Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 310840VerordeningenWijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

 

besluit:

 

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 18 september 2018 wordt gewijzigd als volgt.

 

 

 

ARTIKEL I

 

A

Aan artikel 14.4.5 wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Artikel 19.3.4, eerste alinea, laatste twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing.

 

B

Artikel 17, eerste gedachtestreepje, komt als volgt te luiden:

– het aanhouden van de tenuitvoerlegging van een dwangbevel bij verzet;

 

C

Aan artikel 19.3.4, eerste alinea, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:

Indien de belastingschuldige kenbaar maakt dat de beslagvrije voet onjuist is vastgesteld, maar niet

de juiste informatie verstrekt voor de goede vaststelling ervan, stelt de ontvanger hem in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog de juiste informatie te verstrekken. Indien de belastingschuldige de juiste informatie binnen de door de ontvanger gestelde termijn aanlevert, herstelt de ontvanger de beslagvrije voet met ingang van de inhouding volgend op het moment waarop de

belastingschuldige kenbaar maakte dat de beslagvrije voet onjuist was vastgesteld.

 

D

In de artikelen 25.1.5, 25.1.8, 25.7.2, 25.7.5, 26.1.5, 26.1.7, 26.1.8, 26.4.6 en 26.5.1 wordt ‘tien’ telkens vervangen door ‘veertien’.

 

E

Aan artikel 26.6, eerste alinea, wordt de volgende volzin toegevoegd:

Tegen het besluit van de ontvanger om geen invorderingsmaatregelen meer te treffen staat geen

administratief beroep open.

 

F

In artikel 73.4.2 wordt na ‘geen baten aanwezig’ ingevoegd ‘noch te verwachten’.

 

ARTIKEL II

 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2019.

 

 

Stichtse Vecht, 17 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,