Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2019, 309999VerordeningenToevoeging subsidieregeling Út de Mienskip aan Subsidieregelingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de subsidieregeling Út de Mienskip en deze als paragraaf 5.8 toe te voegen aan de Subsidieregelingen 2020.

 

 

Paragraaf 5.8 Út de Mienskip

 

Artikel 5.8.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bestuur: dorps-/stads-/wijkbelangen, stichtingen, verenigingen, cooperaties of groepen van minimaal 5 personen.

 • b.

  Initiatief: een bovenlokale activiteit gericht op het versterken van de sociale samenhang tussen groepen inwoners en/of gebieden in de gemeente.

 

Artikel 5.8.2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan een bestuur voor:

 • 1.

  het opstarten/aanjagen van een initiatief;

 • 2.

  het uitvoeren van een initiatief.

 

Artikel 5.8.3 Budget

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is het budget € 700.000.

 

Artikel 5.8.4 Verdeling

Opstarten/aanjagen initiatief

 • 1.

  De aanvragen die de gemeente als eerste krijgt, worden ook als eerste behandeld.

 • 2.

  De subsidie is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en hoeveel andere partijen bijdragen.

 • 3.

  De subsidie is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000.

 

Uitvoeren initiatief

 • 4.

  De aanvragen die de gemeente als eerste krijgt, worden ook als eerste behandeld.

 • 5.

  De subsidie is minimaal € 15.000 en maximaal € 75.000 en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en hoeveel andere partijen bijdragen.

 • 6.

  De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 7.

  Vrijwilligersuren kunnen voor € 20 per uur per vrijwilliger worden meegeteld bij de inkomsten en uitgaven.

 

 

Artikel 5.8.5 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

  • a.

   het initiatief helemaal of voor een deel bestaat uit exploitatiekosten;

  • b.

   de aanvrager in de afgelopen 2 jaar voor dezelfde of een vergelijkbaar initiatief subsidie heeft gekregen volgens deze regeling.

 •  

Artikel 5.8.6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 20 december 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 3 december 2019,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris