 616,20

 

 

 

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014

 

2020

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 415,70

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 415,70

3.5.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 415,70

3.5.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 415,70

3.5.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 850,35

 

3.5.6

tot het verlenen van een urgentie als bedoeld in artikel 2.5.1 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015

€ 154,40

 

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

 

2020

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.7.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en / of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang

€ 1.388,80

3.7.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang

€ 424,20

3.7.2.1

Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

3.7.2.2

Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf

50%

Hoofdstuk 8 Standplaatsen

 

2020

1.12

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente standplaats te mogen innemen met de bedoeling goederen of waren te verkopen:

 

1.12.1

geldig voor 1 dag

€ 16,90

1.12.2

geldig voor een week of korter doch langer dan een dag

€ 34,80

1.12.3

geldig voor vier kalendermaanden of korter, doch langer dan een week

€ 64,40

1.12.4

geldig langer dan vier maanden

€ 159,30

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

 

2020

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet/winkeltijdenverordening

€ 129,75

1.13.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

€ 65,40

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

2020

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 617,20

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2019

 

 

 

 

De griffier van de gemeente Stichtse Vecht

 

 

Tarieventabel per 1 januari 2020, exclusief BTW

(((bouwsom/1.000)*1,92) + € 20,00)

 

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

0

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

500

65,00

30.500

78,56

60.500

136,16

90.500

193,76

120.500

251,36

1.000

65,00

31.000

79,52

61.000

137,12

91.000

194,72

121.000

252,32

1.500

65,00

31.500

80,48

61.500

138,08

91.500

195,68

121.500

253,28

2.000

65,00

32.000

81,44

62.000

139,04

92.000

196,64

122.000

254,24

2.500

65,00

32.500

82,40

62.500

140,00

92.500

197,60

122.500

255,20

3.000

65,00

33.000

83,36

63.000

140,96

93.000

198,56

123.000

256,16

3.500

65,00

33.500

84,32

63.500

141,92

93.500

199,52

123.500

257,12

4.000

65,00

34.000

85,28

64.000

142,88

94.000

200,48

124.000

258,08

4.500

65,00

34.500

86,24

64.500

143,84

94.500

201,44

124.500

259,04

5.000

65,00

35.000

87,20

65.000

144,80

95.000

202,40

125.000

260,00

5.500

65,00

35.500

88,16

65.500

145,76

95.500

203,36

125.500

260,96

6.000

65,00

36.000

89,12

66.000

146,72

96.000

204,32

126.000

261,92

6.500

65,00

36.500

90,08

66.500

147,68

96.500

205,28

126.500

262,88

7.000

65,00

37.000

91,04

67.000

148,64

97.000

206,24

127.000

263,84

7.500

65,00

37.500

92,00

67.500

149,60

97.500

207,20

127.500

264,80

8.000

65,00

38.000

92,96

68.000

150,56

98.000

208,16

128.000

265,76

8.500

65,00

38.500

93,92

68.500

151,52

98.500

209,12

128.500

266,72

9.000

65,00

39.000

94,88

69.000

152,48

99.000

210,08

129.000

267,68

9.500

65,00

39.500

95,84

69.500

153,44

99.500

211,04

129.500

268,64

10.000

65,00

40.000

96,80

70.000

154,40

100.000

212,00

130.000

269,60

10.500

65,00

40.500

97,76

70.500

155,36

100.500

212,96

130.500

270,56

11.000

65,00

41.000

98,72

71.000

156,32

101.000

213,92

131.000

271,52

11.500

65,00

41.500

99,68

71.500

157,28

101.500

214,88

131.500

272,48

12.000

65,00

42.000

100,64

72.000

158,24

102.000

215,84

132.000

273,44

12.500

65,00

42.500

101,60

72.500

159,20

102.500

216,80

132.500

274,40

13.000

65,00

43.000

102,56

73.000

160,16

103.000

217,76

133.000

275,36

13.500

65,00

43.500

103,52

73.500

161,12

103.500

218,72

133.500

276,32

14.000

65,00

44.000

104,48

74.000

162,08

104.000

219,68

134.000

277,28

14.500

65,00

44.500

105,44

74.500

163,04

104.500

220,64

134.500

278,24

15.000

65,00

45.000

106,40

75.000

164,00

105.000

221,60

135.000

279,20

15.500

65,00

45.500

107,36

75.500

164,96

105.500

222,56

135.500

280,16

16.000

65,00

46.000

108,32

76.000

165,92

106.000

223,52

136.000

281,12

16.500

65,00

46.500

109,28

76.500

166,88

106.500

224,48

136.500

282,08

17.000

65,00

47.000

110,24

77.000

167,84

107.000

225,44

137.000

283,04

17.500

65,00

47.500

111,20

77.500

168,80

107.500

226,40

137.500

284,00

18.000

65,00

48.000

112,16

78.000

169,76

108.000

227,36

138.000

284,96

18.500

65,00

48.500

113,12

78.500

170,72

108.500

228,32

138.500

285,92

19.000

65,00

49.000

114,08

79.000

171,68

109.000

229,28

139.000

286,88

19.500

65,00

49.500

115,04

79.500

172,64

109.500

230,24

139.500

287,84

20.000

65,00

50.000

116,00

80.000

173,60

110.000

231,20

140.000

288,80

20.500

65,00

50.500

116,96

80.500

174,56

110.500

232,16

140.500

289,76

21.000

65,00

51.000

117,92

81.000

175,52

111.000

233,12

141.000

290,72

21.500

65,00

51.500

118,88

81.500

176,48

111.500

234,08

141.500

291,68

22.000

65,00

52.000

119,84

82.000

177,44

112.000

235,04

142.000

292,64

22.500

65,00

52.500

120,80

82.500

178,40

112.500

236,00

142.500

293,60

23.000

65,00

53.000

121,76

83.000

179,36

113.000

236,96

143.000

294,56

23.500

65,12

53.500

122,72

83.500

180,32

113.500

237,92

143.500

295,52

24.000

66,08

54.000

123,68

84.000

181,28

114.000

238,88

144.000

296,48

24.500

67,04

54.500

124,64

84.500

182,24

114.500

239,84

144.500

297,44

25.000

68,00

55.000

125,60

85.000

183,20

115.000

240,80

145.000

298,40

25.500

68,96

55.500

126,56

85.500

184,16

115.500

241,76

145.500

299,36

26.000

69,92

56.000

127,52

86.000

185,12

116.000

242,72

146.000

300,32

26.500

70,88

56.500

128,48

86.500

186,08

116.500

243,68

146.500

301,28

27.000

71,84

57.000

129,44

87.000

187,04

117.000

244,64

147.000

302,24

27.500

72,80

57.500

130,40

87.500

188,00

117.500

245,60

147.500

303,20

28.000

73,76

58.000

131,36

88.000

188,96

118.000

246,56

148.000

304,16

28.500

74,72

58.500

132,32

88.500

189,92

118.500

247,52

148.500

305,12

29.000

75,68

59.000

133,28

89.000

190,88

119.000

248,48

149.000

306,08

29.500

76,64

59.500

134,24

89.500

191,84

119.500

249,44

149.500

307,04

30.000

77,60

60.000

135,20

90.000

192,80

120.000

250,40

150.000

308,00

 

 

 

 

  • bouwsom

   excl. btw

   bouwsom

   excl. btw

   bouwsom

   excl. btw

    

   150.500

    

   308,96

    

   180.500

    

   366,56

    

   210.500

    

   424,16

   151.000

   309,92

   181.000

   367,52

   211.000

   425,12

   151.500

   310,88

   181.500

   368,48

   211.500

   426,08

   152.000

   311,84

   182.000

   369,44

   212.000

   427,04

   152.500

   312,80

   182.500

   370,40

   212.500

   428,00

   153.000

   313,76

   183.000

   371,36

   213.000

   428,96

   153.500

   314,72

   183.500

   372,32

   213.500

   429,92

   154.000

   315,68

   184.000

   373,28

   214.000

   430,88

   154.500

   316,64

   184.500

   374,24

   214.500

   431,84

   155.000

   317,60

   185.000

   375,20

   215.000

   432,80

   155.500

   318,56

   185.500

   376,16

   215.500

   433,76

   156.000

   319,52

   186.000

   377,12

   216.000

   434,72

   156.500

   320,48

   186.500

   378,08

   216.500

   435,68

   157.000

   321,44

   187.000

   379,04

   217.000

   436,64

   157.500

   322,40

   187.500

   380,00

   217.500

   437,60

   158.000

   323,36

   188.000

   380,96

   218.000

   438,56

   158.500

   324,32

   188.500

   381,92

   218.500

   439,52

   159.000

   325,28

   189.000

   382,88

   219.000

   440,48

   159.500

   326,24

   189.500

   383,84

   219.500

   441,44

   160.000

   327,20

   190.000

   384,80

   220.000

   442,40

   160.500

   328,16

   190.500

   385,76

   220.500

   443,36

   161.000

   329,12

   191.000

   386,72

   221.000

   444,32

   161.500

   330,08

   191.500

   387,68

   221.500

   445,28

   162.000

   331,04

   192.000

   388,64

   222.000

   446,24

   162.500

   332,00

   192.500

   389,60

   222.500

   447,20

   163.000

   332,96

   193.000

   390,56

   223.000

   448,16

   163.500

   333,92

   193.500

   391,52

   223.500

   449,12

   164.000

   334,88

   194.000

   392,48

   224.000

   450,08

   164.500

   335,84

   194.500

   393,44

   224.500

   451,04

   165.000

   336,80

   195.000

   394,40

   225.000

   452,00

   165.500

   337,76

   195.500

   395,36

    

   166.000

   338,72

   196.000

   396,32

   166.500

   339,68

   196.500

   397,28

   167.000

   340,64

   197.000

   398,24

   167.500

   341,60

   197.500

   399,20

   168.000

   342,56

   198.000

   400,16

   168.500

   343,52

   198.500

   401,12

   169.000

   344,48

   199.000

   402,08

   169.500

   345,44

   199.500

   403,04

   170.000

   346,40

   200.000

   404,00

   170.500

   347,36

   200.500

   404,96

   171.000

   348,32

   201.000

   405,92

   171.500

   349,28

   201.500

   406,88

   172.000

   350,24

   202.000

   407,84

   172.500

   351,20

   202.500

   408,80

   173.000

   352,16

   203.000

   409,76

   173.500

   353,12

   203.500

   410,72

   174.000

   354,08

   204.000

   411,68

   174.500

   355,04

   204.500

   412,64

   175.000

   356,00

   205.000

   413,60

   175.500

   356,96

   205.500

   414,56

   176.000

   357,92

   206.000

   415,52

   176.500

   358,88

   206.500

   416,48

   177.000

   359,84

   207.000

   417,44

   177.500

   360,80

   207.500

   418,40

   178.000

   361,76

   208.000

   419,36

   178.500

   362,72

   208.500

   420,32

   179.000

   363,68

   209.000

   421,28

   179.500

   364,64

   209.500

   422,24

   180.000

   365,60

   210.000

   423,20

   

 

 

(((bouwsom - 225.000)/1.000) * 1,5) + 452)

 

bouwsom

excl. btw

 

250.000

 

489,50

275.000

527,00

300.000

564,50

325.000

602,00

350.000

639,50

375.000

677,00

400.000

714,50

425.000

752,00

450.000

789,50

 

((((bouwsom - 450.000)/1.000) * 0,44) + 789,50)

 

bouwsom

excl. btw

 

500.000

 

811,50

600.000

855,50

700.000

899,50

800.000

943,50

900.000

987,50

1.000.000

1.031,50

1.100.000

1.075,50

1.200.000

1.119,50

1.300.000

1.163,50

1.400.000

1.207,50

1.500.000

1.251,50

1.600.000

1.295,50

1.700.000

1.339,50

1.800.000

1.383,50

1.900.000

1.427,50

2.000.000

1.471,50

2.100.000

1.515,50

2.200.000

1.559,50

2.250.000

1.581,50

 

((((bouwsom - 2.250.000)/1.000) * 0,11) + 1.581,50)

bouwsom

excl. btw

 

2.500.000

 

1.609,00

3.000.000

1.664,00

3.500.000

1.719,00

4.000.000

1.774,00

4.500.000

1.829,00

5.000.000

1.884,00

5.500.000

1.939,00

6.000.000

1.994,00

6.500.000

2.049,00

7.000.000

2.104,00

7.500.000

2.159,00

8.000.000

2.214,00

8.500.000

2.269,00

9.000.000

2.324,00

9.500.000

2.379,00

10.000.000

2.434,00

10.500.000

2.489,00

11.000.000

2.544,00

11.500.000

2.599,00

12.000.000

2.654,00

12.500.000

2.709,00

€ 65,00 per principe, reclame

en handhavingsadvies